Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

02010R0255 — SV — 11.12.2017 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 255/2010

av den 25 mars 2010

om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 080 26.3.2010, s. 10)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012

  L 281

1

13.10.2012

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1006 av den 22 juni 2016

  L 165

8

23.6.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2159 av den 20 november 2017

  L 304

45

21.11.2017


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 255/2010

av den 25 mars 2010

om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM)

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs kraven för flödesplanering i syfte att optimera tillgänglig kapacitet inom det europeiska nätverket för flygledningstjänst (nedan kallat EATMN) och förbättra förfarandena för flödesplanering.

2.  Denna förordning är tillämplig inom det luftrum som avses i artikel 1.3 i förordning (EG) nr 551/2004

a) alla flygningar som helt eller delvis utförs eller är avsedda att utföras som allmän flygtrafik i enlighet med instrumentflygreglerna,

b) alla faser i flygningar som avses i led a samt flygledningstjänst.

3.  Denna förordning är tillämplig på följande parter, eller deras ombud, som deltar i ATFM-förfaranden:

a) Luftfartygsoperatörer.

b) Flygtrafikledningsenheter och deras rapportplatser samt kontrolltjänster vid flygplatser.

c) Flygbriefingtjänster.

d) Enheter som deltar i luftrumsplanering.

e) Flygplatsers ledningsenheter.

f) Den centrala ATFM-enheten.

g) Lokala ATFM-enheter.

h) Samordnare av ankomst- och avgångstider vid samordnade flygplatser.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 549/2004 och i artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 95/93 ( 1 ).

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

flödesplaneringsåtgärd (ATFM-åtgärd) : åtgärder som vidtas för att utföra flödesplanering och kapacitetsplanering.

2.

operatör : en person, en organisation eller ett företag som deltar i eller erbjuder sig att delta i en luftfartsverksamhet.

▼M1

3.

IFR : beteckning för instrumentflygregler.

▼B

4.

ATS-rapportplats : en flygtrafikledningsenhet som inrättats för att ta emot rapporter om flygkontrolltjänster och färdplaner som lämnats in innan ett första färdtillstånd ges.

5.

lokal flödesplaneringsenhet (ATFM-enhet) : arbetsenhet för ATFM som arbetar för en eller flera andra arbetsenheter för ATFM som gränssnitt mellan den centrala ATFM-enheten och en flygtrafikledningsenhet eller en grupp sådana enheter.

6.

allvarlig händelse : en ovanlig situation eller en kris som medför en avsevärd förlust av EATMN-kapacitet, eller en stor obalans mellan EATMN-kapaciteten och efterfrågan, eller ett större fel i informationsflödet inom en eller flera delar av EATMN.

7.

ATFM-avgångstid : en beräknad avgångstid som tilldelas av den centrala ATFM-enheten med en tidsmarginal som administreras av den lokala flygtrafikledningsenheten.

8.

flygvägar och trafikflödesplanering : strategier och förfaranden som används för luftfartygs användning av flygvägar.

9.

flera färdplaner : mer än en färdplan för en och samma planerade flygning mellan två flygplatser.

10.

flygtrafikledningsenhets sektorskonfiguration : fyrdimensionell beskrivning av en flygtrafikledningsenhets luftrumssektor eller grupp av sektorer, som kan administreras permanent eller tillfälligt.

11.

taxitid på flygplats : den förutbestämda och i minuter uppgivna tiden som gäller från off-block till start och vid normal flygplatsverksamhet.

12.

uppdaterat flygläge : flygposition som uppdateras genom övervakningsdata, färdplansdata och positionsrapporter.

13.

färdtillstånd : tillstånd för ett luftfartyg att inleda sin resa på de villkor som fastställts av en flygkontrollenhet.

14.

upphävande av färdplan : ett förfarande som inleds av en enhet som utför flödesplanering för att se till att flygoperatören gör en ändring i färdplanen innan flygningen utförs.

15.

lufttrafik : en flygning eller en serie flygningar för befordran av passagerare, gods eller post mot ersättning eller hyra.

16.

driftslogg : en logg i flödesplaneringssystemet vilken omvandlas till en databas för att möjliggöra snabb sökning av flödesplaneringsuppgifter.

