Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2004H0345 — SV — 21.10.2003 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den ►C1  21 oktober 2003 ◄ om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet ►C1   ( 1 ) ◄ (Text av betydelse för EES) (2004/345/EG)

(EGT L 111, 17.4.2004, p.75)Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 120, 24.4.2004, s. 65  (04H0/45R)

▼B

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den ►C1  21 oktober 2003 ◄

om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet ►C1   ( 2 ) ◄

(Text av betydelse för EES)

(2004/345/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Varje år omkommer över 40 000 människor på Europeiska unionens vägar. I vitboken ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden” ( 3 ) har kommissionen fastställt som sitt övergripande trafiksäkerhetsmål att detta antal dödsoffer måste halveras till år 2010.

(2)

Huvudorsakerna till olyckor med dödlig utgång är fortkörning, körning i alkoholpåverkat tillstånd (nedan kallat ”rattonykterhet”) och bristande användning av bilbälten. En begränsning av dessa orsaker till dödsfall i trafiken skulle kunna stå för över hälften av den avsedda halveringen av antalet dödsfall.

(3)

Enligt forskningen är efterlevnadskontroll ett viktigt och effektivt sätt för att förhindra och minska antalet olyckor, dödsfall och skador.

(4)

Fortkörning, rattonykterhet och bristande användning av bilbälten är väldokumenterade och analyserade områden i flera forskningsprojekt och -studier som ger information om vad som är bästa praxis när det gäller efterlevnadskontroll av de berörda trafiköverträdelserna.

(5)

I en konsekvensbedömning som genomförts avseende förslag som ligger i linje med de åtgärder som fastställs i denna rekommendation, har man konstaterat att de bästa efterlevnadsåtgärder som man önskar införa i EU:s medlemsstater ger ett betydande positivt kostnads-nyttoresultat.

(6)

Denna bästa praxis är, vad gäller fortkörning: användning av system för automatisk hastighetskontroll, i kombination med förfaranden som har den nödvändiga kapaciteten för handläggning av ett stort antal överträdelser, vad gäller rattonykterhet: slumpmässiga utandningsprov med hjälp av alkoholtestutrustning och användning av instrument för beviskraftig testning av utandningsluften, och vad gäller bilbältesanvändning: intensiva kontroller med en viss varaktighet som äger rum flera gånger om året.

(7)

Av samma vetenskapliga källor framgår det att efterlevnadsåtgärderna bara är optimalt effektiva om de kombineras med åtgärder för att öka allmänhetens kunskap och förståelse för varför åtgärderna genomförs.

(8)

För att effektivt planera de åtgärder som skall vidtas till följd av rekommendationen bör medlemsstaterna inrätta en nationell efterlevnadsplan som de regelbundet bör utvärdera och, om så är nödvändigt, anpassa.

(9)

På grund av de potentiellt allvarliga konsekvenser av de överträdelser som rekommendationen handlar om bör medlemsstaterna ha som allmän strategi att överträdelserna skall följas av påföljder som är effektiva, proportionella och avskräckande och inte, vilket för närvarande ibland är fallet till exempel när det gäller bristande bilbältesanvändning, endast av en varning.

(10)

Handlingar som syftar till att hindra eller undergräva efterlevnaden bör också vara föremål för effektiva påföljder.

(11)

I vissa fall kan det vara lämpligt att ålägga en stödåtgärd, i kombination med eller i stället för en påföljd. Detta kan till exempel vara fallet då en person har ett alkoholproblem.

(12)

För att införa ett effektivt påföljdssystem även för fall med allvarliga och/eller upprepade överträdelser som begås i en annan medlemsstat än den medlemsstat där bilen är registrerad i, fastställs det i rekommendationen ett system för gränsöverskridande efterlevnadskontroller.

