Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 8 § sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

15 kap.

15 kap. 8 §

2 Om transportavtalet avser en bestämd person, får den personen inte överlåta sin rätt enligt avtalet till någon annan. Sedan resan har påbörjats får överlåtelse inte ske, även om avtalet inte avser en bestämd person.
Första stycket gäller inte avtal som omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).

SFS 2018:1336

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.
Senaste lydelse 2015:256.