Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 1172/72 av den 26 maj 1972 med formföreskrifter för de dokument som avses i rådets förordningar (EEG) nr 517/72 och (EEG) nr 516/72Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 134 , 12/06/1972 s. 0001

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0117

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0507

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0117

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(II) s. 0527

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0184

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0193

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0193KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1172/72 av den 26 maj 1972 med formföreskrifter för de dokument som avses i rådets förordningar (EEG) nr 517/72 och (EEG) nr 516/72

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 517/72 () av den 28 februari 1972 om införande av gemensamma regler för linjetrafik och speciell reguljär trafik med buss mellan medlemsstaterna, särskilt artiklarna 3.4, 12.1 och 17.3,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 516/72 () av den 28 februari 1972 om införande av gemensamma regler för skytteltrafik med buss mellan medlemsstaterna, särskilt artiklarna 3.4 och 12.1,

med beaktande av medlemsstaternas synpunkter vid samråd med kommissionen den 13 och 14 april 1972, och

med beaktande av följande:

Enligt artiklarna 3.4, 12.1 och 17.3 i rådets förordning (EEG) nr 517/72 skall, beträffande linjetrafik eller speciell reguljär trafik, beslut att bevilja tillstånd, ansökningar om tillstånd eller om förlängning av tillstånd samt den årliga redovisningen av sådan trafik ha den form som kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, fastställer genom en förordning senast tre månader efter den förstnämnda förordningens antagande; enligt ovannämnda artikel 17.3 skall kommissionen vidare på samma sätt fastställa detaljbestämmelser om hur den årliga redovisningen skall användas.

Enligt artiklarna 3.4 och 12.1 i rådets förordning (EEG) nr 516/72 skall beslut att bevilja tillstånd till skytteltrafik och ansökningar om tillstånd till sådan trafik ha den form som kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, fastställer genom en förordning senast tre månader efter den förstnämnda förordningens antagande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

Linjetrafik och speciell reguljär trafik

Artikel 1

1. Tillstånd till linjetrafik eller speciell reguljär trafik enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972 skall utformas enligt den förebild som finns i bilaga 1 till denna förordning, av vilken bilagan utgör en del.

2. Texten på framsidan av varje blad i blanketten för tillstånd skall vara tryckt på det eller de officiella språken i den medlemsstat där företaget har sitt huvudkontor. En översättning av denna text till de officiella språken i alla de medlemsstater på vilkas territorier trafiken i fråga skall bedrivas skall finnas på baksidan av varje blad i blanketten; en översättning av texten till gemenskapens övriga officiella språk får också finnas.

Artikel 2

1. Ansökningar om tillstånd till linjetrafik och speciell reguljär trafik eller förlängning av tillstånd enligt artikel 12.1 i rådets förordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972 skall utformas enligt den förebild som finns i bilaga 2 till denna förordning, av vilken bilagan utgör en del.

2. Ansökningsblanketternas text skall vara tryckt på det eller de officiella språken i den medlemsstat där företaget har sitt huvudkontor.

Artikel 3

1. Den årliga redovisning som föreskrivs i artikel 17.3 i rådets förordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972 skall utformas enligt den förebild som finns i bilaga 3 till denna förordning, av vilken bilagan utgör en del.

2. Texten på blanketterna för redovisningen skall vara tryckt på det eller de officiella språken i den medlemsstat där företaget har sitt huvudkontor.

3. Redovisningarna skall upprättas i två exemplar.

Originalet till redovisningen skall inom tre månader efter det år som redovisningen avser sändas till den myndighet som utsetts av den i punkt 2 avsedda medlemsstaten. Kopior av samtliga redovisningar som upprättats under ett tillstånds giltighetstid skall bevaras av transportföretaget till utgången av det år som följer efter det år då tillståndet upphört att gälla.

4. Transportföretaget ansvarar för att redovisningarna upprättas på rätt sätt.

AVSNITT II

Skytteltrafik

Artikel 4

1. Tillstånd till skytteltrafik enligt artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 skall utformas enligt den förebild som finns i bilaga 4 till denna förordning, av vilken bilagan utgör en del.

