Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Regeringen föreskriver att 7 kap. 4 och 8 §§ körkortsförordningen (1998:980) ska ha följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 4 §

1 I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen (1998:488) och denna förordning.
I vägtrafikdataförordningen (2019:382) finns bestämmelser om Polismyndighetens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.

7 kap. 8 §

2 En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till Transportstyrelsen i de fall som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382).
Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, ska tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska den som meddelat beslutet omedelbart underrätta Transportstyrelsen om det.
Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena ska sändas till Transportstyrelsen. Underrättelserna ska innehålla uppgifter om personnummer eller samordningsnummer.

SFS 2019:388

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)
Senaste lydelse 2014:1264.
Senaste lydelse 2009:1369.