Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

18.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/3


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA UNIONEN

å ena sidan, och

REPUBLIKEN FILIPPINERNAS REGERING

(nedan kallad Filippinerna),

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

SOM KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal som har ingåtts mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater och Filippinerna innehåller bestämmelser som strider mot Europeiska unionens lagstiftning,

SOM KONSTATERAR att Europeiska unionen har exklusiv behörighet i fråga om många av de aspekter som kan ingå i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska unionen och tredjeländer,

SOM KONSTATERAR att EU-lufttrafikföretag som är etablerade i en av Europeiska unionens medlemsstater enligt Europeiska unionens lagstiftning har rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygvägar mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och tredjeländer,

SOM BEAKTAR de avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer som ger medborgare i dessa tredjeländer möjlighet att förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning,

SOM INSER att vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater i Europeiska unionen och Filippinerna, som strider mot Europeiska unionens lagstiftning, måste bringas i överensstämmelse med denna för att en stabil rättslig grund ska kunna skapas för lufttrafiken mellan Europeiska unionen och Filippinerna och för att kontinuiteten i denna lufttrafik ska kunna upprätthållas,

SOM KONSTATERAR att lufttrafikföretag enligt Europeiska unionens lagstiftning i princip inte har rätt att ingå avtal som kan påverka handeln mellan medlemsstater i Europeiska unionen och som har som syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

SOM INSER att vissa bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal som ingåtts mellan medlemsstater i Europeiska unionen och Filippinerna kan leda till att konkurrensreglerna för företag sätts ur spel, nämligen bestämmelser som i) uppställer krav på eller gynnar avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar eller samordnade förfaranden som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på de relevanta flygvägarna, eller ii) förstärker resultaten av sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden; eller iii) delegerar, till lufttrafikföretag eller andra privata ekonomiska aktörer, ansvaret för att vidta åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på de relevanta flygvägarna,

SOM KONSTATERAR att Europeiska unionen inte har som mål att, som ett led i det här avtalet, öka den samlade trafikvolymen i flygtrafiken mellan Europeiska unionen och Filippinerna, påverka balansen mellan lufttrafikföretag från Europeiska unionen och lufttrafikföretag från Filippinerna eller förhandla fram ändringar av befintliga bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I detta avtal avses med medlemsstater, medlemsstater i Europeiska unionen, och med EU-fördrag avses fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   Hänvisningar, i något av de avtal som förtecknas i bilaga 1, till medborgare i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga ska betraktas som hänvisningar till medborgare i Europeiska unionens medlemsstater.

3.   Hänvisningar, i något av de avtal som förtecknas i bilaga 1, till lufttrafikföretag eller flygbolag i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga ska betraktas som hänvisningar till lufttrafikföretag eller flygbolag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln ska äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 a respektive 2 b vad gäller en medlemsstats utseende av ett lufttrafikföretag, godkännande och tillstånd som Filippinerna beviljat för det företaget samt avslag, återkallelse, tillfälligt upphävande eller begränsning i fråga om godkännanden respektive tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Filippinerna har underrättats om att en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag, ska Filippinerna utfärda lämpliga godkännanden och tillstånd med kortast möjliga handläggningstid, under förutsättning

i)

att lufttrafikföretaget, enligt EU-fördragen, är etablerat på territoriet i den medlemsstat av vilken det har utsetts samt har en giltig operativ licens i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning, och

ii)

att den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (Air Operator's Certificate) utövar och upprätthåller faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget och att den relevanta luftfartsmyndigheten finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

iii)

att lufttrafikföretaget ägs, direkt eller genom majoritetsägande, och i praktiken kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater.

