Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02007R0425 — SV — 05.08.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 425/2007

av den 19 april 2007

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar

(EGT L 103 20.4.2007, s. 26)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/974 av den 4 juli 2018

  L 179

14

16.7.2018


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 425/2007

av den 19 april 2007

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar

▼M1 —————

▼B

Artikel 2

Vid tillämpningen av förordning (EG) nr 1365/2006 skall de kompletterande definitionerna, förklaringarna och riktlinjerna för inrapporteringen av uppgifter i bilaga II till den här förordningen gälla.

Artikel 3

Vid tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1365/2006 skall statistiken översändas eller laddas upp på elektronisk väg till den centrala kontaktpunkten för inrapportering av uppgifter vid Eurostat, i enlighet med anvisningarna för datafilerna och det medium för inrapportering av uppgifter som anges i bilaga III till denna förordning.

Inrapporteringen skall ske i det format och följa de lämpliga standarder för datautväxling som Eurostat fastställt.

Artikel 4

Vid tillämpningen av artikel 6 i förordning (EG) nr 1365/2006 skall kommissionen med valfritt medium och med valfri struktur sprida alla uppgifter som anges i bilagorna A–F till nämnda förordning (EG) nr 1365/2006 som inte sekretessbelagts av medlemsstaterna.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I

Bilagorna A–F till förordning (EG) nr 1365/2006 skall ersättas med följande:


”BILAGA A

Tabell A1.  Transporter efter varuslag (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”A1”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Land/region för lastning

fyrställig

NUTS2 (1)

Land/region för lossning

fyrställig

NUTS2 (1)

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Varuslag

tvåsiffrig

NST 2000 (2)

Förpackning

ensiffrig

1 = gods i containrar

2 = gods som ej är i containrar samt tomma containrar

Transporterade ton

ton

Tonkilometer

tonkilometer

(*1)   

Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd skall följande koder användas:

— ”NUTS0 + ZZ” om det finns en NUTS-kod för det land som är handelspartner.

— ”ISO-kod + ZZ” om det inte finns någon NUTS-kod för det land som är handelspartner.

— ”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.

(*2)   Endast för referensåret 2007 kan varunomenklaturen NST/R användas för att rapportera varuslaget enligt vad som anges i bilaga F.


BILAGA B

Tabell B1.  Transport fördelat på fartygets nationalitet och typ (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”B1”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Land/region för lastning

fyrställig

NUTS2 (1)

Land/region för lossning

fyrställig

NUTS2 (1)

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Fartygstyp

ensiffrig

1 = pråm med egen framdrivning

2 = pråm utan egen framdrivning

3 = tankpråm med egen framdrivning

4 = tankpråm utan egen framdrivning

5 = annat lastfartyg

6 = sjögående fartyg

Fartygets nationalitet

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning) (2)

Transporterade ton

ton

Tonkilometer

tonkilometer

(*1)   

Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd skall följande koder användas:

— ”NUTS0 + ZZ” om det finns en NUTS-kod för det land som är handelspartner.

— ”ISO-kod + ZZ” om det inte finns någon NUTS-kod för det land som är handelspartner.

— ”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.

(*2)   Om det inte finns någon NUTS-kod för det land där fartyget är registrerat skall ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd skall koden ”ZZ” användas.

Tabell B2.  Fartygstrafik (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”B2”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Antal förflyttningar – lastade fartyg

fartygsrörelser

Antal förflyttningar – tomma fartyg

fartygsrörelser

Fartygskilometer (lastade fartyg)

fartygskilometer

Fartygskilometer (tomma fartyg)

fartygskilometer

Anm.: Tabell B2 är inte obligatorisk.