Artikel 3

Ram för flödesplanering

1.  Planering, samordning och verkställande av de flödesplaneringsåtgärder som ska utföras av de parter som avses i artikel 1.3 ska överensstämma med de Icao-bestämmelser som fastställs i bilagan.

2.  Flödesplaneringen ska ske enligt följande principer:

a) Flödesplaneringsåtgärder ska

i) förebygga en alltför stor efterfrågan på flygtransporter i förhållande till den uppgivna flygtrafikledningskapaciteten i sektorer och vid flygplatser,

ii) utnyttja EATMN-kapaciteten i största möjliga utsträckning för att optimera effektiviteten i EATMN och minimera de negativa effekterna för operatörerna,

iii) optimera den tillgängliga EATMN-kapaciteten genom att flygtrafikledningsenheter utvecklar och genomför kapacitetshöjande åtgärder,

iv) stödja hanteringen av allvarliga händelser.

b) Lokala ATFM-enheter och den centrala ATFM-enheten ska betraktas som en del av flödesplaneringsfunktionen.

3.  Fördelningen av avgångstider i flödesplaneringen ska prioritera flygningar i den ordning som de planeras ankomma till den plats där ATFM-åtgärden gäller, såvida inte särskilda omständigheter kräver en annan prioritetsordning som är formellt överenskommen och till fördel för EATMN.

Första stycket kan tillämpas vid flygningar som inte kan acceptera ett omdirigeringsförslag för att undvika eller avlasta ett överbelastat område, med beaktande av det överbelastade områdets lokalisering och överbelastningens omfattning.

Artikel 4

Medlemsstaternas allmänna skyldigheter

1.  Medlemsstaterna ska se till att flödesplaneringsfunktionen är tillgänglig dygnet runt för de parter som avses i artikel 1.3.

2.  Definitionen och genomförandet av ATFM-åtgärder ska vara förenliga med medlemsstaternas säkerhets- och försvarsrelaterade krav för att säkerställa effektiv planering, tilldelning och användning av luftrummet som är till fördel för de parter som avses i artikel 1.3.

3.  Enhetliga förfaranden ska upprättas för samarbetet mellan de parter som ingår i flödesplaneringsfunktionen, flygtrafikledningsenheter och enheter som handhar planering av luftrummet, för att användningen av luftrummet ska kunna optimeras.

4.  Ett gemensamt referensdokument som innehåller strategier, förfaranden och beskrivning för flygvägar och trafikflödesplanering ska utarbetas. I förekommande fall ska offentliggöranden om flygvägars tillgänglighet i nationella publikationer för luftfartsinformation vara fullt förenliga med det gemensamma referensdokumentet.

5.  Gemensamma förfaranden för begäran om undantag från en ATFM-avgångstid ska utformas i enlighet med de Icao-bestämmelser som anges i bilagan. Dessa förfaranden ska samordnas med den centrala enheten för flödesplanering och offentliggöras i nationella publikationer för luftfartsinformation.

Artikel 5

Medlemsstaters skyldigheter när det gäller den centrala ATFM-enheten

Medlemsstaterna ska se till att den centrala ATFM-enheten

a) optimerar de samlade effekterna EATMN-prestanda genom planering, samordning och genomförande av ATFM-åtgärder,

b) samråder med operatörer i fråga om fastställandet av ATFM-åtgärder,

c) garanterar effektivt genomförande av flödesplaneringsåtgärder i samarbete med lokala ATFM-enheter,

d) i samordning med lokala ATFM-enheter fastställer alternativa flygvägar för att undvika eller avlasta överbelastade områden, med beaktande av de samlade effekterna på EATMN-prestanda,

e) erbjuder omdirigering till flygningar som optimerar den effekt som avses i led d,

f) i god tid tillhandahåller ATFM-information till operatörer och flygtrafikledningsenheter, däribland

i) planerade ATFM-åtgärder,

ii) effekten av ATFM-åtgärder på enskilda flygningars avgångstid och flygprofil,

g) övervakar de fall då färdplaner saknas eller flera färdplaner inlämnas,

h) upphäver en färdplan när en ATFM-avgångstid, med beaktande av tidsmarginalen, inte kan utnyttjas och en ny beräknad off-block-tid inte är känd,

i) övervakar antalet undantag som beviljas i enlighet med artikel 4.5.

