Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 1384/79 av den 25 juni 1979 om ändring i förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 05/07/1979 s. 0001 - 0006

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0111

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 2 s. 0099

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0111

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0188

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0188RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1384/79 av den 25 juni 1979 om ändring i förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

För att göra det möjligt att i enlighet med den gemensamma transportpolitiken inrätta ett avgiftssystem för infrastrukturanvändningen, är det nödvändigt att känna till vilka kostnader som uppkommer för infrastrukturen.

Ett permanent redovisningssystem utgör det lämpligaste hjälpmedlet att få kännedom om vilka infrastrukturkostnader som uppkommer.

I detta syfte har rådet genom förordning (EEG) nr 1108/70 () inrättat ett permanent redovisningssystem för sådana kostnader.

Hänsyn skall tas till vunnen erfarenhet och till den gemensamma transportpolitikens utveckling. Därför skall ändring göras i de redovisningsblanketter, den förteckning över olika slag av infrastruktur och den förteckning över uppgifter om använd- ning av infrastrukturen som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1108/70.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1108/70 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Redovisning av infrastrukturkostnader skall göras för vart och ett av de järnvägsnät som anges i bilaga 2 A.1 och för de övriga järnvägsnät sammantagna som anges i bilaga 2 A.2, liksom för samtliga vägar och inre vattenvägar som är tillgängliga för allmän trafik, med följande undantag:

a) Vägar som är förbjudna för motortrafik, dvs. för fordon med en cylindervolym av minst 50 cm3.

b) Vägar som uteslutande används för jord- eller skogsbruksfordon eller som endast används som tillfartsvägar till arbetsplatser för jord- eller skogsbruk.

c) Inre vattenvägar där trafiken är begränsad till fartyg på mindre än 250 dödviktston.

d) Inre vattenvägar för havsgående sjöfart, enligt förteckning i förordning (EEG) nr 281/71 ().

() EGT nr L 33, 10.2.1971, s. 11."

2. Artikel 5.2 a skall ersättas med följande:

"2. En särskild redovisning skall framläggas

a) med avseende på järnvägar

a) i) för vart och ett av de nät som anges i bilaga 2 A.1,

a) ii) för alla övriga nät sammantagna som anges i bilaga 2 A.2. Uppgifter om dessa nät skall dock endast skickas in en gång vart femte år, med början med rapporter för år 1980."

3. Den andra strecksatsen i artikel 6 första stycket skall ersättas med följande:

" P Kapitalåterbetalningar och, separat, ränta på tidigare avtalade lån."

4. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Samtidigt med den i artikel 5 nämnda redovisningen och för samma period skall medlemsstaterna lämna kommissionen uppgifter om användningen av infrastrukuren i enlighet med tabellerna A, B 1.1 och C i bilaga 3.

De i tabell B 1.2 och B 2 i nämnda bilaga angivna uppgifterna skall dock lämnas endast en gång vart femte år. I fråga om tabell B 1.2 skall uppgifter lämnas första gången för år 1980 och i fråga om tabell B 2 skall uppgifterna inte lämnas förrän arbetet med systemet för avgifter för infrastrukturanvändning gör dem nödvändiga."

5. Bilagorna 1, 2 och 3 ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen i god tid anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning.

När en medlemsstat begär det eller kommissionen finner det lämpligt, skall kommissionen samråda med berörda medlemsstater om de föreslagna bestämmelserna i de författningar som avses i föregående stycke.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 1979.

På rådets vägnar

J. LE THEULE

Ordförande

()) EGT nr C 296, 11.12.1978, s. 57.

()) EGT nr C 128, 21.5.1979, s. 35.

()) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4.

