Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1971R0281 — SV — 27.01.2004 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 281/71

av den 9 februari 1971

om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

(EGT L 033, 10.2.1971, p.11)

upphävd genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Kommissionens förordning (EG) nr 13/2004 av den 8 december 2003

L 3

3

7.1.2004