Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 033 , 10/02/1971 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0115

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(I) s. 0053

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0115

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(I) s. 0057

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0170

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0168

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0168KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1108/70 () av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, särskilt artiklarna 3 e och 9.2 i denna,

med beaktande av utlåtanden från medlemmarna i kommittén med regeringsexperter, och

med beaktande av följande:

Ovannämnda förordning föreskriver att redovisning av kostnader för infrastrukturen inte krävs för vissa typer av infrastruktur. Detta gäller bland annat vissa vattenvägar för havsgående sjöfart som kommissionen skall upprätta en förteckning över.

Vid upprättandet av denna förteckning måste hänsyn tas till den andel av trafiken som avser icke havsgående sjöfart på vattenvägar för havsgående sjöfart eller till den betydelse som införandet av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader i fråga om sådana vattenvägar har för upprättandet av ett avgiftssystem för användning av infrastrukturen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970, skall finnas som bilaga till denna förordning, varav bilagan utgör en del.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tilllämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 februari 1971.

På rådets vägnar

M. MALFATTI

()Ordförande

()) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4.

BILAGA

Förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets

förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970

Belgien

P Nedre Schelde

P Kustkanalen Gent-Terneuzen, nedströms från norra armen av den cirkulerande Gent-kanalen

Förbundsrepubliken Tyskland

P Kiel-kanalen

P Nedre Ems

P Nedre Weser

P Nedre Elbe

Frankrike

P Seine, nedströms från Jeanne d'Arc-bron i Rouen

P Loire, nedströms från Nantes (sammanflödet med Erdre)

P Garonne, nedströms från Pierre-bron i Bordeaux, och Gironde

Nederländerna

P Nordsjökanalen

P Rotterdamse Waterweg och Nieuwe Maas

P Westerschelde

P Gent-Terneuzenkanalen.