(13)

För att fastställa hur effektivt rekommendationen genomförs bör medlemsstaterna fylla i ett standardformulär med relevant information om detaljerna för efterlevnaden och de informationsåtgärder de har genomfört och, för att få en bättre bild av situationen när det gäller drogpåverkad körning, även relevant information om detta område. Informationen bör skickas till kommissionen och det bör ske ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna som också bör tillhandahålla information om de gränsöverskridande kontrollaktiviteter som de har varit inblandade i.

(14)

Kommissionen bör vartannat år utarbeta en rapport på grundval av den information som medlemsstaterna tillhandahåller.

(15)

Tillsammans med direktivet om minimivillkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG, rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om social lagstiftning på vägtransportområdet ( 4 ) utgör denna rekommendation ett efterlevnadspaket som syftar till att avsevärt förbättra trafiksäkerheten i Europeiska unionen och minska antalet dödsfall och skadade i trafiken.

(16)

Denna rekommendation syftar till att förbättra trafiksäkerheten och att minska antalet dödsfall och skadade på Europeiska unionens vägar, genom tillämpningen av nationella efterlevnadsplaner i medlemsstaterna som innehåller åtgärder för bästa praxis för efterlevnadskontroll och information till allmänheten inom områdena fortkörning, rattonykterhet och bristande användning av bilbälten.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS ATT MEDLEMSSTATERNA

1. inrättar en nationell efterlevnadsplan som innehåller de åtgärder de avser vidta för genomförandet av denna rekommendation och tillhandahåller kommissionen denna plan som bör innehålla den information som beskrivs i kapitel I i det standardformulär som fastställs i bilagan,

2. regelbundet utvärderar och eventuellt anpassar den nationella efterlevnadsplanen i enlighet med den relevanta utvecklingen och informerar kommissionen om sådana anpassningar,

3. säkerställer att de mer omfattande efterlevnadsåtgärder som beskrivs i rekommendationerna 4–7 kombineras med information till allmänheten som skall ges i form av upplysningskampanjer som syftar till att göra allmänheten medveten om det berörda området; det skall vara separata upplysningskampanjer för vart och ett av de tre områdena i form av information längs vägen avseende konkreta efterlevnadsåtgärder som genomförs för den vägen,

4. säkerställer att utrustning för automatisk hastighetskontroll används för att kontrollera fortkörning på motorvägar, landsvägar och stadsvägar och säkerställer att kontrollerna genomförs på ett sådant sätt att dess effektivitet garanteras, dvs. att de regelbundet genomförs på vägsträckor där regelbundna överträdelser sker och där detta medför en ökad olycksrisk,

5. tillhandahåller förfaranden för att säkerställa att alla överträdelser när det gäller fortkörning som registreras av utrustningen för automatisk hastighetskontroll följs upp,

6. säkerställer tillämpningen av slumpmässiga utandningsprov med hjälp av alkoholtestutrustning som en ledande princip för övervakning av rattonykterhet och på ett sådant sätt så att dess effektivitet garanteras och i varje fall säkerställer att slumpmässiga utandningsprov regelbundet genomförs på platser där och tidpunkter då överträdelserna sker regelbundet och där detta medför en ökad olycksrisk, och säkerställer att polismän som genomför slumpmässiga utandningsprov använder instrument för beviskraftig testning av utandningsluften då de misstänker rattonykterhet,

7. säkerställer att efterlevnadsåtgärder avseende bristande användning av bilbälten genomförs under minst två veckor minst tre gånger årligen på platser där bristande användning av bilbälten regelbundet äger rum och där det finns en ökad olycksrisk, och säkerställer att användningen av bilbälten efterlevs i varje enskilt fall där man konstaterar att så inte är fallet och där bilen blir stoppad; dessa efterlevnadsåtgärder kan äga rum tillsammans med andra trafikefterlevnadsåtgärder som avser fortkörning och rattonykterhet,