BILAGA C

Tabell C1.  Containertransporter efter varuslag (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”C1”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Land/region för lastning

fyrställig

NUTS2 (1)

Land/region för lossning

fyrställig

NUTS2 (1)

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Containerstorlek

ensiffrig

1 = fraktenheter på 20’

2 = fraktenheter på 40’

3 = fraktenheter på > 20’ och < 40’

4 = fraktenheter på > 40’

Lastning

ensiffrig

1 = lastade containrar

2 = tomma containrar

Varuslag

tvåsiffrig

NST 2000 (2)

Transporterade ton

ton

Tonkilometer

tonkilometer

TEU

TEU

TEU-kilometer

TEU-kilometer

(*1)   

Om det inte finns någon regionkod eller om den är okänd skall följande koder användas:

— ”NUTS0 + ZZ” om det finns en NUTS-kod för det land som är handelspartner.

— ”ISO-kod + ZZ” om det inte finns någon NUTS-kod för det land som är handelspartner.

— ”ZZZZ” om det land som är handelspartner är okänt.

(*2)   Endast för referensåret 2007 kan varunomenklaturen NST/R användas för att rapportera varuslaget enligt vad som anges i bilaga F.


BILAGA D

Tabell D1.  Transporter fördelat på fartygens nationalitet (kvartalsvisa uppgifter)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”D1”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Kvartal

tvåsiffrig

41 = kvartal 1

42 = kvartal 2

43 = kvartal 3

44 = kvartal 4

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Fartygets nationalitet

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning) (1)

Transporterade ton

ton

Tonkilometer

tonkilometer

(*1)   Om det inte finns någon NUTS-kod för det land där fartyget är registrerat skall ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd skall koden ”ZZ” användas.

Tabell D2.  Containertransporter fördelat på fartygens nationalitet (kvartalsvisa uppgifter)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”D2”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Kvartal

tvåsiffrig

41 = kvartal 1

42 = kvartal 2

43 = kvartal 3

44 = kvartal 4

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Fartygets nationalitet

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning) (1)

Lastning

ensiffrig

1 = lastade containrar

2 = tomma containrar

Transporterade ton

ton

Tonkilometer

tonkilometer

TEU

TEU

TEU-kilometer

TEU-kilometer

(*1)   Om det inte finns någon NUTS-kod för det land där fartyget är registrerat skall ISO:s landsbeteckning användas. Om fartygets nationalitet är okänd skall koden ”ZZ” användas.


BILAGA E

Tabell E1.  Godstransport (årsdata)

Element

Kod

Nomenklatur

Enhet

Tabell

tvåställig

”E1”

Uppgiftslämnande land

två bokstäver

NUTS0 (landsbeteckning)

År

fyrsiffrig

”åååå”

Typ av transport

ensiffrig

1 = nationell

2 = internationell (ej transit)

3 = transit

Varuslag

tvåsiffrig

NST 2000 (1)

Antal transporterade ton, totalt

ton

Tonkilometer, totalt

tonkilometer

(*1)   Endast för referensåret 2007 kan varunomenklaturen NST/R användas för att rapportera varuslaget enligt vad som anges i bilaga F.


BILAGA F

VARUNOMENKLATUR

Inrapporteringen av varuslag skall följa NST-2000 ( 1 ) i enlighet med tabell F1. Den tvåsiffriga koden i spalten ”Varugrupper enligt NST-2000” skall användas.

Under enbart 2007 får medlemsstaterna dock använda varunomenklaturen NST/R ( 2 ) i enlighet med tabell F2 vid inrapportering av varuslag. Sifferkoden i spalten ”Varugrupper” skall då användas.

Medlemsstaterna kan även besluta att rapportera in uppgifter med hjälp av båda dessa nomenklaturer under 2007. Från och med 2008 gäller dock bara NST-2000.

