Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

21.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 158/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 juni 2005

avseende Frankrikes begäran om undantag från fordonsskatten i enlighet med artikel 6.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

[delgivet med nr K(2005) 1818]

(Endast den franska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/449/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (1), särskilt artikel 6 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG kan medlemsstaterna tillämpa nedsatta skattesatser eller göra undantag för fordon som endast tillfälligt körs på allmänna vägar i den medlemsstat där fordonet är registrerat och som används av fysiska eller juridiska personer vars huvudsysselsättning inte är godstransport, förutsatt att den transportverksamhet som utförs av dessa fordon inte snedvrider konkurrensen samt att kommissionen ger sitt samtycke.

(2)

Frankrike har begärt att kommissionen skall godkänna ett undantag från fordonsskatten i enlighet med direktiv 1999/62/EG för fordon som väger minst 12 ton och som endast används för offentliga arbeten eller industriell verksamhet i Frankrike.

(3)

Villkoren i artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG uppfylls i och med att de berörda fordonen endast körs tillfälligt på allmänna vägar och inte används för godstransport. Den transportverksamhet som de används för snedvrider inte heller konkurrensen eftersom fordonen endast kan användas för transport av den utrustning som är varaktigt monterad på fordonet och som används för specifika ändamål.

(4)

Godkännandet bör ges för en begränsad tidsperiod.

(5)

Det undantag som Frankrike har begärt bör således godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen godkänner härmed undantaget från fordonsskatten i enlighet med artikel 6.2 b i direktiv 1999/62/EG till den 31 december 2009 för fordon som väger minst 12 ton och som endast används i samband med offentliga arbeten och industriell verksamhet i Frankrike; undantaget avser följande fordon:

1.

Motordrivna lyftanordningar och industritruckar (kranar monterade på en undervagn för vägtrafik).

2.

Mobila pumpar eller mobila pumpstationer varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

3.

Mobila kompressorer varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

4.

Betongblandare och betongpumpar varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik (med undantag för betongblandare som används för transport av betong).

5.

Mobila generatorer varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

6.

Mobila motordrivna jordborrar varaktigt monterade på en undervagn för vägtrafik.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 42. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.