Artikel 6

Allmänna bestämmelser för flygtrafikledningsenheter

1.  När en ATFM-åtgärd ska genomföras sker samordningen mellan flygtrafikledningsenheterna och den centrala ATFM-enheten via den lokala ATFM-enheten för att säkerställa att valet av åtgärd görs i syfte att optimera de samlade effekterna av EATMN-prestanda.

2.  Vid behov ska flygtrafikledningsenheternas rapportplatser underlätta utbyte av information mellan piloter eller operatörer och den lokala eller centrala ATFM-enheten.

3.  Flygledningsenheter ska se till att ATFM-åtgärder som tillämpas vid flygplatser samordnas med berörd ledningsenhet vid flygplatsen för att garantera en effektiv flygplatsplanering och ett effektivt flygplatsutnyttjande till fördel för alla parter som avses i artikel 1.3.

4.  Flygtrafikledningsenheter ska via den lokala ATFM-enheten anmäla till den centrala ATFM-enheten alla händelser som kan inverka på flygkontrollkapaciteten eller efterfrågan på flygtransporter.

5.  Flygtrafikledningsenheterna ska i god tid och med garanterad kvalitet tillhandahålla den centrala ATFM-enheten följande uppgifter och senare ändringar:

a) Tillgängligt luftrum och tillgänglig flygvägsstruktur.

b) Flygtrafikledningsenhetens sektorskonfigurationer och sektorsaktivering.

c) Taxitider på flygplatser.

d) Flygkontrollsektor och flygplatskapacitet.

e) Tillgängliga flygvägar, däribland tillgänglighet genom tillämpning av flexibel användning av luftrummet i enlighet med förordning (EG) nr 2150/2005.

f) Uppdaterade flyglägen.

g) Avvikelser från färdplaner.

h) Tillgängligt luftrum, däribland tillgänglighet genom tillämpning av flexibel användning av luftrummet i enlighet med förordning (EG) nr 2150/2005.

i) Faktiska avgångstider.

Uppgifterna ska göras tillgängliga för de parter som avses i artikel 1.3 och tillhandahållas kostnadsfritt till och av den centrala ATFM-enheten.

6.  Flygtrafikledningsenheten vid den flygplats från vilken utresan sker ska se till att

a) om en ATFM-avgångstid tilldelas en flygning denna avgångstid ingår som en del av färdtillståndet,

b) ATFM-avgångstider respekteras,

c) flygningar som inte respekterar den beräknade off-block-tiden, inberäknat den fastställda tidsmarginalen, inte ges starttillstånd,

d) flygningar vars färdplan underkänts eller upphävts inte ges starttillstånd.

Artikel 7

Operatörers allmänna skyldigheter

1.  Varje planerad flygning ska omfattas av en enda färdplan. Den registrerade färdplanen ska på ett korrekt sätt återge den planerade flygprofilen.

2.  Alla relevanta ATFM-åtgärder och tillhörande ändringar ska inkluderas i den planerade flygoperationen och meddelas piloten.

3.  Vid avgång från en flygplats som inte omfattas av ATFM-avgångstider ansvarar operatörerna för att den beräknade off-block-tiden respekteras med beaktande av den tidsmarginal som fastställs i relevanta Icao-bestämmelser som förtecknas i bilagan.

4.  När en färdplan ställs in i enlighet med artikel 5 h ska den berörda operatören se till att färdplanen uppdateras eller dras in.

Artikel 8

Allmänna skyldigheter som åligger flygplatsers ledningsenheter

Flygplatsers ledningsenheter ska anmäla direkt till den centrala ATFM-enheten eller via den lokala ATFM-enheten eller flygtrafikledningsenheter eller båda dessa, alla händelser som kan inverka på flygkontrollkapaciteten eller efterfrågan på flygtransporter. De ska informera den lokala ATFM-enheten och flygtrafikledningsenheterna om anmälan inte gjorts direkt.

Artikel 9

Överensstämmelse mellan färdplaner och ankomst- och avgångstider

1.  Medlemsstaterna ska se till att den centrala ATFM-enheten eller den lokala ATFM-enheten, på anmodan av en samordnare av ankomst- och avgångstider eller ledningsenheten vid en samordnad flygplats, tillhandahåller dem den godkända färdplanen för en flygoperation som utförs vid den flygplatsen, innan flygoperationen äger rum. Samordnare av ankomst- och avgångstider eller ledningsenheter vid samordnade flygplatser ska ge tillgång till de godkända färdplaner som tillhandahålls av den centrala ATFM-enheten eller den lokala ATFM-enheten.

