Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 13/2004 av den 8 december 2003 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 d i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 003 , 07/01/2004 s. 0003 - 0005Kommissionens förordning (EG) nr 13/2004

av den 8 december 2003

om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 d i rådets förordning (EEG) nr 1108/70

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar(1), senast ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 3 d i denna, och

av följande skäl:

(1) Kommissionens förordning (EEG) nr 281/71 av den av den 9 februari 1971 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970(2), har ändrats flera gånger och på ett väsentligt sätt(3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2) Förordning (EEG) nr 1108/70 föreskriver att redovisning av kostnader för infrastrukturen inte krävs för vissa typer av infrastruktur. Detta gäller bland annat vissa vattenvägar för havsgående sjöfart som kommissionen skall upprätta en förteckning över.

(3) Vid upprättandet av denna förteckning måste hänsyn tas till den andel av trafiken som avser icke havsgående sjöfart på vattenvägar för havsgående sjöfart eller till den betydelse som införandet av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader i fråga om sådana vattenvägar har för upprättandet av ett avgiftssystem för användning av infrastrukturen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 d i förordning (EEG) nr 1108/70, bifogas som bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 281/71 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 130, 15.6.1970, s. 4.

(2) EGT L 33, 10.2.1971, s. 11.

(3) Se bilaga II.

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER VATTENVÄGAR FÖR HAVSGÅENDE SJÖFART

Konungariket Belgien

- Nedre Schelde

- Kustkanalen Gent-Terneuzen, nedströms från norra armen av den cirkulerande Gent-kanalen

Förbundsrepubliken Tyskland

- Kiel-kanalen

- Nedre Ems

- Nedre Weser

- Nedre Elbe

Republiken Frankrike

- Seine, nedströms från Jeanne d'Arc-bron i Rouen

- Loire, nedströms från Nantes (sammanflödet med Erdre)

- Garonne, nedströms från Pierre-bron i Bordeaux, och Gironde

Konungariket Nederländerna

- Nordsjökanalen

- Rotterdamse Waterweg och Nieuwe Maas

- Westerschelde

- Gent-Terneuzen-kanalen.

Republiken Portugal

- Douro, a jusante da ponte D. Luís, da cidade do Porto

- Tejo, a jusante do Carregado

- Sado, a jusante do esteiro da Marateca

- Guadiana, a jusante do Pomarão

Republiken Finland

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Konungariket Sverige

- Trollhätte kanal och Göta älv

- Vänern

- Södertälje kanal

- Mälaren

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

- Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)

- Gloucester and Sharpness Canal

BILAGA II

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH SENARE ÄNDRINGAR AV DEN SOM INTE UPPHÄVTS

Förordning (EEG) nr 281/71 (EGT L 33, 10.2.1971, s. 11)

- Anslutningsakten för Danmark, Irland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (EGT L 73, 27.3.1972, s. 92)

- Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 162)

- Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 165)

BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>