2. Texten på framsidan av varje blad i blanketten för tillstånd skall vara tryckt på det eller de officiella språken i den medlemsstat där passagerare skall tas upp för befordran till den ort där de skall uppehålla sig. En översättning av denna text till de officiella språken i alla de medlemsstater på vilkas territorier trafiken i fråga skall bedrivas skall finnas på baksidan av varje blad i blanketten; en översättning av texten till gemenskapens övriga officiella språk får också finnas.

3. Ett tillstånd får utnyttjas för endast ett fordon åt gången.

Behöriga myndigheter får utfärda ytterligare tillstånd, om transportföretaget kan styrka att det behövs mer än ett fordon för att under en resa transportera en resandegrupp.

4. Behöriga myndigheter får ange uppgifter om tidtabellen på ett separat upprättat blad, som måste vara stadigt fastsatt på ett för ändamålet avsett utrymme på tillståndsformuläret. Den behöriga myndighetens stämpel skall vara placerad över både bladet och tillståndet.

Artikel 5

1. Ansökningar om tillstånd som avses i artikel 12.1 i rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 skall utformas enligt den förebild som finns i bilaga 5 till denna förordning, av vilken bilagan utgör en del.

2. Tillståndsblanketternas text skall vara tryckt på det eller de officiella språken i den medlemsstat där passagerare skall tas upp för befordran till den ort där de skall uppehålla sig.

AVSNITT III

Gemensamma bestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 6

Medlemsstaterna skall i god tid anta de bestämmelser som krävs för tillämpningen av denna förordning. De skall underrätta kommissionen om detta.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1972.

På kommissionens vägnar

S.L. MANSHOLT

Ordförande

()) EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 19.

()) EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 13.

BILAGA 1

(a)

(Första sidan i tillståndet [yttre omslaget])

(Yttre omslaget skall vara av vitt papper P 42 x 30 cm, varav 21 x 30 cm skall reserveras för nedan angivna text)

Text på officiellt språk i den medlemsstat som utfärdar tillståndet. En översättning

av texten till de officiella språken i alla de medlemsstater på vilkas territorier

trafiken skall bedrivas skall finnas på omstående sida. Översättningar till

gemenskapens övriga officiella språk får också finnas.

UTFÄRDANDE STAT Behörig myndighet

Nationalitetsbeteckning ()

TILLSTÅND NR ...................

till

linjetrafik ()

speciell reguljär trafik ()

med buss mellan medlemsstater, utfärdat med stöd av rådets

förordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972 ()

för (Efter- och förnamn eller firma för transportören)

(Fullständig adress)

Giltighetstid Detta tillstånd består av

ett yttre omslag med ............ insticksblad och

.......... bilagor (................................)

(Beskrivning av bilagorna)

(Underskrift och stämpel för (Ort och datum för utfärdande)

utfärdande myndighet)

----------

() BELGIEN (B), TYSKLAND (D), FRANKRIKE (F), ITALIEN (I), LUXEMBURG (L),

NEDERLÄNDERNA (NL).

() Stryk det som inte gäller.

() EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 19.

(b)

(Andra sidan i tillståndet [yttre omslaget])

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(c)

(Tredje sidan i tillstånd nr .................[insticksblad])

(Vitt papper P 21 x 30 cm)

1. Färdväg:

a) Avreseort:

1. a) Bestämmelseort:

1. a) via: utresa:

1. a) återresa:

b) Hållplatser:

a) c) Andra platser där uppehåll görs:

a) d) Platser för gränspassage (tullstationer för resa in i och ut ur varje berörd medlemsstat):

a) 2. Resandekategorier (4):

3. Tid när trafiken bedrivs:

4. Turtäthet:

(Utfärdande myndighets stämpel)

----------

(4) Endast för speciell reguljär trafik.

