Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationerPublicerad den 29 juni 2018Utfärdad den 20 juni 2018Inledande bestämmelser1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag för att genomföra vissa åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer i syfte att skydda kommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid.Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.2 §2 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.Förutsättningar för statligt stöd3 §3 §Stöd enligt denna förordning får lämnas till ett företag för att genomföra åtgärder för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, ellerkommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU).4 §4 §Ett stöd enligt denna förordning får inte lämnas för en åtgärd somett företag är skyldigt att genomföra enligt lag eller annan författning,ett företag kan genomföra på kommersiella grunder, ellerkan upphandlas i konkurrens.Ansökan om statligt stöd5 §5 §Post- och telestyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning.6 §6 §En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Post- och telestyrelsen. Ansökan ska undertecknas av den sökande.7 §7 §En ansökan om stöd enligt 3 § ska innehålla en beskrivning av den åtgärd som stödet avser och de övriga uppgifter som behövs för prövningen av ansökan.Om ansökan avser ett stöd enligt 3 § 1 eller 2, ska ansökan även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företagetfått under det beskattningsår när ansökan lämnas,fått under de två föregående beskattningsåren, ochtidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.Om ansökan avser ett stöd enligt 3 § 3, ska ansökan även innehålla en uppgift om nettokostnad beräknad enligt artikel 5.1–5.4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.Beslut om statligt stöd8 §8 §Innan ett stöd enligt 3 § 1 beviljas ska Post- och telestyrelsenlämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 3.1 första stycket i förordning (EU) nr 360/2012, ochkontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 3.1 andra stycket i den förordningen.Innan ett stöd enligt 3 § 2 beviljas ska Post- och telestyrelsenlämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i förordning (EU) nr 1407/2013, ochkontrollera att det sammanlagda stödet av mindre betydelse inte överskrider det tak som följer av artikel 6.3 i den förordningen.9 §9 §Ett beslut om stöd enligt 3 § ska innehållauppgifter om den åtgärd som företaget ska genomföra, ochde övriga villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.Ett beslut om stöd enligt 3 § 3 ska även innehålla de uppgifter som följer av artikel 4 i kommissionens beslut 2012/21/EU.Hinder mot att betala ut ett statligt stöd10 §10 §Post- och telestyrelsen ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut omden som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha insett detta, ellerett villkor för stödet inte har följts.Återbetalning och återkrav av statligt stöd11 §11 §En stödmottagare är återbetalningsskyldig omdet finns någon grund för det enligt 10 § 1, 2 eller 3, ellerstödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.12 §12 §Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Post- och telestyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.13 §13 §På stöd som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.Uppföljning och utvärdering av lämnat statligt stöd14 §14 §Stödmottagaren ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har lämnats för. I detta ingår att lämna de uppgifter som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.Registerföring och rapportering15 §15 §Bestämmelser om registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.16 §16 §Post- och telestyrelsen ska bevara de uppgifter som avses i artikel 8 i kommissionens beslut 2012/21/EU.17 §17 §Post- och telestyrelsen ska senast den 1 april vartannat år, med början 2020, lämna sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut 2012/21/EU.Bemyndigande18 §18 §Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.Överklagande19 §19 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1300 Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2018.