Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)

dels att 11 kap. 1 § i lydelsen enligt lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009) ska utgå,

dels att 9 kap. 3 § i stället för lydelsen enligt lagen (2010:976) om ändring i sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 3 §

Rätt till ansvarsbegränsning föreligger inte beträffande
  • 1. en fordran på bärgarlön, sådan särskild ersättning som avses i 16 kap. 9 §, bidrag till gemensamt haveri eller på avtal grundad ersättning för åtgärder som avses i 2 § första stycket 4, 5 eller 6,
  • 2. en fordran med anledning av oljeskada som omfattas av 10 kap. 1 § och 2 § första och andra styckena,
  • 3. en fordran med anledning av skada som omfattas av 11 kap.,
  • 4. en fordran som är underkastad en internationell konvention eller en nationell lag som reglerar eller förbjuder begränsning av ansvar för radiologisk skada,
  • 5. en fordran med anledning av radiologisk skada orsakad av atomfartyg,
  • 6. en fordran med anledning av skada som har drabbat en lots eller den som är anställd hos någon som avses i 1 § första stycket och vars skyldigheter står i samband med fartygets drift eller med bärgningen, och
  • 7. en fordran på ränta eller ersättning för rättegångskostnader.
På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONMikael Hjort(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32.