3.   Filippinerna får avslå, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden eller tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget, enligt EU-fördragen, inte är etablerat på territoriet i den medlemsstat av vilken det har utsetts eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning, eller

ii)

den medlemsstat som utfärdar lufttrafikföretagets drifttillstånd inte utövar eller inte upprätthåller faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget eller om den relevanta luftfartsmyndigheten inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

lufttrafikföretaget inte ägs, direkt eller genom majoritetsägande, eller inte i praktiken kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som är förtecknade i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater, eller

iv)

lufttrafikföretaget redan har tillstånd att bedriva luftfart enligt ett bilateralt avtal mellan Filippinerna och en annan medlemsstat, och Filippinerna kan visa att lufttrafikföretaget – genom att använda sig av trafikrättigheter enligt det här avtalet på en flygväg där en punkt i den andra medlemsstaten ingår – skulle kringgå begränsningar av trafikrättigheter som följer av det andra avtalet.

När Filippinerna utövar sin rätt enligt denna punkt ska Filippinerna inte diskriminera lufttrafikföretag från medlemsstater på grund av nationalitet.

Artikel 3

Säkerhet

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel ska komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag över vilket tillsynen utövas och upprätthålls av en annan medlemsstat, ska Filippinernas rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Filippinerna tillämpas på samma sätt i förhållande till den andra medlemsstaten när den antar, tillämpar eller upprätthåller säkerhetsnormerna, samt vid utfärdande av det lufttrafikföretagets trafiktillstånd.

Artikel 4

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln ska komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 d.

2.   Utan hinder av bestämmelser med annat innehåll, får inget i de bestämmelser som förtecknas i bilaga 2 d hindra en medlemsstat från att på ett icke-diskriminerande sätt beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för ett luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag som har utsetts av Filippinerna och som går i trafik mellan en punkt i den berörda medlemsstaten och en annan punkt på territoriet i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Artikel 5

Förenlighet med konkurrensreglerna

1.   Utan hinder av bestämmelser med annat innehåll får inget i de avtal som förtecknas i bilaga 1 i) uppställa krav på eller gynna avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar eller samordnade förfaranden som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen, eller ii) förstärka resultaten av sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden, eller iii) delegera, till privata ekonomiska aktörer, ansvaret för vidtagande av åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen.

2.   Bestämmelser i de avtal som förtecknas i bilaga 1 som inte är förenliga med punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas.

Artikel 6

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 7

Översyn eller ändring

De avtalsslutande parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra detta avtal.

Artikel 8

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Detta avtal ska träda i kraft när parterna skriftligen till varandra har anmält att deras respektive interna förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har slutförts.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är parterna överens om att provisoriskt tillämpa detta avtal från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna till varandra har anmält att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

3.   Detta avtal ska gälla alla avtal och andra överenskommelser som ingår i förteckningen i bilaga 1, inbegripet sådana som inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas.

Artikel 9

Avtalets upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla ska alla bestämmelser i det här avtalet som avser det berörda i bilaga 1 förtecknade avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla ska det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga.

Съставено в Брюксел на двадесет и девети ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého devátého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset devetog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit devītajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio dvidešimt devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának huszonkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, negenentwintig november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego dziewiątego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și nouă noiembrie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho deviateho novembra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne devetindvajsetega novembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За правителството на Република Филипини

Por el Gobierno de la República de Filipinas

Za vládu Filipínské republiky

For Republikken Filippinernes regering

Für die Regierung der Republik der Philippinen

Filipiini Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων

For the Government of the Republic of the Philippines

Pour le Gouvernement de la République des Philippines

Za Vladu Republike Filipina

Per il Governo della Republica delle Filippine

Filipīnu Republikas valdības vārdā –

Filipinų Respublikos Vyriausybės vardu

a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Filippini

Voor de regering van de Republiek der Filipijnen

W imieniu rządu Republiki Filipin

Pelo Governo da República das Filipinas

Pentru Guvernul Republicii Filipine

Za vládu Filipínskej republiky

Za vlado Republike Filipini

Filippiinien tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Filippinernas regering


BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER AVTAL SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKEL 1 I DET HÄR AVTALET

Luftfartsavtal och andra överenskommelser mellan Filippinerna och medlemsstater i Europeiska unionen, i deras ändrade lydelse, som har ingåtts, undertecknats eller paraferats den dag det här avtalet undertecknas:

