Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:93 Publicerad den 6 mars 2019Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)Utfärdad den 28 februari 2019Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.7 kap.1 §1 §För att ge anvisningar för trafiken ska en polisman använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare, kustbevakningstjänsteman eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för den eller utföra punktskattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)