Tabell F.1.  Nomenklaturen NST-2000

Varugrupper enligt NST-2000

Varubeskrivning

01

Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; fisk och andra fiskeriprodukter

02

Stenkol och brunkol; torv; råpetroleum och naturgas; uranmalm och toriummalm

03

Malmer och mineral, utom energimineral

04

Livsmedel, dryckesvaror och tobak

05

Textil- och beklädnadsvaror; läder och lädervaror

06

Trä och varor av trä och kork (utom möbler), varor av halm och andra flätningsmaterial; massa, papper och pappersvaror, tryckta media och ljudmedia

07

Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

08

Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer; gummi- och plastvaror

09

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

10

Metaller; metallvaror, utom maskiner och apparater

11

Maskiner som inte ingår i annan underavdelning; kontorsmaskiner och datorer; andra elektriska maskiner och apparater; teleprodukter; precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur

12

Transportmedel

13

Möbler; diverse övriga tillverkade varor

14

Returråvara; kommunalt avfall och annat avfall som inte anges någon annanstans i CPA

15

Post och paket

Anm.: Denna rubrik används vanligtvis för varor som transporteras av postverk och specialiserade budfirmor i undergrupperna 53.10 och 53.20 i NACE Rev. 2.

16

Utrustning och material som används vid varutransporter

Anm.: Denna rubrik omfattar exempelvis tomma containrar, lastpallar, backar, lådor och rullburar. Här ingår även fordon lastade med varor, om dessa fordon i sin tur transporteras av ett annat fordon. Att det finns en kod för detta slags material påverkar inte huruvida sådant material skall betraktas som ”varor”, utan det beror på vilka regler som gäller för datainsamlingen avseende varje enskilt transportsätt.

17

Gods som flyttas i samband med flytt av hushåll eller kontor; bagage som transporteras separat från passagerarna; motorfordon som fraktas för reparation; andra varor som inte omsätts på en marknad

18

Samlastat gods: flera olika slags gods som fraktas tillsammans

Anm.: Denna rubrik skall användas varje gång det inte lämpar sig att dela upp varorna på grupperna 01–16.

19

Oidentifierbart gods: gods som av någon anledning inte kan identifieras och därför inte kan hänföras till någon av grupperna 01–16

Anm.: Denna rubrik är avsedd för gods där uppgiftslämnaren inte har några upplysningar om vilken typ av gods som fraktas.

20

Diverse andra varor

Anm.: Denna rubrik omfattar allt sådant som inte hör hemma inom någon av grupperna 01–19. Eftersom det är tänkt att grupperna 01–19 skall omfatta alla tänkbara slag av transporterade varor skall grupp 20 endast användas i undantagsfall. Det kan vara nödvändigt att ytterligare kontrollera de uppgifter som lämnats under denna rubrik.

Tabell F.2.  Nomenklaturen NST/R

Varugrupper

NST/R-kapitel

NST/R-grupp

Varuslag

1

0

01

Spannmål

2

02, 03

Potatis, andra färska eller frysta grönsaker, färsk frukt

3

00, 06

Levande djur, sockerbetor

4

05

Trä och kork

5

04, 09

Textil, textilvaror, konstfiber, andra råmaterial från djur eller växter

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Livsmedel och djurfoder

7

18

Oljefrö och oljehaltiga frukter och fetter

8

2

21, 22, 23

Fasta mineraliska bränslen

9

3

31

Råolja

10

32, 33, 34

Oljeprodukter

11

4

41, 46

Järnmalm, järn- och stålskrot och slagg avsett för omsmältning

12

45

Icke järnhaltig metall eller skrot

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Metallprodukter

14

6

64, 69

Cement, kalk, byggnadsmaterial i bearbetad form

15

61, 62, 63, 65

Obearbetade eller bearbetade mineraliska ämnen

16

7

71, 72

Natur- och konstgödselmedel

17

8

83

Kolbaserade kemikalier, tjära

18

81, 82, 89

Andra kemikalier än kolbaserade kemikalier och tjära

19

84

Pappersmassa och returpapper

20

9

91, 92, 93

Transportutrustning, maskiner, apparater, motorer, monterade eller omonterade och delar därtill

21

94

Metallvaror

22

95

Glas, glasvaror och keramiska produkter

23

96, 97

Läder, textilier, kläder, andra tillverkade varor

24

99

Övriga varor”


BILAGA II

KOMPLETTERANDE DEFINITIONER, ANVISNINGAR OCH RIKTLINJER FÖR INRAPPORTERINGEN AV UPPGIFTER FÖR TILLÄMPNINGEN AV FÖRORDNING (EG) nr 1365/2006

AVSNITT I.   TRANSPORTER PÅ INRE VATTENVÄGAR

1.   Farbara inre vattenvägar

Termen omfattar farbara floder, sjöar, kanaler och flodmynningar. En inre vattenväg som utgör en gräns mellan två länder skall rapporteras av båda länderna.

