Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1095 Publicerad den 3 december 2020Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitionerUtfärdad den 26 november 2020Regeringen föreskriverJfr rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242. att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.2 §2 §Senaste lydelse 2020:843. Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.
Beteckning 
Betydelse 
 
 
Utryckningsfordon 
Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon. 
Utsläppsfri drift 
Drift av fordon utan förbränningsmotor eller med en förbränningsmotor som släpper ut1. mindre än 1 g CO2/kWh, fastställt i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen, eller2. mindre än 1 g CO2/km, fastställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen. 
Väg 
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)