Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1970R2598 — SV — 30.06.2006 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2598/70

av den 18 december 1970

om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

(EGT L 278, 23.12.1970, p.1)

upphävd genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Kommissionens förordning (EG) nr 851/2006 av den 9 juni 2006

L 158

3

10.6.2006