Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)

dels att rubriken närmast före 2 kap. 14 § ska utgå,

dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska lyda ”Vägkontroll m.m. av viss teknisk utrustning”.

1 kap.

1 kap. 1 §

2 Denna lag innehåller bestämmelser om
  • 1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter och separata tekniska enheter,
  • 2. kontroll av fordons last,
  • 3. kontroll av färdskrivare, taxameter och sådan särskild utrustning för taxifordon som avses i 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) och kontroll av användningen av dessa, samt
  • 4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet.
Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och utrustning.
I denna lag finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar.

2 kap.

2 kap. 14 §

Vägkontroll av taxametern hos ett fordon, som används i taxitrafik eller som kan antas ha använts i sådan trafik i nära anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med taxameter, sker för att kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Motsvarande kontroll får ske även i taxiföretagets lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen ska utföras av en polisman eller en bilinspektör.
Vad som sägs i första stycket om kontroll av taxameter tillämpas också på sådan särskild utrustning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 3.

SFS 2018:1124

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)
Prop. 2017/18:239, bet. 2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384.
Senaste lydelse 2015:794.