Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)

dels att 2 kap. 2, 3 och 11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 11 § ska utgå,

dels att 8 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 1 §

1 En kopia av ett beslut om trafiktillstånd och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till de myndigheter som anges nedan.
Tillståndet gäller
Kopian sänds till
Godstrafik och taxitrafik 
Polismyndigheten i den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets eller verksamhetens ledning finns samt i annat fall den polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas 
Beställningstrafik med buss 
Den myndighet som anges ovan 
Linjetrafik 
Den polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas 
 
Länsstyrelserna i de län som berörs av trafiken 
Samtliga trafikslag 
Skatteverket 

SFS 2011:1128

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2009:1367.