Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Körkortsförordning (1977:722)

Denna förordning har enligt förordning (1998:980) upphört att gälla den 1 oktober 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:980).

Omtryckt i SFS 1983:403

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller i anslutning till körkortslagen (1977:477),

 • behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap, förarutbildningen,

 • den registrering som behövs för tillämpningen av nämnda lag.

SFS 1981:94

2 §

Vägverket är central körkortsmyndighet.

Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter.

För registrering som avses i 1 § finns ett för landet gemensamt körkortsregister.

SFS 1992:1399

3 §

I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från körkortslagen (1977:477) och denna förordning.

SFS 1996:321

4 §

Vid tillämpningen av körkortslagen (1977:477) och av denna förordning har följande beteckningar nedan angiven betydelse.

Beteckning 

 

Betydelse

 

Bil

 

Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som ej är att anse som motorcykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar

 

Buss 

 

Bil som är inrättad för befordran av flera än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål

 

Fordon

 

Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. Fordon indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon

 

Internationellt körkort

 

Handling avsedd att företes i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn

 

Körkort

 

Bevis om behörighet att föra bil, motorcykel, terrängvagn eller motorredskap klass I

 

Körkortshavare

 
 1. Den som har körkortstillstånd

 2. Den som har körkort

 

Körkortstillstånd

 

Meddelat tillstånd att körkort får utfärdas

 

Körkortsunderlag 

 

Handling avsedd för färdigställande av körkort

 

Lastbil

 

Bil som ej är att anse som personbil eller buss. Lastbilar indelas i lätta lastbilar och tunga lastbilar

 

Lätt lastbil

 

Lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton

 

Lätt motorcykel

 

Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt

 

Lätt släpfordon

 

1. Släpfordon med totalvikt av högst 750 kilogram 2. Släpfordon med totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att den ej överstiger dragfordonets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt ej överstiger 3,5 ton

 

Lätt terrängvagn

 

Terrängvagn med en tjänstevikt av högst 2000 kilogram

 

Moped

 
 1. på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, eller

 2. på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för moped, av högst 400 kilogram, som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till avsevärt högre hastighet och som drives antingen av förbränningsmotor med en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter eller av elektrisk motor

 

Motorcykel

 

1. Motorfordon på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, dock ej moped 2. Motorfordon på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kilogram, dock ej moped Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga motorcyklar

 

Motordrivet fordon

 

Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hänföra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon

 

Motorfordon

 
 1. huvudsakligen för att självständigt användas till person eller godsbefordran, eller

 2. För annat ändamål än som anges under 1, om fordonet ej är att anse som traktor eller motorredskap.

 
 

Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder

 

Motorredskap

 

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap indelas i motorredskap och motorredskap klass I och motorredskap klass II

 

Motorredskap klass I

 

Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen

 

Motorredskap klass II

 

Motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen

 

Personbil

 

Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare

 

Släpfordon

 

Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, traktorn eller motorredskapet. Släpfordon indelas i lätta släpfordon och tunga släpfordon

 

Terräng

 

Område som ej är att anse som väg

 

Terrängfordon

 

Terrängmotorfordon och terrängsläp

 

Terrängmotorfordon

 

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng

 

Terrängskoter

 

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kilogram

 

Terrängsläp

 

Fordon som är inrättat för att dragas av terrängmotorfordon och ej är släpfordon

 

Terrängvagn

 

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilogram. Terrängvagnar indelas i lätta terrängvagnar och tunga terrängvagnar

 

Tjänstevikt på bil, traktor eller tung terrängvagn

 

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul eller motorredskap  som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, föraren

 
 
 

Tjänstevikt på motorcykel eller moped utan sidvagn

 

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

 

Tjänstevikt på släpfordon

 

Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta på till fordonet hörande karosseri

 

Tjänstevikt på terrängskoter eller lätt terrängvagn

 

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning på av tyngsta till fordonet hörande karosseri verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

 

Totalvikt på bil, traktor, motorredskap eller tung terrängvagn

 

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den mängd gods som fordonet är inrättat för

 

Totalvikt på släpfordon

 

Summan av fordonets tjänsteviktoch den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för

 

