Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:40 Publicerad den 26 februari 2019Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)Utfärdad den 21 februari 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130. föreskrivs att 2 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.2 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2014:729. En polisman som har ett körkort med behörigheten B får i sin tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.Detsamma gäller en kustbevakningstjänsteman eller en tulltjänsteman som i sin tjänsteutövning av trafiksäkerhetsskäl måste flytta ett fordon i samband med ett ingripande vid misstanke om rattfylleri.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)