2.   Transporter på inre vattenvägar

I denna förordning betraktas förflyttningar av varor och/eller passagerare med sjögående fartyg som helt och hållet äger rum på farbara inre vattenvägar som transport på de inre vattenvägarna. Samma skyldigheter att rapportera in uppgifter gäller alltså även om sjögående fartyg inte nämns uttryckligen i andra definitioner.

Förflyttningar av varor som transporteras till offshore-anläggningar omfattas inte. Bränsle- och proviantförsörjning för fartyg i hamn omfattas inte heller, medan däremot bunkerolja som transporteras till fartyg till havs omfattas.

3.   Nationella transporter på inre vattenvägar

Nationella transporter på inre vattenvägar kan innebära transit genom ett annat land, men i det landet måste transporten rapporteras som transit. Så kallad cabotagetrafik omfattas, dvs. nationella transporter på inre vattenvägar som utförs av ett fartyg som är registrerat i ett annat land.

4.   Internationella transporter på inre vattenvägar

Internationella transporter på inre vattenvägar kan omfatta transit genom ett eller flera tredjeländer. För de sistnämnda länderna måste transporten rapporteras som transit.

5.   Transittransporter på inre vattenvägar

Transittransporter på inre vattenvägar skall endast betraktas som sådana om det inte sker någon omlastning under resan inom det nationella territoriet.

6.   Land/region för lastning

Detta är det land eller den region (NUTS 2-nivå ( 3 )) där den hamn där det transporterade godset lastas på ett fartyg är belägen.

7.   Land/region för lossning

Detta är det land eller den region (NUTS 2-nivå) där den hamn där det transporterade godset lossas från ett fartyg är belägen.

8.   Typ av transportbehållare

Fartygsgods kan transporteras på två olika sätt, nämligen

 i containrar i enlighet med punkt III.1, eller

 på annat sätt än i containrar.

AVSNITT II.   FARTYGSTYPER

1.   Pråm med egen framdrivning

Alla slags maskindrivna fraktfartyg för inre vattenvägar, utom tankpråmar med egen framdrivning.

2.   Pråm utan egen framdrivning

Alla slags icke maskindrivna fraktfartyg för inre vattenvägar, utom tankpråmar utan egen framdrivning. Här ingår pråmar som förflyttas genom dragande bogsering eller påskjutning eller en kombination av dessa.

3.   Tankpråm med egen framdrivning

En pråm med egen framdrivning avsedd för transport av vätskor eller gaser i fasta tankar.

4.   Tankpråm utan egen framdrivning

En pråm utan egen framdrivning avsedd för transport av vätskor eller gaser i fasta tankar.

5.   Annat lastfartyg

Alla andra kända eller okända slags fraktfartyg för inre vattenvägar avsedda för godstransport som inte omfattas av de tidigare kategorierna.

6.   Sjögående fartyg

Andra fartyg än de som huvudsakligen seglar på farbara inre vattenvägar eller i farvatten inom eller i omedelbar närhet av skyddade farvatten samt inom områden som omfattas av hamnföreskrifter.

AVSNITT III.   CONTAINRAR

1.   Container

Med fraktcontainer avses en transportanordning som är

1) tillräckligt motståndskraftig för att hålla för upprepad användning,

2) konstruerad för att underlätta godstransporter med ett eller flera transportsätt utan att godset lastas om,

3) försedd med anordningar som gör den enkel att hantera, i synnerhet vid överföring från ett transportsätt till ett annat,

4) utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas,

5) minst 20 fot lång.

