Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1558 Publicerad den 18 september 2018Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver att 2 kap. 21 och 23 §§ och 4 kap. 8 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.21 §21 § Senaste lydelse 2010:218. Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.Namn på en inrättning kan vara infogat i märket.23 §23 § Senaste lydelse 2010:218. Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.Namn på en anläggning kan vara infogat i märket.4 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2017:923. Tvärgående markeringar är följande.
Markering
Närmare föreskrifter
 
 
M15 Övergångsställe  
Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt. 
M16 Cykelpassage eller cykelöverfart  
Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt.Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje. 
 
Markeringen M15, övergångsställe, får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart. 
M17 Farthinder  
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande. 
M18 Cykelbox  
Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II.Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen. 
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)