Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordningPublicerad den 19 februari 2019Utfärdad den 14 februari 20191 §1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap 7 § regeringsformen.2 §2 §Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/352 av den 15 februari 2017 om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar (EU:s hamntjänstförordning).Transportstyrelsen ska pröva frågor som avses i artikel 18 i EU:s hamntjänstförordning när det gäller beslut eller åtgärder som har fattats eller vidtagits av en hamnledning eller en behörig myndighet.Transportstyrelsen är berörd myndighet enligt artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6 i EU:s hamntjänstförordning.3 §3 §Transportstyrelsen får inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket för den prövning som avses i 2 § första och andra stycket.4 §4 §Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av EU:s hamntjänstförordning.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2019:14 Denna förordning träder i kraft d. 24 mars 2019.