Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1561 Publicerad den 19 september 2018Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2018:384. Anvisningsmärken är följande.
Märke 
Närmare föreskrifter 
 
 
E30 Särskilda bestämmelser för parkering  
Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.De närmare föreskrifterna för märke E19, parkering, utom sjätte och sjunde styckena, gäller även för detta märke.För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra villkor kan anges på märket.Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats.  
E31 Miljözon  
Märket anger att bestämmelserna i 4 kap. 22–24 a §§ trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.Om märket används som förberedande upplysning om att en miljözon börjar, anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.Märket är uppsatt vid infarterna till miljözonen och gäller till den plats där ett märke E6, tättbebyggt område upphör, märke E32, slut på miljözon eller ett annat miljözonsmärke är uppsatt. 
E32 Slut på miljözon  
Märket anger att en miljözon slutar. 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)