Trafikskola

 

Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare

 

Trafiksyn

 

Synorganens funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt

 

Traktor

 

Motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara inrättad för transport av gods och för befordran av passagerare

 

Traktorkort

 

Bevis om behörighet att föra traktor och motorredskap klass II

 

Tung lastbil

 

 Lastbil med totalvikt över 3,5 ton

 

Tung motorcykel

 

Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter eller en effekt som överstiger 11kilowatt

 

Tung terrängvagn

 

terrängvagn med en tjänstevikt över 2 000 kilogram

 

Väg

 
 1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt användes för trafik med motorfordon,

 2. led som är anordnad för cykeltrafik,

 1. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses under 1 eller 2

 

Yrkesmässig trafik

 

Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i yrkestrafiklagen (1988:263) tillämpas på

 

SFS 1997:1300

5 §

Kan det i fråga om ett visst fordon eller en viss fordonstyp inte med ledning av 4 § bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordonstypen skall höra, prövas frågan av Vägverket.

Finns det skäl att hänföra ett visst fordon eller en viss fordonstyp till ett annat slag av fordon än som skulle bli fallet om 4 § tillämpades, prövar Vägverket frågan.

SFS 1992:1399

6 §

Vad som föreskrives i körkortslagen (1977:477) eller i denna förordning för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant fordon.

Behörighetshandlingen

6 a §

Körkort utfärdas av Vägverket. Ordet "körkort" på Europeiska gemenskapens övriga språk skall vara tryckt i rosa och utgöra bakgrund på körkortet.

SFS 1996:321

Körkort

7 §

Körkort får utfärdas för de behörigheter sökanden har förvärvat.

Har sökanden avlagt godkänt förarprov för någon av behörigheterna CE eller DE skall körkort utfärdas även för behörighet BE. Om sökanden har körkort med behörighet CE och avlägger godkänt förarprov för behörigheten D, skall körkort utfärdas för behörigheterna CE och DE. Om sökanden innehar körkort med behörighet C och D och avlägger godkänt förarprov för behörigheten CE, skall körkort utfärdas för behörigheterna CE och DE.

SFS 1996:321

7 a §

Inskränkningar i behörigheten och villkor för att få framföra fordon samt gällande prövotid skall anges i form av sifferkod på körkortet. Vägverket fastställer en förteckning över sådana koder.

SFS 1996:321

Skyldighet att medföra körkort

8 §

Körkort skall medföras under färd med bil, motorcykel, terrängvagn eller motorredskap klass I och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Kortet skall vara i sådant skick, att det kan läsas utan svårighet.

Har körkortet förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen. Kommer körkortet senare till rätta skall körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som tagit emot anmälan om förlusten.

Har ett körkort ännu inte lämnats ut efter godkänt förarprov eller körprov enligt 34 a §, skall i stället för körkortet ett gällande bevis om godkänt förarprov och handling som styrker förarens identitet medföras.

SFS 1996:321

Körkortstillstånd

9 §

Fråga om körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. Vistas han i annat län än det där han är folkbokförd, får länsstyrelsen hänskjuta ansökningen till det andra länet, om sökanden begär det eller länsstyrelsen eljest finner det lämpligt.

Fråga om körkortstillstånd för den som ej är folkbokförd i landet prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden vistas.

SFS 1991:781

10 §

Körkortstillståndet gäller i fyra år. Har ett godkänt förarprov avlagts gäller dock tillståndet alltid till dess att körkortet har lämnats ut. I tillståndet skall det finnas en upplysning om giltighetstiden och om att återkallelse kan ske i sådana fall som avses i 16 och 17 §§ körkortslagen (1977:477).

Om förlängning av körkortstillståndets giltighetstid i ett mål om återkallelse av tillståndet finns bestämmelser i 44 § körkortslagen.

SFS 1993:1000

11 §

Ansökan om körkortstillstånd skall göras skriftligen på särskild blankett. Till ansökningshandlingen skall fogas en hälsodeklaration, som skall vara undertecknad av sökanden på heder och samvete, och ett intyg om synprövning. Avser ansökningen ett körkort med behörigheten C eller D eller med taxibehörighet skall i stället ett läkarintyg fogas till ansökningen. Intygen skall vara utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom tre månader före ansökningen.

Länsstyrelsen skall, om inte annat följer av 39 §, förordna om personutredning när ansökningen om körkortstillstånd har kommit in. Någon personutredning behövs dock inte om sökanden har ett gällande körkort, och ansökningen avser behörigheterna A, A1, B, C eller E. Om länsstyrelsen finner att sökanden inte förekommer i Rikspolisstyrelsens polisregister, behöver någon ytterligare personutredning inte göras. Om sökanden förekommer i polisregistret eller om det i övrigt finns särskilda skäl, skall personutredningen göras av polismyndigheten i sökandens folkbokföringsort eller, om sökanden inte är folkbokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där sökanden vistas. Utredningen skall innehålla ett yttrande från polismyndigheten om sökandens lämplighet som körkortshavare och en redogörelse för de omständigheter på vilka yttrandet grundas.

Länsstyrelsen får själv eller genom polismyndighet föranstalta om ytterligare utredning. Därvid kan länsstyrelsen förelägga sökanden att inom en viss tid ge in ett läkarintyg. I föreläggandet får föreskrivas att undersökning skall verkställas av en viss person eller av en person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Om sökanden inte följer föreläggandet, skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Om spärrtid löper för sökanden, får ansökningen inte slutligt prövas förrän tidigast två månader före spärrtidens utgång.

Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter beträffande vilka de medicinska kraven för sökt behörighet är uppfyllda. Detta gäller dock inte i det fall länsstyrelsen har begränsat körkortets giltighet enligt 12 § första stycket.

SFS 1996:321

12 §

När körkortstillstånd meddelas skall länsstyrelsen föreskriva de villkor för körkortet som föranleds av medicinska skäl. Därvid får länsstyrelsen begränsa körkortets giltighet till att avse fordon med viss utrustning eller andra fordon som Vägverket har funnit lämpliga för sökanden

När körkortstillstånd meddelas efter återkallelse eller efter beslut varigenom spärrtid har bestämts, får länsstyrelsen som villkor för körkort föreskriva att bevis om godkänt förarprov skall ges in efter viss tid eller vid regelbundet återkommande tillfällen eller förordna att förnyad personutredning skall ske vid vissa tidpunkter eller meddela annan föreskrift, som är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Att körkortstillstånd inte behövs för att återfå körkort i vissa fall efter återkallelse av körkortet följer av 42-44 §§.

När körkortstillstånd har meddelats skall Vägverket underrätta sökanden om detta och, i de fall förarprov skall avläggas, utfärda ett bevis om tillståndet. I beviset skall anges de behörigheter som tillståndet gäller för. Duplett av beviset tillhandahålls av Vägverket.

SFS 1992:1399

12 a §

Frågor om utbyte av ett utländskt körkort prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. En ansökan om utbyte skall göras skriftligen. Till ansökningen skall fogas det utländska körkortet, ett personbevis som visar folkbokföring, och, om körkortet är utfärdat i Schweiz eller Japan, sådana handlingar som avses i 11 § första stycket.

Om länsstyrelsen finner anledning att anta att sökanden inte innehar ett gällande körkort, får länsstyrelsen förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att körkortet är gällande i det land där det har utfärdats. Följs inte föreläggandet, får ansökningen avvisas.

Har ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen. Kommer körkortet senare till rätta skall körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som tagit emot anmälan om förlusten.

SFS 1996:321

Förhandsbesked

13 §

I ansökningen om körkortstillstånd får sökanden begära ett förhandsbesked enligt 11 § körkortslagen (1977:477). En sådan begäran skall avse en prövning av sökandens personliga eller medicinska lämplighet som körkortshavare. Om prövningen skall avse sökandens personliga förhållanden, behöver inte några handlingar enligt 11 § första stycket om sökandens medicinska förhållanden fogas till ansökningen.

