Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:784Publicerad den 12 september 2020Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)Utfärdad den 10 september 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3. föreskrivs att 14 kap. 5 § luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.14 kap.14 kap.5 §5 §Senaste lydelse 2013:818. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter, eller i ett enskilt fall besluta, omutländsk militär luftfarts övningar i Sverige, ochfinsk militär luftfarts verksamhet i Sverige när stöd lämnas enligt lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland.Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)