8. har som en allmän strategi att överträdelser som upptäcks inom ramen för de mer omfattande efterlevnadsåtgärder som föreskrivs i rekommendationerna 4–7 följs upp genom åläggande och genomförande av ett straff och/eller en stödåtgärd och säkerställer att de påföljder som tillämpas för fortkörning, rattonykterhet och bristande användning av bilbälten är effektiva, proportionella och avskräckande, att handlingar som syftar till att hindra eller kringgå efterlevnaden är föremål för påföljder baseras på samma principer, att påföljderna är strängare när det gäller upprepade allvarliga överträdelser som begåtts av samma lagöverträdare och att de omfattar möjligheten till tillfällig eller fullständig indragning av körkortet och att fordonet beläggs med körförbud vid allvarlig överträdelse,

9. bistår varandra så att denna rekommendation följs, till exempel genom att varje medlemsstat skall utse ett samordnande tillsynsorgan och till varandra och kommissionen överlämna information om överträdelserna; dessa tillsynsorgan skall användas för utbyte av den bästa efterlevnadspraxis som tillämpas av medlemsstaterna inom de områden som omfattas av denna rekommendation och de skall också tillhandahålla kommissionen information såsom beskrivs i rekommendation 12 och skall dessutom överlämna samma information till de andra medlemsstaternas tillsynsorgan,

10. säkerställer att allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar trafiksäkerheten och som begåtts av en utländsk förare rapporteras till de berörda myndigheterna i den medlemsstat som fordonet är registrerat i, genom det berörda tillsynsorgan som nämns i rekommendation 9 och som skall protokollföra sådana meddelanden mellan medlemsstaterna,

11. säkerställer att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken sådana allvarliga överträdelser har registrerats skall uppmana de behöriga mydnigheterna i den medlemsstat i vilken fordonet är registrerat i att vidta lämpliga åtgärder för lagöverträdaren och säkerställa att den sistnämnda medlemsstaten informerar den första om den uppföljning den har gjort för denna begäran och säkerställa att de tillsynsorgan som nämns i rekommendation 9 kommer att användas för dessa kontakter mellan medlemsstaterna,

12. informerar kommissionen om genomförandet av denna rekommendation och utvecklingen inom de berörda frågorna vartannat år, i enlighet med kapitel II i det standardformulär som fastställs i bilagan; det första år som omfattas av denna rapport från medlemsstaterna kommer att bli det första hela kalenderår efter datumet för offentliggörande av denna rekommendation; informationen skall vara kommissionen tillhanda senast den 30 september efter utgången av den tvåårsperiod som rapporten omfattar,

13. utvärderar, vid utgången av den tvåårsperiod som nämns i rekommendation 12, effektiviteten av de existerande nationella åtgärder som vidtagits till följd av denna rekommendation och informerar kommissionen om resultatet.

HÄRIGENOM ÅTAR SIG KOMMISSIONEN

1. att tillhandahålla alla medlemsstater de nationella efterlevnadsplaner som nämns i rekommendation 1,

2. att tillhandahålla alla medlemsstater den information som nämns i rekommendation 2,

3. att vartannat år utarbeta en rapport om medlemsstaternas tillämpning av detta direktiv och utvecklingen inom det berörda området baserat på den information från medlemsstaterna som nämns i rekommendation 12 och överlämna rapporten till rådet och Europaparlamentet inom 13 månader efter utgången av den tvåårsperiod som rapporten omfattar,

4. att före tredje året efter datumet för offentliggörandet av denna rekommendation från kommissionen, på grundval av den information som nämns i rekommendation 12, utvärdera om förbättringar har uppnåtts när det gäller trafiksäkerheten i en sådan omfattning att målet att fram till 2010 minska antalet årliga dödsoffer på EU:s vägar med 50 % troligen kan uppnås om dessa förbättringar fortsätter,

5. att lägga fram ett förslag till ett direktiv som syftar till att uppnå målet om en minskning med 50 % ifall de förbättringar som beskrivs i föregående punkt inte uppnås.