2.   Containerstorlek

Vid tillämpningen av denna förordning skall containrarna delas in i fyra grupper efter storlek, nämligen

1) 20-fots ISO-containrar (längd 20 fot och bredd 8 fot),

2) 40-fots ISO-containrar (längd 40 fot och bredd 8 fot),

3) ISO-containrar med en längd mellan 20 och 40 fot,

4) ISO-containrar med en längd över 40 fot.

Containrar som är mindre än 20 fot eller vars storlek är okänd skall rapporteras under punkt 1.

3.   Containrarnas lastning

Oberoende av containerstorleken kan containrarna vara antingen

 lastade, när något slags gods fraktas i containern, eller

 tomma, när containern inte innehåller något gods.

AVSNITT IV.   TRAFIK PÅ INRE VATTENVÄGAR

1.   Antal förflyttningar – lastade fartyg

En förflyttning av ett lastat fartyg räknas som dess förflyttning från den hamn där någon form av gods lastas till nästa hamn där gods lastas eller lossas.

2.   Antal förflyttningar – tomma fartyg

En förflyttning av ett tomt fartyg räknas som dess förflyttning från en hamn till en annan där brutto-bruttovikten för godset som transporteras är noll. Förflyttningen av ett fartyg som transporterar tomma containrar betraktas inte som ett tomt fartyg.

AVSNITT V.   ENHETER

1.   Ton

Enhet för att ange det transporterade godsets vikt, motsvarande 1 000 kg.

Den vikt som skall rapporteras in är brutto-bruttovikten för godset. Den är lika med den totala vikten för godset och emballaget och taravikten för utrustning såsom containrar, växelflak och lastpallar. När denna taravikt inte medräknas är den vikt som skall rapporteras in bruttovikten.

2.   Tonkilometer

Måttenhet som motsvarar transport av ett ton gods i en kilometer.

De tonkilometer som skall rapporteras in är endast den faktiskt tillryggalagda sträckan på farbara inre vattenvägar.

3.   TEU

Enhet för att ange containerns storlek i förhållande till standardenheten 20 fot. I denna förordning gäller följande:

20-fots ISO-containrar (längd 20 fot och bredd 8 fot)

=

1 TEU.

40-fots ISO-containrar (längd 40 fot och bredd 8 fot)

=

2 TEU.

ISO-containrar med en längd mellan 20 och 40 fot

=

1,5 TEU.

ISO-containrar med en längd över 40 fot

=

2,25 TEU.

4.   TEU-kilometer

Måttenhet för godstransport i containrar som motsvarar 1 TEU i en kilometer.

De TEU-kilometer som skall rapporteras in är endast den faktiskt tillryggalagda sträckan på farbara inre vattenvägar.

5.   Fartygskilometer

Måttenhet för fartygstrafik som motsvarar ett fartygs förflyttning i en kilometer.

De fartygskilometer som skall rapporteras in är endast den faktiskt tillryggalagda sträckan på farbara inre vattenvägar.


BILAGA III

ANVISNINGAR FÖR DATAFILERNA OCH DET MEDIUM MED VILKET UPPGIFTERNA SKALL ÖVERFÖRAS FÖR TILLÄMPNINGEN AV FÖRORDNING (EG) nr 1365/2006

Vad måste varje datafil innehålla?

Nedanstående tabell innehåller en översikt över de element som skall finnas med i varje datafil (tabell) enligt denna förordning.