SFS 1981:1069

14 §

Om det med hänsyn till de ingivna handlingarnas innehåll eller vad som i övrigt är känt om sökanden inte finns något hinder mot att körkortstillstånd meddelas sökanden, skall länsstyrelsen se till att ärendet kompletteras med utredning som avses i 11 §. Har handlingar enligt 11 § första stycket om sökandens medicinska förhållanden inte getts in i ärendet, skall länsstyrelsen förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som saknas. Har prövningen visat att körkortstillståndet kan meddelas endast på särskilt villkor, skall sökanden underrättas om detta.

Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, skall ärendet avskrivas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Bestämmelsen i 11 § fjärde stycket gäller även i ärenden om förhandsbesked.

SFS 1981:1069

15 §

upphävd genom

SFS 1996:321

Förarprov

16 §

Förarprovet består av förhör och körprov. Det skall avläggas inför

 1. sådan tjänsteman vid Vägverket som har förordnats att förrätta förarprov,

 2. sådan befattningshavare vid Försvarsmakten som har förordnats att förrätta förarprov, eller

 3. lärare i gymnasieskolan eller i komvux som har undervisat eleven på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för samråd enligt 98 § första stycket.

Förhör för behörigheten A behöver inte avläggas om sökanden har körkort med behörigheten A 1.

I gymnasieskola och i komvux får förarprov avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av Vägverket i fråga om tjänsteman hos verket och av Försvarsmakten i fråga om befattningshavare vid Försvarsmakten. Förordnande för befattningshavare vid Försvarsmakten att förrätta förarprov får lämnas den som Vägverket har godkänt.

Har sökanden godkänts vid förarprovet skall den som har förrättat provet utfärda ett bevis om godkänt prov. Beviset gäller till dess körkortet har lämnats ut, dock längst i tre månader från dagen för provet. Vad nu har sagts gäller även vid körprov enligt 34 a §.

SFS 1996:321

17 §

Vid förarprov för körkort med behörigheten A, A1 eller B skall sökanden visa upp ett bevis om förarutbildning för fordonsslaget. Om beviset avser förarutbildning som inte har skett vid trafikskola, Försvarsmakten eller inom polisväsendet, skall det av beviset framgå att Vägverkets kursplan har följts. Beviset skall vara utfärdat av den som har gett utbildningen.

Något bevis om förarutbildning behöver inte företes om sökanden inom tre år före anmälan till förarprovet har haft körkort med den behörighet som provet avser.

SFS 1996:321

18 §

upphävd genom

.

SFS 1982:858

19 §

Förarprov får avläggas endast av den som

 1. har ett gällande körkortstillstånd, om inte annat följer av 41 § andra stycket,

 2. vid provtillfället är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar eller studerar här sedan minst 6 månader,

 3. på heder och samvete intygar att han inte är innehavare av ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och

 4. uppnått den ålder för behörigheten som anges i 12 § körkortslagen (1977:477)

Förarprov får inte avläggas om spärrtid löper.

Vid förarprov som avläggs i gymnasieskola eller i komvux som delprov under utbildningens gång, gäller kraven i första stycket det slutliga godkännandet.

SFS 1996:321

19 a §

För att få avlägga ett körprov på sådan tung motorcykel som avses i 1 § tredje stycket körkortslagen (1977:477) skall sökanden ha fyllt 21 år.

SFS 1996:321

20 §

Den som avlägger ett körprov inför en tjänsteman hos Vägverket skall tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för provet.

SFS 1992:1399

Utlämnande av körkort

21 §

Körkortet får lämnas ut endast om sökanden har godkänts vid förarprovet. Något förarprov för taxibehörighet behöver dock inte avläggas, om sökanden har körkort med behörigheten C. Att förarprov inte heller behöver avläggas i vissa fall efter återkallelse följer av 41-45 §§.

SFS 1981:94

22 §

Körkortet skall lämnas ut av Vägverket. Ett körkort skall anses ha lämnats ut dagen efter den dag körkortet utfärdades.

Om sökanden har ett giltigt körkort skall detta återlämnas i samband med att det nya körkortet lämnas ut. Har sökanden ett giltigt traktorkort skall detta vid godkänt förarprov återlämnas till den som har förrättat provet. Har det tidigare körkortet eller traktorkortet förstörts eller förkommit, skall sökanden i stället skriftligen anmäla förlusten till den länsstyrelse som enligt 26 § eller 57 § andra stycket har att pröva frågan om förnyelse av körkortet eller traktorkortet.

