Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1560 Publicerad den 18 september 2018Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitionerUtfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2017:922. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
 
Cykelfält 
Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II. 
Cykelpassage 
En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering.En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad. 
Cykelöverfart 
En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)