Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Rådets förordning (EEG) nr 3021/81 av den 19 oktober 1981 om ändring i förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, till följd av Greklands anslutningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 302 , 23/10/1981 s. 0008 - 0008

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0191

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0034

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0191

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0034RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3021/81 av den 19 oktober 1981 om ändring i förordning (EEG) nr 1108/70 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, till följd av Greklands anslutning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (), och

med beaktande av följande:

Rådet har samrått med Ekonomiska och sociala kommittén om kommissionens förslag med stöd av artikel 198 första stycket i fördraget. Kommittén har inte kunnat inkomma med sitt yttrande inom den av rådet utsatta tiden. Artikel 198 andra stycket i fördraget tillåter rådet att vidta fortsatta åtgärder även utan sådant yttrande. Rådet anser att denna möjlighet måste utnyttjas med tanke på vikten av att erforderliga ändringar snabbt antas.

Förordning (EEG) nr 1108/70 (), i dess lydelse enligt förordning nr 1384/79 () skall ändras på så sätt att Greklands järnvägsnät tas in i bilagan till sistnämnda förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande tillägg skall göras till förteckningen i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 1108/70 under punkt "A.1.JÄRNVÄG - Huvudnät" efter rubriken "Förbundsrepubliken Tyskland":

"Grekland

P ¼ñãáíéóðüò Óéäçñïäñüìùí ¸ëëÜäïò A.E. (ÏÓÅ)."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter dess offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1981.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 19 oktober 1981.

På rådets vägnar

P. WALKER

Ordförande

()) EGT nr C 144, 15.6.1981, s. 36.

()) EGT nr L 130, 15.6.1970, s. 4.

()) EGT nr L 167, 5.7.1979, s. 1.