Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:45 Publicerad den 26 februari 2019Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt godsUtfärdad den 21 februari 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130. föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.15 §15 § Senaste lydelse 2014:689. Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig risk för skada, fåren polisman hindra fortsatt transport på väg, ochen tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen hindra fortsatt transport från hamnar.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)