Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 5 §

2 Sådan provkörning som avses i 4 § får ske även om det finns hinder mot att använda fordonet enligt denna lag, avgasreningslagen (2011:318) eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar.

SFS 2019:374

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.
Senaste lydelse 2011:324.