Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02004R0552 — SV — 11.09.2018 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 552/2004

av den 10 mars 2004

om driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst

(”förordning om driftskompatibilitet”)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 096, 31.3.2004, p.26)

Upphävd genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018

L 212

1

22.8.2018

Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02004R0552-20091204