(d)

(Fjärde sidan i tillståndet)

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(e)

(Femte sidan i tillstånd nr ................ [insticksblad])

(Vitt papper P 21 x 30 cm)

5. Tidtabeller (vid behov som bilagor):

6. Biljettpriser:

- linjetrafik:

- speciell reguljär trafik:

7. Fordon som får användas:

>Plats för tabell>

8. Särskilda villkor:

(Utfärdande myndighets stämpel)

(f)

(Sjätte sidan i tillståndet)

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(g)

(Framsidan av sista bladet i tillståndet [yttre omslaget])

(Yttre omslaget skall vara av vitt papper P 42 x 30 cm, varav 21 x 30 cm skall reserveras för nedan angivna text)

Texten på de officiella språken i alla de medlemsstater på vilkas territorier trafiken skall bedrivas. Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk får finnas på omstående sida.

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

1. Detta tillstånd gäller för hela färdvägen.

2. Tillståndshavaren är skyldig att inom varje medlemsstats territorium följa lagar och andra författningar i den staten, särskilt dem som avser transporter och vägtrafik.

3. Inrikestrafik får inte bedrivas i någon medlemsstat på vars territorium färdvägen går, utom i sådana fall då tillstånd därtill har meddelats med stöd av nationell lag i den berörda medlemsstaten.

4. Detta tillstånd, eller en likalydande kopia bestyrkt av den utfärdande myndigheten, skall medföras i fordonet under hela färden och uppvisas på en behörig kontrolltjänstemans begäran.

(h)

(Baksidan av sista bladet i tillståndet [yttre omslaget])

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

BILAGA 2

(a)

(Framsida av blankett för ansökan om tillstånd eller om förlängning av tillstånd)

(Vitt papper P 21 x 30 cm)

Text på officiellt språk i den medlemsstat där ansökan görs.

ANSÖKAN

P OM LINJETRAFIK ELLER SPECIELL REGULJÄR TRAFIK ()

P OM FÖRLÄNGNING AV SÅDANT TILLSTÅND ()

med buss mellan medlemsstater enligt rådets förordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972 ()

Till (Behörig myndighet)

1. Efter- och förnamn eller firma för sökande transportör:

2. Nationalitet:

3. Fullständig adress: Telefonnr: ......................

4. Typ av trafik:

P linjetrafik ()

P speciell reguljär trafik ()

P P resandekategori (anställda, skolelever osv.):

P P företag eller institution för vars räkning trafik skall bedrivas:

P 5. Sökt giltighetstid:

6. Uppgifter om färdväg (ange de platser där passagerare skall tas upp eller släppas av):

7. Föreslagen tid när trafiken skall bedrivas:

Andra platser Platser för gränspassage (tullstationer för resa in i och ut ur varje berörd medlemstat 8. Färdvägens längd i kilometer: utresa: återresa:................

9. Längden för dagsetapper ():

10. Turtäthet (dagligen, per vecka osv.):

11. Biljettpriser:

----------

() Stryk det som inte gäller.

() EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 19.

() Gäller långa sträckor som tillryggaläggs i ett antal dagsetapper.

(b)

(Baksida av blankett för ansökan om tillstånd eller förlängning av tillstånd)

12. Fordon som skall användas:

>Plats för tabell>

13. Eventuella kompletterande uppgifter:

14.

(Ort och datum) (Sökandens underskrift)

Följande handlingar skall bifogas ansökan:

1. Tidtabeller.

2. Prisuppgifter:

a) Vid linjetrafik skall biljettpriser för passagerare och paketförsändelser redovisas var för sig.

b) Vid speciell reguljär trafik skall priser i avtal eller för periodkort redovisas.

3. Underlag som styrker att sökanden uppfyller de krav som i den medlemsstat där hans fordon är registrerade gäller för dem som önskar bedriva internationella persontransporter.

4. a) Upplysningar om art och omfattning av den trafik som sökanden avser att bedriva, om ansökan gäller ny trafik, eller har bedrivit, om ansökan gäller förlängning av trafiktillstånd.

b) Eventuella övriga upplysningar som styrker behovet av att inrätta eller bibehålla sökt trafik för att tillgodose sådana transportbehov som avses i artiklarna 8 och 11 i rådets förordning (EEG) nr 517/72 av den 28 februari 1972. (4)

5. Karta i lämplig skala, där färdväg och hållplatser är markerade.

----------

(4) EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 19.