Har körkortshavaren anmält att körkortet eller traktorkortet har förstörts eller förkommit och kommer kortet senare till rätta, skall körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som har tagit emot anmälan om förlusten.

SFS 1996:321

Prövotid

22 a §

För ett körkort som lämnas ut efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, skall prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotid för det äldre körkortet.

Prövotid enligt första stycket gäller även när ett körkort har utfärdats efter ett beslut om utbyte av ett utländskt körkort. Prövotiden skall dock endast omfatta den tid som kan återstå av en tvåårsperiod räknat från den tidpunkt då det ursprungliga körkortet utfärdades. Körkortshavaren skall själv visa när det ursprungliga körkortet utfärdades.

Har ett körkort för vilket prövotid löper återkallats och utfärdas därefter ett nytt körkort utan förarprov enligt 43 eller 44 §, gäller för det utlämnade körkortet en prövotid motsvarande den som återstod vid återkallelsen.

SFS 1996:321

Förnyelse

23 §

Ett körkort skall förnyas senast tio år efter utfärdandet.

Ett körkort skall också förnyas om

 1. körkortshavarens namn eller personnummer har ändrats,

 2. körkortet har förstörts eller förkommit, eller

 3. körkortet har förändrats så att det inte lämpligen kan användas.

Bestämmelser om förnyelse i andra fall finns i 34, 34 a, 41 a, 44 och 45 §§.

SFS 1996:321

Särskild utredning

Ändring av villkor m.m.

Återkallelse och spärrtid

Föreläggande om varning

Omhändertagande

50 §

Omhändertagande enligt 23 § körkortslagen (1977:477) beslutas av polismyndighet eller åklagare. Beslutet skall meddelas skyndsamt och delges körkortshavaren. Har körkortet lämnats ut till körkortshavaren och har det inte förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren efter anmaning överlämna det till den myndighet som har meddelat beslutet. Har körkortet förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren anmodas att skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen.

Ett beslut enligt 23 § första stycket 1 - 3 eller tredje stycket körkortslagen skall inom 48 timmar sändas till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller, om det är ett utländskt körkort, den länsstyrelse som avses i 35 § andra stycket. Till beslutet skall fogas uppgift om delgivning, körkort som har överlämnats med anledning av beslutet, föreliggande utredning och redogörelse för de skäl som har föranlett åtgärden. Delges beslutet eller överlämnas körkortet senare, skall detta meddelas snarast möjligt till länsstyrelsen. Körkortet sänds till länsstyrelsen.

Frågor om medgivande enligt 23 § andra stycket körkortslagen prövas av den som beslutat om omhändertagande av körkortet. Lämnas sådant medgivande skall körkortshavaren få ett bevis om detta. Beviset skall medföras under färd med körkortspliktigt fordon och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick, att den kan läsas utan svårighet.

Har ett körkort omhändertagits enligt 23 § första stycket 4 körkortslagen, skall beslut om detta tillsammans med körkortet sändas till Vägverket eller, om körkortet är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge, till den länsstyrelse som har prövat körkortets giltighet i Sverige.

SFS 1996:321

Underlåtelse av körkortsingripande m.m.

Traktorkort

Särskilt förarbevis

Förarutbildning

Trafikskola

Övningskörning

Uppgiftsskyldighet

82 §

Domstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 39 § första stycket körkortslagen (1977:477) skall utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillställa länsstyrelsen en kopia av beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Domstolen skall också underrätta länsstyrelsen om delgivning av beslut om återkallelse, beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige och varning.

Domstol som prövar överklagande av beslut som har meddelats av förvaltningsmyndighet enligt körkortslagen eller denna förordning skall sända en kopia av domen eller beslutet till förvaltningsmyndigheten.

Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, skall länsstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när detta har vunnit laga kraft. Har körkortet vägrats giltighet i Sverige skall körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

Har ett körkort som är utfärdat i en annan stat bytts ut mot ett svenskt körkort skall det utbytta körkortet överlämnas till körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet. Skälen för utbytet skall därvid anges.