Element

Format och storlek

Tabell

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Mått

Tabell nr

an2

X

X

X

X

X

X

X

Uppgiftslämnande land

a2

X

X

X

X

X

X

X

År

n4

X

X

X

X

X

X

X

Kvartal

n2

X

X

Land/region för lastning

an4

X

X

X

Land/region för lossning

an4

X

X

X

Typ av transport

n1

X

X

X

X

X

X

X

Varuslag

n2

X

X

X

Förpackning

n1

X

Fartygstyp

n1

X

Fartygets nationalitet

a2

X

X

X

Containerstorlek

n1

X

Lastning

n1

X

X

Värden

Transporterade ton

n..12

X

X

X

X

X

X

Tonkilometer

n..18

X

X

X

X

X

X

Antal förflyttningar – lastade fartyg

n..12

X

Antal förflyttningar – tomma fartyg

n..12

X

Fartygskilometer (lastade fartyg)

n..18

X

Fartygskilometer (tomma fartyg)

n..18

X

TEU

n..12

X

X

TEU-kilometer

n..18

X

X

Som framgår av spalterna för de olika tabellerna så finns det två möjligheter:

 ”X” innebär att fältet skall rapporteras in för tabellen i fråga.

 ”” (tomt fält) innebär att fältet i fråga inte är relevant för just den tabellen och således inte behöver rapporteras in.

Formatet på varje fält är numeriskt (n), alfabetiskt (a) eller alfanumeriskt (an). Antalet tecken är antingen fast (”format + nummer” – t.ex. ”n4”) eller variabelt med ett maximalt antal positioner (”format + ’..’ + maximalt antal positioner” – t.ex. ”n..12”).

Anvisningar för det medium med vilket uppgifterna skall överföras

Det format som skall användas när uppgifterna rapporteras in måste vara kompatibelt med automatisk dataöverföring (EDI-teknik).

”CSV-format” (Comma Separated Values) med semikolon (;) som fältavskiljare är godtagbart. Eurostat kan också besluta om ett annat, mer avancerat format som bygger på en lämplig standard för datautväxling. Om så är fallet kommer Eurostat att ge detaljerad information om hur denna standard skall tillämpas för att kraven i förordningen skall kunna uppfyllas.

Uppgifter skall översändas eller överföras på elektronisk väg till den centrala kontaktpunkten för inrapportering av uppgifter vid Eurostat.

Det måste skickas in en separat fil för varje tabell i förordningen och för varje period.

Filerna måste namnges enligt följande system:

”IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format” där:

IWW

anger att uppgifterna rör inre vattenvägar (Inland Waterways)

Table

”A1”, ”B1”, ”B2”, ”C1”, ”D1”, ”D2” eller ”E1”

Frequency

”A” för årlig

”Q” för kvartalsvis

Country

Uppgiftslämnande land: använd NUTS0

Year

Uppgiftsår med 4 siffror (t.ex. 2007)

Period

”0000” för årlig

”0001” för det första kvartalet

”0002” för det andra kvartalet

”0003” för det tredje kvartalet

”0004” för det fjärde kvartalet

[_OptionalField]

Kan innehålla vilken sträng som helst med mellan 1 och 220 tecken (endast ”A”–”Z”, ”0”–”9” och ”_” är tillåtna tecken). Detta fält behandlas inte av Eurostats verktyg.

.format

Filformat (t.ex. ”CSV” för Comma Separated Value, ”GES” för GESMES)

Exempel:

Filen ”IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv” är den datafil som innehåller uppgifter från Frankrike för tabell D1 i förordningen, med uppgifter för det andra kvartalet 2007.


( 1 ) Varunomenklaturen för transportstatistik, 2000, som antogs vid det sextiofjärde sammanträdet (18–21 februari 2002) i kommittén för inlandstransporter vid FN:s ekonomiska kommission för Europa och reviderades vid det femtiosjätte sammanträdet i arbetsgruppen för transportstatistik (8–10 juni 2005) med dokumentnummer TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

( 2 ) Den reviderade utgåvan av varunomenklaturen för transportstatistik, 1967. Offentliggjord av Europeiska gemenskapernas statistikkontor (fransk version 1968).

( 3 ) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1). Alla eventuella uppdateringar av denna nomenklatur som kommissionen antar genom tillämpningsförordningar kommer att gälla för den här förordningen.