BILAGA 3

(a)

(Framsida av årlig redovisning av bedriven verksamhet)

(Vitt papper P 21 x 30 cm)

Text på officiellt språk i den medlemsstat som utfärdar tillståndet.

Transportörens stämpel

ÅRLIG REDOVISNING AV BEDRIVEN VERKSAMHET

för linjetrafik ()

för speciell reguljär trafik ()

under år 19........

att sändas till () a) Trafik mellan och (Ort och land)

(Ort och land)

b) Tillståndsnummer för trafiken:

c) Tid när trafiken bedrivits: fr. o. m. t. o. m.

d) Transportör:

(Efter- och förnamn eller firma för transportören)

e) Fullständig adress: Telefonnr: ...............

f) Färdvägens UTRESA km i ÅTERRESA km i f) längd: varav km i () varav km i () km i km i () km i km i () km i km i () km i km i () km i km i () >Plats för tabell>

, 19......

(Ort)

(Datum) 19......

(Transportörens namnunderskrift)

----------

() Stryk det som inte gäller.

() Behörig myndighets namn.

() Fyll i sträcka som tillryggalagts i varje land vars territorium färdvägen passerar.

(b)

(Baksida av årlig redovisning av bedriven verksamhet)

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

1. Denna redovisning skall fyllas i med tryckbokstäver så noggrant som möjligt i två exemplar.

2. Senast tre månader efter det år som redovisningen avser skall originalet sändas till den behöriga myndighet som är angiven på framsidan.

3. Kopior av samtliga deklarationer som upprättats under ett tillstånds giltighetstid skall bevaras av transportören till utgången av det år som följer efter det år då tillståndet upphört att gälla.

4. Transportören ansvarar för att deklarationen fylls i och förvaras på rätt sätt.

5. Totalt antal använda fordon:

Ange det totala antalet fordon som använts på samtliga resor, både ut- och återresor.

6. Totalt antal sittplatser:

Ange det totala antalet sittplatser i alla fordon i trafik på samtliga resor, både ut- och återresor.

7. Totalt antal passagerare:

Ange det totala antalet personer som transporterats av alla fordon i trafik på samtliga resor, både ut- och återresor.

8. Totala intäkter eller totalt antal passagerarkilometer:

Hur uppgifterna skall anges under denna punkt beror på vilka bestämmelser den behöriga myndigheten har utfärdat. Antalet passagerarkilometer får man genom att multiplicera antalet befordrade passagerare med det antal kilometer som de har färdats.

9. Totalt antal fordonskilometer:

Totalt antal fordonskilometer är summan av de vägsträckor, uttryckta i kilometer, som tillryggalagts av samtliga fordon som använts i trafiken.

BILAGA 4

(a)

(Första sidan i tillståndet [yttre omslaget])

(Yttre omslaget skall vara av ljusrött papper P 42 x 30 cm, varav 21 x 30 cm skall reserveras för nedan angivna text)

Text på officiellt språk i den medlemsstat som utfärdar tillståndet. En översättning av texten till de officiella språken i alla de medlemsstater på vilkas territorier trafiken skall bedrivas skall finnas på omstående sida. Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk får också finnas.

UTFÄRDANDE STAT Behörig myndighet Nationalitetsbeteckning ()

TILLSTÅND NR ............

till skytteltrafik

med inkvartering ()

utan inkvartering ()

med buss mellan medlemsstater, utfärdat med stöd av rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 ()

för (Efter- och förnamn eller firma för transportören)

(Fullständig adress)

Giltighetstid Detta tillstånd består av

ett yttre omslag med .................... insticksblad och

........... bilagor (................................)

(Beskrivning av bilagorna)

(Ort och datum för utfärdande) (Underskrift och stämpel för utfärdande myndighet)

----------

() BELGIEN (B), TYSKLAND (D), FRANKRIKE (F), ITALIEN (I), LUXEMBURG (L),

NEDERLÄNDERNA (NL).

() Stryk det som inte gäller.

() EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 13.

(b)

(Andra sidan i tillståndet [yttre omslaget])

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(c)

(Tredje sidan i tillstånd nr ............. [insticksblad])

(Ljusrött papper P 21 x 30 cm)

1. Färdväg:

a) Avreseort:

b) Bestämmelseort:

c) Platser där uppehåll görs: d) Platser för gränspassage (tullstationer för resa in i och ut ur varje berörd medlemsstat):

c) c) c) e) Färdväg i kilometer: utresa återresa ............................

2. Registreringsnummer för fordon som får användas:

(Utfärdande myndighets stämpel)

(d)

(Fjärde sidan i tillståndet)

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(e)

(Femte sidan i tillstånd nr .............. [insticksblad])

(Ljusrött papper P 21 x 30 cm)

3. a) Trafikschema:

>Plats för tabell>

b) Oförutsedda schemaändringar:

b) b) b) (Utfärdande myndighets stämpel)

----------

(4) Sätt ett kryss i tillämplig kolumn.

(5) Sätt ett kryss i tillämplig kolumn.

(f)

(Sjätte sidan i tillståndet)

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(g)

(Sjunde sidan i tillstånd nr .......... [insticksblad])

(Ljusrött papper P 21 x 30 cm)

4. Undantag som beviljats transportören vid utfärdandet av detta tillstånd med stöd av rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 ():

A. P Med stöd av artikel 9.2 (6)(7)

har transportören tillstånd att på återresorna nr .......... transportera de passagerare som har gjort utresorna nr .......... Antalet sådana passagerare får vid varje resa inte överstiga .......... procent av antalet personer i den grupp med vilken de gjort utresan. Följande bestämmelser skall följas:

A. P a) P namnen på de passagerare som detta undantag gäller skall anges på passagerarlistan för den grupp med vilken återresan skall göras,

A. P a) P på den listan skall även den grupp anges med vilken sådana passagerare har gjort utresan,

A. P b) P passagerarlistorna för utresorna, som innehåller namnen på ovannämnda passagerare, skall följa med fordonet,

A. P a) P på varje sådan lista skall den grupp anges med vilken sådana passagerare skall göra återresan.

B. P Med stöd av artikel 10.1 (6)

har transportören tillstånd att

på utresan ta upp passagerare på följande platser förutom avreseorten: på återresan släppa av passagerare på följande platser förutom avreseorten:

1. 1. 2. 2. 3. 3. C. P Med stöd av artikel 10.2 (6)

har transportören tillstånd att

på utresan släppa av passagerare på följande platser förutom bestämmelseorten: på återresan ta upp passagerare igen på följande platser förutom bestämmelseorten:

1. 1. 2. 2. 3. 3. (Utfärdande myndighets stämpel)

5. Om något undantag som avses i avsnitt 4 beviljas medan trafiken pågår, skall det beslutet fogas till detta tillstånd (8).

(Transportörens underskrift och stämpel)

----------

(6) Stryk ej tillämpliga undantag.

(7) Se punkt 5 och 6 i "Viktiga upplysningar".

(8) Se punkt 7 i "Viktiga upplysningar".

(h)

(Åttonde sidan i tillståndet)

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

(i)

(Framsidan av sista bladet i tillståndet [yttre omslaget])

(Yttre omslaget skall vara av ljusrött papper P 42 x 30 cm, varav 21 x 30 cm skall reserveras för nedan angivna text)

Text på de officiella språken i de medlemsstater på vilkas territorium trafiken skall bedrivas. Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk får finnas på omstående sida.

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

1. Detta tillstånd gäller för hela färdvägen.

2. Tillståndshavaren är skyldig att på varje medlemsstats territorium följa lagar och andra författningar i den staten, särskilt dem som avser transporter och vägtrafik.

3. Detta tillstånd ger innehavaren rätt att bedriva internationella transporter endast mellan avreselandets territorium och bestämmelselandets territorium.

Inrikestrafik får inte bedrivas i någon medlemsstat på vars territorium skytteltrafik bedrivs enligt detta tillstånd.