SFS 1996:1555

83 §

Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot varigenom körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid beslutats men ännu inte löpt ut har funnits skyldig till

 1. brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägstrafiklagen (1985:192), om brottet har begåtts vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn eller av maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana,

 2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn utom brott mot 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, överträdelse av 72 § 7 eller 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen (1972:603),

 3. brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) eller brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika,

 4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,

 5. brott mot 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 3 kap. 11 § brottsbalken,

 6. brott mot 4 kap. brottsbalken,

 7. brott mot 6 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken eller

  6 kap. 1 och 12 §§ brottsbalken,

 8. brott mot

  8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 8 kap. 12 § brottsbalken,

 9. brott mot 13 kap. brottsbalken,

 10. brott mot

  17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.

I fråga om brott som avses under 5-10 skall underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har ådömts.

Underrättelse om dom eller beslut som får överklagas skall lämnas först efter det att Rikspolisstyrelsen har fått besked huruvida avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt första stycket skall lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning. Gäller beslutet brott som avses i första stycket 5-10 skall underrättelse lämnas endast om brottet enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till annan påföljd än böter.

Beträffande innehavare av utländskt körkort skall underrättelse lämnas endast om innehavaren är folkbokförd i landet.

SFS 1993:821

84 §

Underrättelse enligt 83 § skall inte lämnas beträffande brott som har föranlett penningböter med sammanlagt högst 600 kronor om den dömde eller bötfällde under de senaste fem åren inte har funnits skyldig till något annat brott som skall rapporteras enligt 83 §.

Om domen, beslutet eller föreläggandet som har föranlett underrättelsen till Vägverket har ändrats, upphävts eller undanröjts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall Rikspolisstyrelsen underrätta Vägverket om det.

Underrättelse enligt 83 § jämförd med första stycket skall lämnas även på begäran av Vägverket. Förekommer ingen uppgift som skall föranleda sådan underrättelse skall besked lämnas om det. Underrättelse skall begäras när anmälan enligt 87 § andra stycket rör någon som anges i 87 § första stycket och när länsstyrelse beställer registerblad.

SFS 1992:1399

85 §

Domstol skall med de begränsningar som följer av 83 § andra och femte styckena omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till länsstyrelsen i fall som avses i 83 § första stycket 1 och 3-10.

Har någon åtalats för brott som avses i 83 § och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande enligt denna förordning, skall tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta länsstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande enligt denna förordning beslutats att förundersökning skall läggas ned eller att åtal inte skall väckas, skall den som meddelat beslutet omedelbart underrätta länsstyrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena skall sändas till den länsstyrelse som avses i 86 §. Underrättelserna skall innehålla uppgifter om personnummer.

SFS 1987:210

Körkortsregistret

91 §

I körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.

Uppgift

 

Myndighet som svarar för att uppgift förs in i registret. Särskilda föreskrifter

 

Identitetsuppgifter

 
 

Fullständigt namn, personnummer, födelseland och adress

 

Vägverket eller, i fråga om uppgifter för den som länsstyrelse har tagit emot, vederbörandesom avses med registreringen länsstyrelse. Som adress anges bostads- eller postadressen, eller om särskilda skäl föreligger för det, annan adress i landet. Vägverket får föra in identitetsuppgifter utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden.

 

Körkortsuppgifter

 
 

Begäran om förhandsbesked och ansökan om körkortstillstånd

 

Den länsstyrelse som skall besluta i ärendet. Uppgiften behöver inte föras in om den inte behövs för ärendets handläggning

 

Beslut med anledning av begäran om förhandsbesked och ansökan om körkortstillstånd 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Godkännande som handledare enligt 78§ 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet. Antecknas även för den som skall övningsköra under handledarskapet

 

Körkortsbehörighet, taxibehörighet

 

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

 

Beslut i anledning av ansökan om traktorkort

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Sökanden skall avlägga förarprov hos Vägverket

 

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

 

Gymnasieskola, komvux eller organisationsenhet inom Försvarsmakten, där sökanden av körkort avlägger förarprov

 

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

 

Dag för godkänt förarprov, eller om behörighet erhållits utan förarprov, dag då behörighet erhölls