BILAGA

STANDARDFORMULÄR SOM NÄMNS I REKOMMENDATION 1

I.   Den nationella efterlevnadsplanen

Den nationella efterlevnadsplan som nämns i rekommendation 1 skall innehålla åtminstone följande information:

1.   När det gäller planeringen av efterlevnadskontrollen av hastighetsbegränsningarna:

a) En inventering av alla vägsträckor i medlemsstaten där hastighetsbegränsningarna regelbundet överträds och där detta leder till en ökad olycksrisk; denna inventering skall omfatta de relevanta nationella vägsträckor med hög risk såsom definieras i direktiv (….) om inrättandet av nationella riktlinjer för väginfrastruktursäkerhet och deras genomförande på det transeuropeiska vägnätet, från det direktivets datum för införlivande.

b) En planering för tillämpningen av systemen för automatisk hastighetskontroll för vägsträckorna i denna inventering som innehåller följande information:

 De datum då användningen av dessa system skall påbörjas för de olika sträckor som finns med i inventeringen under a.

 Det datum då alla sträckor som finns med i inventeringen skall täckas av dessa system.

2.   När det gäller planeringen av slumpmässiga utandningsprov:

a) En allmän beskrivning av de platser i medlemsstaten där och de tider då det regelbundet sker överträdelser av den tillåtna alkoholhalten i blodet och där detta leder till en ökad olycksrisk, i denna beskrivning skall det tas vederbörlig hänsyn till den särskilda olycksrisk som finns på landsvägar.

b) En plan för tillämpningen av de slumpmässiga utandningsproven i enlighet med rekommendation 5 för de platser och tidpunkter som beskrivs under a, och som innehåller följande information:

 Den frekvens med vilken de slumpmässiga utandningsproven skall äga rum på de platser och tidpunkter som beskrivs under a.

3.   När det gäller planeringen av efterlevnadskontrollen av fasthållningsanordningar:

a) En allmän beskrivning av de platser i medlemsstaten där det brister i användningen och där det finns en ökad olycksrisk, i detta hänseende kommer det att tas vederbörlig hänsyn till städer.

b) En planering för tillämpningen av intensiva efterlevnadsåtgärder i de platser som beskrivs under a, i enlighet med rekommendation 6, och som innehåller följande information:

 De platser där de intensiva efterlevnadsåtgärderna skall genomföras, deras varaktighet och hur många gånger per år de skall genomföras.

II.   Information som skall meddelas till följd av rekommendation 12

Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen följande information, separat för vart och ett av de två rapporteringsåren ( 5 ):

1.   Information när det gäller efterlevnadskontroll av hastighetsbegränsningarna

1.1   System för automatisk hastighetskontroll (rekommendation 4)

a) Antal, sort och typ av system, avsett för motorvägar, landsvägar respektive stadsvägar och om det är tänkt att systemen skall vara synliga för förarna eller inte.

b) Antal timmar, och tidsperioder under vilka kontroller utfördes med dessa system på de olika vägtyperna.

c) Vägsträckor där systemen används.

1.2   Överträdelser

a) Antal överträdelser av hastighetsbegränsningarna registrerade av systemen för automatisk hastighetskontroll.

b) Antalet överträdelser som det hänvisas till i a och som begåtts av förare till bilar som är registrerade i utlandet.

c) Det totala antal registrerade överträdelser av hastighetsbegränsningarna (inklusive dem som är registrerade genom andra kontrollmetoder).

d) Det totala antalet överträdelser enligt c som begås av förare till bilar som är registrerade i utlandet.

1.3   Påföljder

a) Antal påföljder för överträdelse av hastighetsbegränsningarna som registrerats av systemen för automatisk hastighetskontroll.

b) Antal olika typer av sådana påföljder (t.ex. böter, avdrag/ökning av poäng, tillfällig eller fullständig indragning av körkortet, körförbud för fordonet, etc.), och ytterligare detaljer som bötesbelopp, antal poäng, tidslängd för den tillfälliga indragningen av körkortet, samt för vilka överträdelser detta skall gälla.

c) Den information som nämns i a och b om de påföljder förarna av utländskregistrerade bilar åläggs.

d) Den information som nämns i b och c när det gäller påföljder för överträdelser av hastighetsbegränsningar som registrerats genom andra kontrollmetoder.

e) Den information som nämns i a, b, c och d om påföljder som faktiskt vidtagits.