2.  Före avgång ska operatörerna tillhandahålla avgångs- och ankomstflygplatserna nödvändig information för att man ska kunna möjliggöra korrelation mellan linjebeteckningen i färdplanen och den linjebeteckning som anmälts för motsvarande ankomst- och avgångstid.

3.  Alla operatörer, ledningsenheter vid flygplatser och flygtrafikledningsenheter ska vara skyldiga att rapportera till samordnaren av ankomst- och avgångstider om upprepade flygoperationer vid tidpunkter som avsevärt avviker från de tilldelade ankomst- och avgångstiderna eller om ankomst- och avgångstiderna används på ett sätt som i betydande grad avviker från vad som angavs vid tidpunkten för fördelningen, när detta inverkar menligt på flygplats- eller flygtrafikverksamheten.

4.  Medlemsstaterna ska se till att den centrala ATFM-enheten rapporterar till samordnaren av ankomst- och avgångstider om upprepade flygoperationer vid tidpunkter som avsevärt avviker från de tilldelade ankomst- och avgångstiderna eller om ankomst- och avgångstiderna används på ett sätt som i betydande grad avviker från vad som angavs vid tidpunkten för fördelningen, när detta inverkar menligt på flödesplaneringen.

Artikel 10

Skyldigheter i samband med allvarliga händelser

1.  Medlemsstaterna ska se till att ATFM-förfaranden för hantering av allvarliga händelser fastställs och offentliggörs av den centrala ATFM-enheten för att minimera störningarna i det europeiska nätet för flygledningstjänst.

2.  Som förberedelse inför allvarliga händelser ska flygtrafikledningsenheterna och flygplatsers ledningsenheter samordna beredskapsförfarandenas relevans och innehåll tillsammans med operatörer som berörs av allvarliga händelser, däribland eventuella anpassningar av prioritetsregler.

Beredskapsförfarandena ska omfatta

a) åtgärder avseende organisation och samordning,

b) ATFM-åtgärder för att bereda tillgång till berörda områden för att förhindra alltför stor efterfrågan på flygtransporter i förhållande till den uppgivna kapaciteten hos hela eller delar av det berörda luftrummet eller de berörda flygplatserna,

c) förutsättningar, villkor och förfaranden för tillämpning av prioritetsregler för flygningar som respekterar medlemsstaternas grundläggande säkerhetsintressen eller försvarspolitiska intressen,

d) åtgärder för att återupprätta normaltillstånd.

Artikel 11

Kontroll av efterlevnaden av ATFM-åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska se till att i de fall då ATFM-avgångstiderna vid en flygplats respekterats till 80 % eller mindre under ett år ska flygtrafikledningsenheten vid flygplatsen tillhandahålla relevant information om den bristande efterlevnaden och om vilka åtgärder som vidtagits för att garantera att de tilldelade ATFM-avgångstiderna respekteras. Sådana åtgärder ska redovisas i en rapport som ska tillhandahållas kommissionen av den berörda medlemsstaten.

2.  Flygtrafikledningsenheten vid den flygplatsen ska tillhandahålla relevant information om eventuella fall av underkännande eller upphävande av färdplaner som inte respekterats vid flygplatsen och om vilka åtgärder som vidtagits för att garantera efterlevnaden. Sådana åtgärder ska redovisas i en rapport som ska tillhandahållas kommissionen av den berörda medlemsstaten.

3.  Medlemsstaterna ska se till att

a) den centrala ATFM-enheten anmäler medlemsstater som beviljar undantag som överstiger 0,6 % av ifrågavarande medlemsstats årliga avgångar,

b) medlemsstater som anmälts enligt led a upprättar en utförlig rapport om de undantag som beviljats och överlämnar den till kommissionen.

4.  Medlemsstaterna ska se till att, i de fall då man kan konstatera bristande efterlevnad av ATFM-åtgärder enligt artikel 5 g, den centrala ATFM-enheten underrättar operatören om denna brist.

