Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:86 Utkom från trycket den 20 februari 2018Lag om ändring i körkortslagen (1998:488);utfärdad den 8 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:63, bet. 2017/18:TU7, rskr. 2017/18:152. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, ändrat genom direktiven 2009/113/EG, 2011/94/EU, 2012/36/EU, 2013/22/EU, 2013/47/EU, 2014/85/EU, (EU) 2015/653 och (EU) 2016/1106. i fråga om körkortslagen (1998:488)Senaste lydelse av 3 kap. 14 c § 2012:874. dels att 3 kap. 14 c § ska upphöra att gälla, dels att 3 kap. 14 b § och 5 kap. 15 b, 19 och 20 §§ ska ha följande lydelse.3 kap.14 b §14 b § Senaste lydelse 2012:874. Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, eller DE, som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen eller enligt 5 kap. 15 a §, eller som efter villkor om alkolås har utfärdats enligt 5 kap. 15 b §, förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet eller på det körkort som varit förenat med villkor om alkolås, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a §.5 kap.15 b §15 b § Senaste lydelse 2010:1914. När villkorstiden är slut får ett nytt körkort utan villkor om alkolås utfärdas efter ansökan.Om det i beslutet om villkor om alkolås finns krav som ska uppfyllas för utfärdande gäller de kraven i stället för första stycket. Detsamma gäller ett beslut av Transportstyrelsen som fattats efter beslutet om villkor om alkolås men innan villkorstiden löpt ut.19 §19 § Senaste lydelse 2017:272. En ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås. Sådan lämplighet förutsätter att sökandenkan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken,inte brukar narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), ochuppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.Som bruk av narkotika enligt första stycket 2 anses inte en behandling där narkotika intas i enlighet med läkares eller någon annan behörig receptutfärdares ordination, under förutsättning att bruket inte innebär någon trafiksäkerhetsrisk.20 §20 § Senaste lydelse 2010:1914. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Om ett beslut om villkor om alkolås fattas, ska sökandens rätt att framföra körkortspliktiga fordon under villkorstiden vara begränsad på det sätt som anges i 22 §. Villkorstiden ska vara ett år, om inte annat följer av andra stycket.Villkorstiden ska vara två år, omåterkallelse skulle ha skett enligt 3 § 1 på grund av brott mot 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, elleråterkallelse annars skulle ha skett enligt 3 § 1 och sökanden under de senaste fem åren före det brott som har föranlett återkallelsen har gjort sig skyldig till annat brott mot 4 eller 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring.Med återkallelse avses i denna paragraf även återkallelse tills vidare enligt 5 §.1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)