1.4   Information när det gäller de förfaranden som beskrivs i rekommendation 5

a) En detaljerad beskrivning av förfarandet för upptäckt, åtalan om och bestraffning av överträdelserna av hastighetsbegränsningarna och i vilken omfattning de genomförts genom automatiserade metoder, hur lång tid det tar för lagöverträdarna att få ett bötesföreläggande, tidsgränsen för att betala böterna, tidsperioden och förfarandet för överklagan (om så är möjligt).

b) Om det går att tillämpa ett fast antal påföljder för sådana förfaranden, i så fall vilka.

c) Om vem som skall betala böterna: ägaren till bilen, föraren, eller båda, och i vilken ordning.

d) Om domstolen fortfarande har en roll att spela i förfarandet och i så fall vilken.

e) Hur lång tid det tar för hela förfarandet inklusive genomförandet av påföljden (den genomsnittliga, minsta och längsta tiden)?

f) Information avseende särskilda problem som medlemsstaterna har haft när det gäller genomförandet av bestämmelserna avseende förfarandena i rekommendation 5.

g) Övrig information som medlemsstaterna anser vara relevant för genomförandet av dessa bestämmelser.

1.5   Domstolsbeslut

Samma information som nämns i 1.3 när det gäller domstolsbeslut avseende påföljder för överträdelser av hastighetsbegränsningarna.

1.6   Förändringar i bestämmelserna om fortkörning

Detaljerad information om eventuella förändringar i de nationella bestämmelserna om hastighetsbegränsningarna som trädde i kraft under rapporteringsperioden.

1.7   Övrig information

Övrig information som medlemsstaterna anser vara relevant för genomförandet av bestämmelserna om efterlevnadskontroller av hastighetsbestämmelserna inklusive särskilda problem de har haft när det gäller genomförandet av de berörda bestämmelserna.

2.   Information när det gäller efterlevnadskontroller inom området rattonykterhet

2.1   Slumpmässiga utandningsprov och beviskraftig testning av utandningsluften (rekommendation 6)

a) Information avseende de platser där och de tidpunkter då slumpmässiga utandningsprov ägde rum.

b) Antal, sort och typ av alkoholtestutrustning som används för slumpmässiga utandningsprov.

c) Antal kontroller och tidsperioder under vilka de slumpmässiga utandandningsproven ägde rum.

d) Antal kontroller som genomfördes med beviskraftig utrustning för testning av utandningsluften, information om antal, sort och typ av denna utrustning som är tillgänglig för efterlevnadsåtgärder.

e) Information om antal/andel av informationen för b, d och f när det gäller förare som inte är bosatta i den berörda medlemsstaten.

f) Information om andra sätt att testa alkoholhalten i blodet på, t.ex. blodtester.

g) Information om efterlevnadsåtgärder för rattonykterhet förutom slumpmässiga kontrollåtgärder som, om så är möjligt, tillhandahåller samma uppgifter som de som begärs i frågorna ovan.

2.2   Överträdelser

a) Antal överträdelser för rattonykterhet som registrerats inom ramen för de efterlevnadsåtgärder som avser slumpmässig rattonykterhet, antal i enlighet med den utrustning som används för att fastställa överträdelserna (alkoholtestutrustning, instrument för beviskraftig testning av utandningsluften eller övriga, t.ex. blodtester).

b) Antal sådana överträdelser som begåtts av utländska förare.

c) Totalt antal registrerade överträdelser för rattonykterhet (inklusive dem som registrerats vid andra efterlevnadsåtgärder).

d) Totalt antal sådana överträdelser som begåtts av utländska förare.