 

Vägverket

 

Dag för utfärdande och utlämnande av traktorkort

 

Den länsstyrelse som har vidtagit åtgärden

 

Prövotid enligt 22 a §

 

Vägverket

 

Innehav av utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer  eller motsvarande

 

Vägverket, om uppgiften lämnas i samband med underrättelse enligt 83 §, och länsstyrelsen, om uppgiften lämnas i underrättelse enligt 82 §, i en ansökan om utbyte av körkort eller i en ansökan om förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263)

 

Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt

 

Den länsstyrelse som skall pröva ansökningen

 

Beslut som rör utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslut. Om det utbytta körkortet tidigare har varit föremål för utbyte skall uppgift om det land som ursprungligen utfärdat körkortet antecknas

 

Dag då förnyelse av körkort skall ske enligt 23 § första stycket

 

Vägverket

 

Beslut i anledning av förnyelse enligt 23 § första stycket eller andra stycket 1, utom i sådana fall som avses i 25 § andra stycket

 

Vägverket

 

Beslut i anledning av förnyelse enligt 23 § första stycket i sådana fall som avses i 25 § andra stycket eller 23 § andra stycket 2 eller 3 eller 34, 41 a, 44, 45, 57 eller 59 §

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Anmaning att förnya körkortet

 

Vägverket vid anmaning enligt 24 § och den länsstyrelse som anmanat i övriga fall

 

Särskilt villkor i fråga om körkortshavare eller innehavare av traktorkort 

 

Villkor enligt 34 a §; Vägverket. I övrigt den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Personutredning enligt 44 § körkortslagen (1977:477) eller 12 eller 34 § denna förordning 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Körkortsingripande övervägs

 

Den länsstyrelse som utfärdat föreläggande enligt 36 §. Uppgiften skall gallras ut när ärendet är slutligt avgjort

 

Preliminärt beslut om varning

 

Den länsstyrelse som har utfärdat preliminärt beslut enligt 49 §. Uppgiften skall gallras ut när ärendet är slutligt avgjort

 

Överflyttning av körkortsärende till annan länsstyrelse

 

Den länsstyrelse som översänder körkortsärendet. Uppgiften skall gallras ut när ärendet är slutligt avgjort

 

Återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort eller förordnande enligt 24 § första stycket körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Ogiltighet enligt 15 § första stycket 5 körkortslagen

 

Vägverket

 

Ogiltighet enligt 15 § andra stycket 2 körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har anmanat körkortshavaren

 

Beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Spärrtid

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Krav på förarprov enligt 42 a §

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet om återkallelse eller, om sådant beslut har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Medgivande enligt 2 § tredje stycket körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats. Uppgiften skall gallras ut när giltighetstiden för medgivandet har gått ut

 

Varning enligt 22 eller 31 § körkortslagen eller omhändertagande enligt 23 eller 31 § körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller skall pröva omhändertagandet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den  länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Delgivning av sådant beslut om återkallelse, vägrad giltighet av ett utländskt körkort, utbyte enligt 15 d § sista stycket körkortslagen, varning eller omhändertagande som skall föras in i registret

 

Den länsstyrelse som har fört in beslutet

 

Återlämnande eller överlämnande av körkort eller traktorkort enligt 8, 12 a 22, 28, 37, 37 a, 50, 51, 57 eller 59 §

 

Vägverket eller, om kortet har överlämnats till länsstyrelse, den länsstyrelse som har tagit emot det. Har kortet inte återlämnats eller överlämnats, skall detta framgå av registret

 

Den länsstyrelse som har tagit emot anmälan

 

Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap. 3 och 19 §§ eller 6 kap. 15 § luftfartslagen (1957:297) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 5 § samma lag 

 

Vägverket

 

Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods, och uppgifter som rör ett sådant intyg 

 

Vägverket

 

Beslut om förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263)

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Utfärdande av förarlegitimation enligt yrkestrafikförordningen (1988:1503) och uppgifter som rör en sådan legitimation

 

Vägverket

 

Återkallelse av förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263) 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 10 § förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 3 § förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter eller 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

 

Vägverket

 

Belastningsuppgifter

 
 