Luftfartsavtal mellan Österrikes förbundsregering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Manila den 12 augusti 1992, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Österrikeavtalet.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Belgiens regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Manila den 30 januari 1970, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Belgienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Tjeckiska och Slovakiska federativa republikens regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Prag den 23 april 1992, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Tjeckienavtalet.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Danmarks regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Oslo den 8 maj 1969, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Danmarkavtalet.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Oslo den 8 maj 1969, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Sverigeavtalet.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Filippinerna, undertecknat i Manila den 6 augusti 1971, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Tysklandavtalet.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Greklands regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Aten den 8 oktober 1949, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Greklandavtalet.

Luftfartsavtal mellan Republiken Ungerns regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Budapest den 21 maj 1992, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Ungernavtalet.

Luftfartsavtal mellan Storhertigdömet Luxemburgs regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Luxemburg den 21 november 2001, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Luxemburgavtalet.

Avtal om civil luftfart mellan Republiken Polens regering och Republiken Filippinernas regering, undertecknat i Manila den 1 juli 1993, i bilaga 2 kallat Filippinerna–Polenavtalet.


BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER ARTIKLAR I DE AVTAL SOM FÖRTECKNAS I BILAGA 1 OCH SOM DET HÄNVISAS TILL I ARTIKLARNA 2–4 I DET HÄR AVTALET

a)

Utseende:

Artikel 3 i Filippinerna–Österrikeavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Belgienavtalet

Artikel III i Filippinerna–Tjeckienavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Danmarkavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Sverigeavtalet

Artikel 3.1 i Filippinerna–Tysklandavtalet

Artiklarna 2 och 3 i Filippinerna–Greklandavtalet

Artikel III i Filippinerna–Ungernavtalet

Artikel III i Filippinerna–Luxemburgavtalet

Artikel III i Filippinerna–Polenavtalet

b)

Avslag, återkallelse, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd:

Artikel 3 i Filippinerna–Österrikeavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Belgienavtalet

Artikel III i Filippinerna–Tjeckienavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Danmarkavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Sverigeavtalet

Artikel 3.4, artikel 3.5 och artikel 3.6 första meningen i Filippinerna–Tysklandavtalet

Artikel 6 i Filippinerna–Greklandavtalet

Artikel IV i Filippinerna–Ungernavtalet

Artikel III i Filippinerna–Luxemburgavtalet

Artikel III i Filippinerna–Polenavtalet

c)

Säkerhet:

Artikel 6 i Filippinerna–Österrikeavtalet

Artikel 11 i Filippinerna–Belgienavtalet

Artikel X i Filippinerna–Tjeckienavtalet

Artikel 11 i Filippinerna–Danmarkavtalet

Artikel 11 i Filippinerna–Sverigeavtalet

Artikel 10 i Filippinerna–Tysklandavtalet

Artikel 4 i Filippinerna–Greklandavtalet

Artikel XIII i Filippinerna–Ungernavtalet

Artikel XI i Filippinerna–Luxemburgavtalet

Artikel XII i Filippinerna–Polenavtalet

d)

Beskattning av flygbränsle:

Artikel 7 i Filippinerna–Österrikeavtalet

Artikel 4 i Filippinerna–Belgienavtalet

Artikel IV i Filippinerna–Tjeckienavtalet

Artikel 4 i Filippinerna–Danmarkavtalet

Artikel 4 i Filippinerna–Sverigeavtalet

Artikel 4 i Filippinerna–Tysklandavtalet

Artikel 3 i Filippinerna–Greklandavtalet

Artikel V i Filippinerna–Ungernavtalet

Artikel IV i Filippinerna–Luxemburgavtalet

Artikel IV i Filippinerna–Polenavtalet


BILAGA 3

FÖRTECKNING ÖVER ANDRA STATER SOM AVSES I ARTIKEL 2 I DETTA AVTAL

a)

Republiken Island (enligt Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet).

c)

Konungariket Norge (enligt Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet).