Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

93/172/EEG: Kommissionens beslut av den 22 februari 1993 om utformning av den enhetliga rapporteringsblankett som föreskrivs i artikel 6 i rådets direktiv 88/599/EEG om vägtransportEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 072 , 25/03/1993 s. 0030 - 0032

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0051

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0051KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 februari 1993 om utformning av den enhetliga rapporteringsblankett som föreskrivs i artikel 6 i rådets direktiv 88/599/EEG om vägtransport (93/172/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter(1), och särskilt artikel 6 i denna,

efter samråd med medlemsstaterna enligt artikel 6.2 i direktiv 88/599/EEG, och

med beaktande av följande:

Den enhetliga rapporteringsblankett som föreskrivs i artikel 6.2 i direktiv 88/599/EEG bör utarbetas och användas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i syfte att utbyta information med regelbundna mellanrum som en del i ett system för ömsesidig hjälp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den enhetliga rapporteringsblankett som avses i artikel 6.2 i direktiv 88/599/EEG skall utarbetas enligt den mall som anges i bilagan till detta beslut.

2. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall använda rapporteringsblanketten från och med den 1 april 1993.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 1993.

På kommissionens vägnar

Abel MATUTES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 325, 29.11.1988, s. 55.

BILAGA

Enhetlig rapporteringsblankett för utbyte av information om överträdelser och påföljder (Artikel 6 i rådets direktiv 88/599/EEG)

1. ÖVERTRÄDELSER SOM BEGÅTTS AV UTLÄNDSKA TRANSPORTFÖRETAG SAMT UTDÖMDA PÅFÖLJDER

>Start Grafik>

LAND: ..........

ÅR: ..........

Företagets namn och adress Förarens namn Fordonets registreringsnummer Datum för polisrapporten Plats för överträdelsen Upphovsman till rapporten Överträdelse av (EEG) förordningar 3820/85 3821/85 Påföljd som utdömts (eller kan utdömas)(¹) Kommentarer

(¹) För de fall där, vid dagen för avsändning av denna lista, ett beslut ännu inte har fattats.

>Slut Grafik>

2. DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I HEMLANDET I FRÅGA OM MEDBORGARE SOM HAR BEGÅTT ÖVERTRÄDELSER I ANDRA MEDLEMSSTATER

>Start Grafik>

>Slut Grafik>