Uppgift om brott enligt 83 §

 

Rikspolisstyrelsen

 

Anmälan enligt 87 § första stycket första meningen

 

Den länsstyrelse som har tagit emot anmälan

 

Anmälan enligt 87 § andra stycket

 

Vägverket

 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 26 § körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har tagit emot uppgiften

 

Anmälan enligt 17 a § körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har tagit emot anmälan

 

Uppgift att ett registerblad har framställts 

 

Vägverket. Registerblad som har framställts på grund av underrättelse enligt 84 § andra stycket skall antecknas i registret endast under de förutsättningar som gäller enligt 83 § jämförd med 84 § andra stycket. Skall registerbladet inte antecknas, skall uppgiften om det tidigare registerbladet inte heller finnas kvar i registret

 

Återkallelsegrund

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Övrigt

 
 

Referensnummer

 

 Vägverket

 

SFS 1996:321

93 §

Begäran om utdrag av körkortsregistret görs hos Rikspolisstyrelsen om belastningsuppgifter som avser brott skall tas med i utdraget. I annat fall görs begäran om utdrag hos länsstyrelse. I utdraget skall i fråga om belastningsuppgifter som avser brott endast tas med de registeruppgifter som föranleder underrättelse enligt 83 § jämförd med 84 § första stycket, såvida inte utdraget har begärts av den enskilde själv. I utdraget får belastningsuppgifter tas med endast om utdraget har begärts av den enskilde själv eller av

 1. Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, departement, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket, Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverkets centralförvaltning, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, allmän åklagare, polismyndighet, övervakningsnämnd, frivårdsmyndighet, länsstyrelse,

 2. annan myndighet, om denna behöver uppgiften för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och trygghet kan anses föreligga att uppgiften inte kommer att missbrukas till skada för den enskilde.

I utdraget av körkortsregistret skall inte tas med uppgifter som rör återkallelse, beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige, beslut om utbyte av utländskt körkort med stöd av 15 d § körkortslagen (1977:477), spärrtid, omhändertagande, varning eller anmälningar enligt 87 § sedan fem år har förflutit från beslutet eller anmälningen. Denna begränsning gäller inte om för ett särskilt fall fullständiga uppgifter har begärts av Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket eller av den enskilde själv.

En myndighet som anges i första stycket 1 och som genom terminal är ansluten till Vägverkets datamaskinanläggning skall, med den begränsning i fråga om uppgifter om brott som följer av 84 § första stycket, genom terminalen kunna få besked om någon belastningsuppgift finns eller inte.

SFS 1996:321

Bemyndiganden m.m.

101 §

3 Frågor om undantag i visst fall från 2 a, 3 - 5 eller 29 § körkortslagen (1977:477) eller från ålderskravet för innehav av körkort med behörigheten A, B och BE i 12 § körkortslagen prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens körkortstillstånd.

Frågor om undantag i visst fall från 17, 19, 24, 73 - 77 eller 80 § och om anstånd i fall som avses i 24 § och 25 a § denna förordning prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens körkortstillstånd.

Vägverket får föreskriva om undantag från vad som annars gäller vid förnyelse av körkort enligt denna förordning, när körkortshavaren är bosatt utomlands.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det finns synnerliga skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Undantaget får begränsas till att avse visst område eller viss tid eller annat som är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Frågor om undantag i visst fall från 3 - 5 eller 29 § körkortslagen (1977:477) eller från ålderskravet för innehav av körkort med behörigheten A, B och BE i 12 § körkortslagen prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva frågan om sökandens körkortstillstånd.

Frågor om undantag i visst fall från 17, 19, 24, 73 - 77 eller 80 § och om anstånd i fall som avses i 24 § och 25 a § denna förordning prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens körkortstillstånd.

Vägverket får föreskriva om undantag från vad som annars gäller vid förnyelse av körkort enligt denna förordning, när körkortshavaren är bosatt utomlands.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det finns synnerliga skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Undantaget får begränsas till att avse visst område eller viss tid eller annat som är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt.

SFS 1996:1555

Ansvarsbestämmelser m.m.

Besvärsbestämmelser

Avgifter för vissa ärenden