Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

2002/844/EG: Kommissionens beslut av den 23 oktober 2002 om ändring av direktiv 2001/14/EG när det gäller tidpunkten för ändring av tågplanen för järnvägstransporter (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 3997]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 289 , 26/10/2002 s. 0030 - 0030Kommissionens beslut

av den 23 oktober 2002

om ändring av direktiv 2001/14/EG när det gäller tidpunkten för ändring av tågplanen för järnvägstransporter

[delgivet med nr K(2002) 3997]

(Text av betydelse för EES)

(2002/844/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg(1), särskilt artikel 34.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) I bilaga III till direktiv 2001/14/EG fastställs tidsplanen för förfarandet för tilldelning av järnvägsinfrastrukturens kapacitet och det anges att den gällande tågplanen skall ändras vid midnatt den sista lördagen i maj varje år.

(2) Av marknadsskäl har både infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretagen föreslagit att tidpunkten för ändring av tågplanen skall flyttas till december varje år.

(3) Det är därför lämpligt att ändra bilaga III till direktiv 2001/14/EG.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom direktiv 2001/14/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 2 i bilaga III till direktiv 2001/14/EG skall ersättas med följande: "2. Ändringarna av tågplanen skall ske vid midnatt den andra lördagen i december. Om en ändring eller justering genomförs efter vintern, framför allt för att, om så behövs, ta hänsyn till ändringar av tågplaner för regional passageratrafik, skall detta ske vid midnatt den andra lördagen i juni och vid sådana andra tidpunkter mellan dessa datum som behövs. Infrastrukturförvaltarna får komma överens om andra datum och i så fall skall kommissionen informeras om detta, såvida det kan påverka internationell trafik.".

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas för tidtabellen 2003, med början den 14 december 2002. På grund av det specifika regleringssystemet i Storbritannien kan Förenade kungariket tillämpa beslutet från och med tidtabellen 2004, med början i december 2003, förutsatt att övriga bestämmelser i direktivet, och särskilt de som rör internationellt samarbete, inte påverkas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 oktober 2002.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 75, 15.3.2001, s. 29.