2.3   Påföljder

a) Antal påföljder för överträdelser för rattonykterhet som registrerats vid slumpmässiga efterlevnadsåtgärder för rattonykterhet.

b) Antal olika typer för sådana påföljder (t.ex. böter, avdrag/ökning av poäng, tillfällig eller fullständig indragning av körkortet, körförbud för fordonet, etc.), och ytterligare detaljer som bötesbelopp, antal poäng, tidslängd för den tillfälliga indragningen av körkortet, samt för vilka överträdelser detta skall gälla.

c) Den information som nämns i a och b om de påföljder förarna av utländskregistrerade bilar åläggs.

d) Den information som nämns i b och c om påföljder för överträdelser för rattonykterhet och som registrerats vid andra efterlevnadsåtgärder.

e) Information om påföljder som åläggs i fall då föraren vägrade utsätta sig för en test.

f) Den information som nämns i a, b, c, d och e som faktiskt vidtagits.

2.4   Domstolsbeslut

Samma information som nämns i 2.3 när det gäller domstolsbeslut avseende påföljder för överträdelse av bestämmelserna om rattonykterhet.

2.5   Förändringar i reglerna om rattonykterhet

Detaljerad information om eventuella regler om det nationella rättsliga systemet för rattonykterhet som trädde i kraft under rapporteringsperioden.

2.6   Övrig information

All annan övrig information som medlemsstaterna anser vara relevant för genomförandet av bestämmelserna om efterlevnad inom området rattonykterhet, inklusive särskilda problem de har haft när det gäller genomförandet av de berörda bestämmelserna.

3.   Information när det gäller efterlevnad av fasthållningsanordningar (rekommendation 7)

3.1   Intensiva efterlevnadsåtgärder

a) Antal kontroller som genomförts vid de intensiva efterlevnadsåtgärderna på de olika vägtyperna, också för de olika typerna av kontroller (t.ex. visuella observationer, kameraövervakning).

b) Tidslängd för de intensiva efterlevnadsåtgärderna, antal gånger per år och vid vilka tidsperioder de genomfördes.

c) Om de intensiva efterlevnadsåtgärderna kombinerades med efterlevnadskontroller av andra trafikregler och, om så var fallet, vilka (t.ex. fortkörning, rattonykterhet).

3.2   Överträdelser

a) Antal överträdelser av bestämmelserna om bilbältesanvändning och fasthållningsanordningar som registrerats vid de intensiva efterlevnadsåtgärderna.

b) Antal sådana överträdelser som begåtts av förare och passagerare till bilar som är registrerade i utlandet.

c) Totalt antal överträdelser som registrerats när det gäller bestämmelserna om bilbältesanvändning och fasthållningsanordningar (inklusive sådana som är registrerade vid andra tillfällen än de intensiva efterlevnadsåtgärderna).

d) Totalt antal sådana överträdelser som är begångna av förare och passagerare till bilar som är registrerade i utlandet.

3.3   Påföljder

a) Antal påföljder för överträdelser som registrerats vid de intensiva efterlevnadsåtgärderna när det gäller bestämmelserna om bilbältesanvändning och fasthållningsanordningar.

b) Antal olika typer av sådana påföljder och ytterligare sådana detaljer, som bötesbelopp, antal avdragna/ökade poäng, och för vilka överträdelser de gjorts.

c) Den information som nämns i b om sådana påföljder som ålagts förare och passagerare till bilar som registrerats i utlandet.

d) Den information som nämns i b om påföljder som ålagts för överträdelser av bestämmelserna för bilbältesanvändning och fasthållningsanordningar som registrerats vid andra tillfällen än de intensiva efterlevnadsåtgärderna.

e) Den information som nämns i d om påföljder för förare och passagerare i bilar som är registrerade i utlandet.

f) Den information som nämns i a, b, c, d och e om påföljder som faktiskt vidtagits.

3.4   Domstolsbeslut

Samma information som nämns i 3.3 när det gäller domstolsbeslut avseende överträdelser om bestämmelserna om bilbältesanvändning och fasthållningsanordningar.

