Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:384 Publicerad den 7 juni 2019Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterUtfärdad den 29 maj 2019Regeringen föreskriver att förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande föra) ärenden som har inletts före ikraftträdandet,b) godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats före ikraftträdandet, ochc) överklagande av beslut som har meddelats med stöd av den förordningen.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)