Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02006L0087 — SV — 07.10.2018 — 008.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

av den 12 december 2006

om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG

(2006/87/EG)

(EGT L 389, 30.12.2006, p.1)

Upphävt genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016

L 252

118

16.9.2016

Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02006L0087-20131101