4. Detta tillstånd skall, tillsammans med passagerarlistan, medföras i fordonet under hela färden och båda handlingarna skall uppvisas på en behörig kontrolltjänstemans begäran.

5. Med stöd av artikel 9.1 i rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 får transportören på återresa ta med passagerare som har gjort utresan med en annan grupp, under förutsättning att det totala antalet sådana passagerare inte i något fall överstiger 25 procent av antalet passagerare som transporterats på utresan.

När transportören utnyttjar denna bestämmelse, skall han följa bestämmelserna om passagerarlista i avsnitt 4 A a och 4 A b i detta tillstånd.

6. Med stöd av artikel 9.2 i ovannämnda förordning får det procenttal som avses i punkt 5 ökas till högst 50 procent; varje sådan höjning utgör ett undantag och måste därför godkännas av den behöriga myndigheten.

7. Enligt artiklarna 9.2 och 10 i rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 finns det möjlighet att ansöka om undantag i fråga om

a) procenttalet för passagerare som får göra en återresa med en annan grupp än den med vilken de har gjort utresan, och

b) de platser, förutom avrese- och bestämmelseorterna, där passagerare får tas upp eller släppas av antingen

P vid den tidpunkten då ansökan om tillstånd ges in, eller

P medan trafiken bedrivs.

I det senare fallet skall det beslut varigenom undantag medges fogas till tillståndet för skytteltrafiken i fråga.

(k)

(Baksidan av sista bladet i tillståndet [yttre omslaget])

Översättning av den text som är tryckt på omstående sida.

BILAGA 5

(a)

(Första sidan av blankett för ansökan om tillstånd)

(Ljusrött papper P 21 x 30 cm)

Text på officiellt språk i den medlemsstat där ansökan om tillstånd ges in.

ANSÖKAN OM TILLSTÅND Nr ............... ()

att bedriva skytteltrafik

med inkvartering ()

utan inkvartering ()

med buss mellan medlemsstater enligt rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 ()

Till (Behörig myndighet)

1. Efter- och förnamn eller firma för sökande transportör:

2. Nationalitet:

3. Fullständig adress: Telefonnr: ............................

4. Föreslagen tid när trafiken skall bedrivas:

5. Uppgifter om färdväg och resprogram (4):

a) Avreseort:

b) Bestämmelseort:

c) Platser där uppehåll görs (5):

d) Platser för gränspassage:

d) (tullstationer för resa d) in i och resa ut ur d) varje berörd medlemsstat) e) Färdväg i kilometer: utresa: återresa:

f) Resans längd (vistelsen på bestämmelseorten ej inräknad): utresa dagar återresa dagar g) Inkvartering under resan:

UTRESA

ÅTERRESA

Plats(er) Plats(er) Plats(er) Plats(er) h) Inkvartering på bestämmelseorten:

h) Namn på hotell eller motsvarande: h) Namn på hotell eller motsvarande:

i) Vistelsens längd på bestämmelseorten: ................................. dagar

k) P Totalpris för resan, om det i skytteltrafiken ingår:

k) P P endast logi () k) P P kost och logi () k) P Priset för befordran, om det varken ingår kost eller logi i priset ():

k) P l) Researrangörens namn och adress:

----------

() Sökanden skall numrera de ansökningar som ges in under ett år.

() Stryk det som inte gäller.

() EGT nr L 67, 20.3.1972, s. 13.

(4) Se punkt 1 b i "Viktiga upplysningar".

(5) Häri ingår inte sådana platser för uppehåll som anges under punkt g eller för vilka undantag görs enligt avsnitt 10 B eller C på sida 4.

(b)

(Andra sidan av blankett för ansökan om tillstånd)

6. Trafikschema:

>Plats för tabell>

----------

(6) Sätt ett kryss i tillämplig kolumn.

(7) Sätt ett kryss i tillämplig kolumn.

(c)

(Tredje sidan av blankett för ansökan om tillstånd)

7. Fordon som skall användas:

>Plats för tabell>

8. Kompletterande uppgifter:

9. Antalet tillstånd som söks (8):

----------

(8) Se punkt 2 i "Viktiga upplysningar".

