Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:390 Publicerad den 7 juni 2019Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitionerUtfärdad den 29 maj 2019Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2019:121. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning
Betydelse
 
 
Färdled 
En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg 
Grundhandling 
En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter, förarbevis för terränghjuling eller taxiförarlegitimation 
Gågata 
En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata 
 
 
Registreringsnummer 
Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret 
Registreringsskylt 
En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning1. upptar fordonets registreringsnummer,2. är avsedd för beskickningsfordon, eller3. utgör en personlig fordonsskylt 
Retardationsfält 
Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHEllika Eriksson(Infrastrukturdepartementet)