5.  Operatörer ska tillhandahålla den centrala ATFM-enheten en rapport om varje fall av bristande efterlevnad av ATFM-åtgärder med detaljerade uppgifter om de omständigheter som lett till att det saknas en färdplan eller till att flera färdplaner inlämnats och om de åtgärder som vidtagits för att åtgärda denna brist.

6.  Medlemsstaterna ska se till att den centrala ATFM-enheten upprättar en årlig rapport med detaljerade uppgifter om färdplaner som saknas eller om inlämning av flera färdplaner och att rapporten lämnas in till kommissionen.

7.  Medlemsstaterna ska genomföra en årlig översyn av efterlevnaden av ATFM-åtgärder för att se till att ATFM-aktörerna förbättrar efterlevnaden av dessa åtgärder.

Artikel 12

Resultatbedömning

1.  Vid tillämpning av artikel 11 ska medlemsstaterna se till att den centrala ATFM-enheten upprättar årliga rapporter med uppgift om kvaliteten på flödesplaneringen, och som dessutom innehåller uppgifter om följande:

a) Orsaken till ATFM-åtgärder.

b) Effekten av ATFM-åtgärder.

c) Efterlevnaden av ATFM-åtgärder.

d) Bidrag från parter som avses i artikel 1.3 när det gäller optimeringen av effekterna i hela nätet.

2.  Medlemsstaterna ska se till att det inrättas ett arkiv med de ATFM-uppgifter som avses i artikel 6.5, färdplaner, driftsloggar och relevanta kontextuella uppgifter och att det handhas av den centrala ATFM-enheten.

De data som avses i första stycket ska bevaras i två år från det att de tillhandahölls och ska vara tillgängliga för kommissionen, medlemsstaterna, flygtrafikledningsenheter och operatörer.

Dessa data ska vara tillgängliga för flygplatssamordnare och flygplatsoperatörer som stöd för deras fortlöpande bedömning av den uppgivna kapaciteten.

Artikel 13

Säkerhetskrav

Medlemsstaterna ska se till att det görs en säkerhetsbedömning, inklusive kartläggning av riskkällor, riskbedömning och riskreducering, innan man inför betydande ändringar i ATFM-system och ATFM-förfaranden, och som innefattar en bedömning av ett förfarande för säkerhetsstyrning som omfattar flygledningssystemets hela livscykel.

Artikel 14

Ytterligare krav

1.  Medlemsstaterna ska se till att personal hos de parter som avses i artikel 1.3 som deltar ATFM-verksamhet

a) vederbörligen informeras om bestämmelserna i denna förordning,

b) har lämplig utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter.

2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de parter som avses i artikel 1.3 som utför ATFM-uppgifter

a) utvecklar och upprätthåller drifthandböcker med nödvändiga instruktioner och nödvändig information så att deras operativa personal kan tillämpa bestämmelserna i denna förordning,

b) ser till att dessa handböcker är konsekventa, tillgängliga och aktuella och att uppdateringar och spridning förvaltas på lämpligt sätt med avseende på kvalitet och dokumentationsutformning,

c) ser till att arbetsmetoder och operativa förfaranden överensstämmer med denna förordning.

Artikel 15

Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och de ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att påföljderna verkställs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 26 september 2011 och ska anmäla eventuella senare ändringar av dessa utan dröjsmål.

Artikel 16

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 26 september 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M2


BILAGA

Förteckning över Icao-bestämmelser för flödesplanering (ATFM)

▼M3

1. Kapitel 3 punkt 3.7.5 (Air Traffic Flow Management) i bilaga 11 till Chicagokonventionen – Air Traffic Services (fjortonde utgåvan, juli 2016, som införlivar ändring nr 50A).

2. Kapitel 3 (ATS system capacity and air traffic flow management) i Icao Doc 4444, Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management (PANS-ATM) (sextonde utgåvan, 2016, som införlivar ändring nr 7A).

▼M2

3. Kapitel 8 punkt 8.3 (Exemptions from ATFM slot allocation) i Icao Doc 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures (femte utgåvan 2008).

4. Kapitel 8 punkt 8.4.1 c (On aircraft operator adherence to ATFM measures) i Icao Doc 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures (femte utgåvan 2008).

5. Kapitel 2 punkt 2.3.2 (On changes to EOBT) i Icao Doc 7030, European (EUR) Region Supplementary Procedures (femte utgåvan 2008).


( 1 ) EGT L 14, 22.1.1993, s. 1.