(d)

(Fjärde sidan av blankett för ansökan om tillstånd)

10. Undantag som söks med stöd av rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 (9):

A. P Med stöd av artikel 9.2 (9)

A. P söks tillstånd att på återresorna nr ........... få transportera passagerare som har gjort utresorna nr ..........., varvid antalet sådana passagerare i varje fall är begränsat till ............... procent av antalet personer i den grupp med vilken de gjort utresan. Skälen för denna ansökan om en höjning av procenttalet redovisas i bilaga (se punkt 3 b i "Viktiga upplysningar").

B. P Med stöd av artikel 10.1 (9)

söks tillstånd att

på utresan få ta upp passagerare på följande platser förutom avreseorten:

på återresan få släppa av passagerare på följande platser förutom avreseorten:

1. 1. 2. 2. 3. 3. B. P I fråga om sådan trafik där inkvartering inte ingår skall till denna ansökan fogas handlingar som visar att befintlig persontrafik i berört område varken i kvalitativt eller kvantitativt hänseende kan tillgodose trafikbehoven på de sträckor som det sökta undantaget avser.

C. P Med stöd av artikel 10.2 (9)

söks tillstånd att

på utresan få släppa av passagerare på följande platser förutom bestämmelseorten:

på återresan få ta upp passagerare igen på följande platser förutom bestämmelseorten:

1. 1. 2. 2. 3. 3. B. P I fråga om sådan trafik där inkvartering inte ingår skall till denna ansökan fogas handlingar som visar att befintlig persontrafik i berört område varken i kvalitativt eller kvantitativt hänseende kan tillgodose trafikbehoven på de sträckor som det sökta undantaget avser.

D. P Med stöd av artikel 11.1 (9)

B. P söks tillstånd att få göra den första utresan i serien av resor till ..................... utan passagerare, för att där ta upp passagerare som anländer från ett tredjeland och delas upp i grupper på en flygplats vid ankomst med flyg eller i en hamn vid ankomst med fartyg i enlighet med ett avtal som slutits före deras ankomst till det land där de skall tas upp. Den sista återresan kommer även att ske utan passagerare. Handlingar som styrker lämnade uppgifter bifogas denna ansökan.

E. P Med stöd av artikel 11.2 (9)

E. P söks tillstånd att i andra fall än de som avses i punkt D få göra den första utresan i serien av resor till ........................ samt sista återresan i serien utan passagerare. Skälen till denna ansökan redovisas i bilaga.

11.

(Ort och datum) (Sökandens underskrift)

----------

(9) Stryk de undantag som inte söks.

(e)

(Femte sidan av blankett för ansökan om tillstånd)

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

1. Följande underlag skall bifogas denna ansökan:

a) Vid skytteltrafik där inkvartering inte ingår, handlingar som visar att den trafik som ansökan avser inte redan tillhandahålls på ett i kvalitativt eller kvantitativt hänseende fullgott sätt av befintlig persontrafik i berörda områden.

b) Vid skytteltrafik där inkvartering ingår, samtliga relevanta handlingar från researrangören eller de hotell eller motsvarande där inkvartering skall ske.

2. Observera att eftersom tillstånden skall medföras i fordonet, antalet sökta tillstånd bör motsvara det antal fordon som behöver användas samtidigt för att utföra den trafik som ansökan avser.

Om transportören avser att använda mer än ett fordon samtidigt, skall det styrkas att antalet passagerare i varje grupp är för stort för att transporteras i ett enda fordon.

3. a) Med stöd av artikel 9.1 i rådets förordning (EEG) nr 516/72 av den 28 februari 1972 får transportören på återresa ta med passagerare som har gjort utresan med en annan grupp, under förutsättning att det totala antalet sådana passagerare inte i något fall överstiger 25 procent av det antal passagerare som transporterats på utresan.

b) Med stöd av artikel 9.2 i den nämnda förordningen får procenttalet höjas till högst 50 procent; en sådan höjning utgör ett undantag och måste därför godkännas av den behöriga myndigheten.