Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:844Publicerad den 23 oktober 2020Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)Utfärdad den 14 oktober 2020Regeringen föreskriver att 2 kap. 12 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.2 kap.12 §12 §Senaste lydelse 2019:393. Anvisningsmärken är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
E32 Slut på miljözon 
Märket anger att en miljözon slutar. 
E33 Cykelgata 
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 a § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. 
E34 Cykelgata upphör 
Märket anger att en cykelgata upphör. 
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)