3.5   Förändringarna i bestämmelserna om fasthållningsanordningar

Detaljerad information om eventuella ändringar i de nationella bestämmelserna om fasthållningsanordningar som trätt i kraft under rapporteringsperioden.

3.6   Övrig information

All annan information som medlemsstaterna anser vara relevant för genomförandet av bestämmelserna om efterlevnad av fasthållningsanordningar, inklusive problem de har haft när det gäller genomförandet av de berörda bestämmelserna.

4.   Information när det gäller information till allmänheten (rekommendation 3)

4.1   Information om upplysningskampanjer

a) Antal, tidslängd för och innehållet i upplysningskampanjer för var och en av de olika typerna av omfattande efterlevnadsåtgärder, tidsperioder då och platser där de ägde rum och/eller vilka informationskanaler som användes.

b) Myndigheter som ansvarar för de kampanjer som nämns i a och andra som är inblandade i utformandet av och förberedelserna för kampanjerna.

4.2   Information om efterlevnadsinformation på vägarna

a) Detaljerad relevant information när det gäller dessa informationsåtgärder, t.ex. avseende deras placering (vid vilka typer av vägar), antal, innehåll, tidsperioder då de är utplacerade.

b) Myndigheter som ansvarar för de informationsåtgärder som nämns i a och andra som är inblandade i utformandet av och förberedelserna för kampanjerna.

c) Information om efterlevnadsåtgärder i de tre berörda områdena om vilka allmänheten inte informeras (t.ex. dolda, omarkerade kameror).

4.3   Övrig information

All annan information som medlemsstaterna anser vara relevant för genomförandet av bestämmelserna om information till allmänheten, inklusive särskilda problem de har haft när det gäller genomförandet av de berörda bestämmelserna.

5.   Information om effekterna av de intensiva efterlevnadsåtgärderna

Antal olyckor, dödsfall och skadade i trafiken före och efter de intensiva efterlevnads- och informationsåtgärder som genomförts i enlighet med denna rekommendation och, om det är möjligt att ta fram, hur de olika sorterna av efterlevnads- och/eller informationsåtgärder har påverkat dessa siffror.

6.   Information när det gäller drogpåverkad körning

6.1   Information om den nationella situationen

All information om den rättsliga och faktiska situationen: nationella regler om drogpåverkad körning, inklusive vilka droger som omfattas, rättsliga gränser, testmetoder, påföljder och efterlevnadspraxis, även regler som inte särskilt gäller drogpåverkad körning men som kan ha en liknande verkan (t.ex. bestämmelser om allmän körförmåga).

6.2   Information om åtgärder som vidtas

Detaljerad information om konkreta åtgärder och bästa praxis när det gäller drogpåverkad körning, (exempelvis tillämpning av standardtester för droger och mediciner för förare som är inblandade i dödsolyckor och registrering och övervakning av resultaten, genomförande av informations- eller upplysningskampanjer om de potentiella farorna med drogpåverkad körning).

6.3   Problem

Särskilda problem som medlemsstaterna har haft inom detta område.

6.4   Övrig information

All annan information som medlemsstaterna anser vara relevant i detta hänseende.
( 1 ) Se kommissionens meddelande 2004/C 93/04 om Kommissionens rekommendation av den 21 oktober 2003 om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet (EUT C 93, 17.4.2004, s. 5).

( 2 ) Se kommissionens meddelande 2004/C 93/04 om Kommissionens rekommendation av den 21 oktober 2003 om efterlevnadskontroller inom trafiksäkerhetsområdet (EUT C 93, 17.4.2004, s. 5).

( 3 ) KOM(2001) 370 av den 12 september 2001.

( 4 ) Detta direktivförslag (KOM(2003) 628 slutlig) avser att ersätta rådets direktiv 88/599/EEG av den den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (EGT L 325, 29.11.1988, s. 55) ändrad genom förordning (EG) nr 2135/98 (EGT L 274, 9.10.1998, s. 1).

( 5 ) Informationen bör i möjligaste grad delas upp för privata och kommersiella fordon.