BILAGA

1. I B 2 i bilaga 1 till förordning (EEG) nr 1108/70 utgår underindelningarna 20 och 21.

2. Bilaga 2 till förordning (EEG) nr 1108/70 ändras på följande sätt:

"BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER DE JÄRNVÄGSNÄT SAMT TYPER AV VÄGAR OCH INRE VATTENVÄGAR SOM AVSES I ARTIKLARNA 3 OCH 5.2

A.1 JÄRNVÄG - Huvudnät

Belgien

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Danmark

- Danske Statsbaner (DSB)

Förbundsrepubliken Tyskland

- Deutsche Bundesbahn

Frankrike

- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Irland

- Coras Iompair Eireann (CIE)

Italien

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS)

Luxemburg

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Nederländerna

- NV Nederlandse Spoorwegen

Storbritannien

- British Railways Board (BRB)

- Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR)

A.2 JÄRNVÄG - Nät öppna för allmän trafik och anslutna till huvudnätet (med undantag för stadsnät)

Förbundsrepubliken Tyskland

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH

Alsternordbahn GmbH

Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster

Augsburger Lokalbahn GmbH

Bayerische Landeshafenverwaltung

Bentheimer Eisenbahn AG

Birkenfelder Eisenbahn GmbH

Delmenhorst-Harpstedtder Eisenbahn GmbH

DB, Bundesbahnendirektion Frankfurt, Ne-Geschäftsführung

Deutsche Eisenbahn-GmbH

Dortmunder Eisenbahn

Elmshorn-Barmsted-Oldesloer Eisenbahn AG

Verkehrsbetriebe Extertal - Extertalbahn GmbH

Filderbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG

Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel

Häfen der Stadt Köln

Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld

Hersfelder Kreisbahn

Hohenzollerische Landesbahn AG

Verkehrsbetriebe Grafstadt Hoya GmbH

Hümmlinger Kreisbahn

Ilmebahn-Gesellschaft AG

Köln-Bonner Eisenbahnen AG

Kölner Verkehrsbetriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrater Eisenbahn)

Eisenbahn Köln-Mühlheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG

Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG

Kreiswerke Gelnhausen GmbH - Verkehrsbetriebe

Meppen-Haselünner Eisenbahn

Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH

Mindener Kreisbahnen

Bahnen der Stadt Monheim GmbH

Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft

Neusser Eisenbahn

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG

Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG

Kreisbahn Osterode am Harz - Kreiensen

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Osthavelländische Eisenbahn

Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH

Regentalbahn AG

Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft

Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg

Siegener Kreisbahn GmbH

Südwestdeutsche Eisenbahnen AG

Tegernsee-Bahn AG

Trossinger Eisenbahn

Uetersener Eisenbahn-AG

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

Vorwohle-Emmertahler Verkehrsbetriebe GmbH

Bahngesellschaft Waldhof - Nebenbahn Waldhof/Sandhofen

Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn

Werne-Bochum-Höveler Eisenbahn

Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH

Westerwaldbahn

Wuppertaler Stadtwerke AG

Württembergische Eisenbahn-GmbH

Württembergische Nebenbahnen GmbH

Industriebahn der Stadt Zülpich

Hafenbahn Aschaffenburg

Brohltal-Eisenbahn GmbH

Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht

Hohenlimburger Kleinbahn

Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG

Wittlager Kreisbahn GmbH

Italien

Torino - Ceres

Ferrovie Nord Milano

Trento - Malè

Società Veneta Autoferrovie

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche

Ferrovia Suzarra - Ferrara

Gestione Governativa Ferrovie Padane

Azienda Trasporti Consorziali di Modena

Azienda Trasporti Consorziali - Bologna

Acotral

Ferrovie Adriatico Appennino

Gestione Governativa Ferrovia Cancello - Benevento

Ferrotranviaria (SpA)

Ferrovie del Sud-Est

Ferrovie del Gargano

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Azienda Consorziale Trasporti - Reggio Emilia

La Ferroviaria italiana

Società Mediterranea strade ferrate umbro-aretine

Società nazionale di ferrovie e tranvie"

3. Bilaga 3 till förordning (EEG) nr 1108/70 ändras på följande sätt:

3.1 Tabell B 1 i bilaga 3 byts ut mot tabellerna B 1.1 och B 1.2 här nedan:

"TABELL B - TRANSPORTER PÅ VÄG

1.1 Fordon/kilometer som årligen körs på vägar utanför tätorter

Medlemsstat:

Typ av väg:

>Plats för tabell>

1.2 Fordon/kilometer som årligen körs på vägar utanför tätorter

Medlemsstat:

Typ av väg:

>Plats för tabell>

3.2 Posterna (e) och (f) på tabell C i Bilaga 3 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>