Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:47Publicerad den 30 januari 2021Lag om ändring i postlagen (2010:1045)Utfärdad den 28 januari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165. föreskrivs i fråga om postlagen (2010:1045) att 2 kap. 14 och 16 §§ ska ha följande lydelse.2 kap.14 §14 §Den som i postverksamhet har fått del av eller tillgång till någon av de uppgifter som anges i 1–4 får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta. De uppgifter som omfattas av tystnadsplikten äruppgifter som rör ett särskilt brev som befordras inom verksamheten,andra uppgifter som rör en enskild persons förbindelse med verksamheten när det gäller befordran av brev,uppgifter som handlar om att hålla kvar eller beslagta försändelser enligt 27 kap. rättegångsbalken, elleruppgifter som handlar om att hålla kvar försändelser enligt 4 kap. 22 § tullagen (2016:253) eller enligt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller om ett efterföljande beslag enligt 22 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.Tystnadsplikten enligt första stycket 1 och 2 gäller inte i förhållande till avsändaren och mottagaren av brevet.För uppgifter om en enskild persons adress gäller tystnadsplikt endast om det kan antas att ett röjande av adressen skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men.16 §16 §Senaste lydelse 2016:284. Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag ska trots 14 § bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2016:253) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast vid misstanke om att en postförsändelse innehåller något av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:narkotika,skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen, ellersådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.På regeringens vägnarANDERS YGEMANPontus Söderström(Infrastrukturdepartementet)