Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/39


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/4/EG

av den 23 januari 2009

om motåtgärder för att förebygga och upptäcka manipulation av färdskrivardata och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (1), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 15 i direktiv 2006/22/EG ska de ändringar av bilagorna till direktivet som är nödvändiga för att anpassa bilagorna till utvecklingen av bästa metoder när det gäller tillsyn och kontroll av körtid och viloperioder antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

(2)

Efter det att digitala färdskrivare införts har kommissionen uppmärksammats på ett nytt hot i form av utrustning som installeras för att lura systemet och som således underminerar effektiviteten i genomförandet av sociallagstiftningen på vägtransportområdet.

(3)

Det är därför lämpligt att se till att medlemsstaterna genomför särskilda kontroller av den utrustningen inom ramen för vägkontrollerna och kontrollerna i företagen.

(4)

För att garantera att sådana kontroller blir effektiva är det också nödvändigt att precisera vilken standardutrustning som måste finnas tillgänglig för de tjänstemän som kontrollerar efterlevnaden.

(5)

Bilagorna I och II till direktiv 2006/22/EG bör ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/22/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I del A i bilaga I ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5.

I förekommande fall och med beaktande av säkerhetsaspekter, en kontroll av färdskrivaren i fordonet för att upptäcka installation och/eller användning av utrustning som är avsedd att förstöra, dölja, manipulera eller ändra data eller att störa någon del av det elektroniska datautbytet mellan färdskrivarens komponenter eller som hindrar eller ändrar data på ett sådant sätt före krypteringen.”

2.

I bilaga II ska följande punkt läggas till som punkt 3:

”3.

Specifik analysutrustning, med lämplig programvara, för att kontrollera och bekräfta de digitala signaturerna för data liksom specifika analysprogram som gör det möjligt att ge en detaljerad hastighetsprofil för fordonen före inspektionen av deras färdskrivare.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2009. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.