Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/45


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EG

av den 30 januari 2009

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor för genomförandet av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (1), särskilt artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2006/22/EG finns i bilaga III en inledande förteckning över överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (2) samt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (3).

(2)

I artikel 9.3 i direktiv 2006/22/EG föreskrivs möjligheten att anpassa den bilagan i syfte att upprätta riktlinjer för ett gemensamt spektrum av överträdelser, uppdelat i kategorier. De allvarligaste överträdelserna bör inbegripa sådana överträdelser som medför en hög risk för dödlig utgång eller allvarliga personskador.

(3)

Ytterligare vägledning om kategoriseringen av överträdelser är ett viktigt steg för att säkerställa rättslig säkerhet för företag och rättvisare konkurrens mellan företag.

(4)

En harmoniserad kategorisering av överträdelser är även önskvärd för att skapa en gemensam grund för det riskvärderingssystem som medlemsstaterna ska införa enligt artikel 9.1 i direktiv 2006/22/EG. Sådana harmoniserade kategorier skulle underlätta införlivande av överträdelser som begås av en förare eller ett företag i andra medlemsstater än etableringsmedlemsstaten.

(5)

I regel bör kategoriseringen av överträdelser bero på hur allvarliga överträdelserna är och de möjliga konsekvenserna för trafiksäkerheten samt förmågan att kontrollera förarens och företagets efterlevnad av lagstiftningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 3821/85.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2006/22/EG ska ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2009. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i det här direktivet.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

(3)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.


BILAGA

”BILAGA III

Överträdelser

I enlighet med artikel 9.3 innehåller följande tabell riktlinjer för ett gemensamt spektrum av överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EEG) nr 3821/85, uppdelat i kategorier på grundval av hur allvarliga överträdelserna är.

1.   Grupper av överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Allvarlighetsgrad (1)

MAÖ

A

Besättning

A1

Artikel 5.1

Brott mot lägsta ålder för förare

X

B

Körtider

B1

Artikel 6.1

Överskriden daglig körtid (9 timmar) om en förlängning till 10 timmar inte medgetts

9 tim <…< 10 tim

X

B2

10 tim <…< 11 tim

X

B3

11 tim <…

X

B4

Överskriden daglig körtid (10 timmar) om förlängning medgetts

10 tim <…< 11 tim

X

B5

11 tim <…< 12 tim

X

B6

12 tim <…

X

B7

Artikel 6.2

Överskriden körtid per vecka

56 tim <…< 60 tim

X

B8

60 tim <…< 70 tim

X

B9

70 tim <…

X

B10

Art. 6.3

Överskriden sammanlagd körtid under två veckor i följd

90 tim <…< 100 tim

X

B11

100 tim <…< 112 tim 30

X

B12

112 tim 30 <…

X

C

Raster

C1

Artikel 7

Överskriden oavbruten körtid

4 tim 30 min <…<5 tim

X

C2

5 tim<…<6 tim

X

C3

6 tim <…

X

D

Viloperioder

D1

Artikel 8.2

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) om reducerad dygnsvila inte har medgetts

10 tim <…<11 tim

X

D2

8 tim 30<…<10 tim

X

D3

…< 8 tim 30 min

X

D4

Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts

8 tim<…<9 tim

X

D5

7 tim<…<8 tim

X

D6

…<7 tim

X

D7

Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)

3 tim+(8 tim <…< 9 tim)

X

D8

3 tim+(7 tim <…< 8 tim)

X

D9

3 tim+(…< 7 tim)

X

D10

Artikel 8.5

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning

8 tim<…<9 tim

X

D11

7 tim<…<8 tim

X

D12

…<7 h

X

D13

Artikel 8.6

Otillräcklig veckovila (mindre än 24 timmar)

22 tim <…< 24 tim

X

D14

20 tim<…<22 tim

X

D15

…<20 tim

X

D16

Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar) om reducerad veckovila inte har medgetts

42 tim <…<45 tim

X

D17

36 tim <…<42 tim

X

D18

…< 36 tim

X

E

Typer av betalning

E1

Artikel 10.1

Samband mellan lön och tillryggalagda sträckor eller transporterad godsmängd

X

2.   Grupper av överträdelser av förordning (EEG) nr 3821/85

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelser

Allvarlighetsgrad (2)

MAÖ

F

Installation av färdskrivare

F1

Artikel 3.1

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts

X

G

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

G1

Artikel 13

Färdskrivaren fungerar inte korrekt (till exempel på grund av felaktig kontroll, kalibrering eller plombering)

X

G2

Färdskrivaren använd på felaktigt sätt (ogiltigt förarkort, avsiktligt missbruk, …)

X

G3

Artikel 14.1

Otillräckligt antal diagramblad

X

G4

Ej godkänd typ av diagramblad

X

G5

Otillräckligt med papper för utskrifter

X

G6

Artikel 14.2

Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter

X

G7

Artikel 14.4

Föraren har fler än ett giltigt förarkort

X

G8

Artikel 14.4

Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort

X

G9

Artikel 14.4

Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått ut

X

G10

Artikel 14.5

Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst 365 dagar

X

G11

Artikel 15.1

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med läsliga uppgifter

X

G12

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med oläsliga uppgifter

X

G13

Utebliven ansökan, inom 7 kalenderdagar, om ersättning av förarkort som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits

X

G14

Artikel 15.2

Felaktig användning av diagramblad/förarkort

X

G15

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter

X

G16

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket inte påverkar registreringen av uppgifter

X

G17

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter

X

G18

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter

X

G19

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

X

G20

Fel blad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

X

G21

Artikel 15.3

Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland

X

G22

Felaktig användning av omställningsanordningen

X

H

Ifylld information

H1

Artikel 15.5

Efternamn saknas på diagrambladet

X

H2

Förnamn saknas på diagrambladet

X

H3

Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

X

H4

Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

X

H5

Registreringsnummer saknas på diagrambladet

X

H6

Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet

X

H7

Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet

X

H8

Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

X

H9

Artikel 15.5 a

Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren

X

I

Inlämning av uppgifter

I1

Artikel 15.7

Vägran att kontrolleras

X

I2

Art. 15.7

Kan inte visa upp uppgifter för den innevarande dagen

X

I3

Kan inte visa upp uppgifter för de föregående 28 dagarna

X

I4

Kan inte visa upp uppgifter om förarkort om föraren innehar ett sådant

X

I5

Kan inte visa upp manuella uppgifter och utskrifter som gjorts under den innevarande veckan och de föregående 28 dagarna

X

I6

Kan inte visa upp förarkortet

X

I7

Kan inte visa upp utskrifter som gjorts under den innevarande veckan och de föregående 28 dagarna

X

J

Bedrägeri

J1

Artikel 15.8

Förfalska, utplåna eller förstöra uppgifterna på diagrambladen, uppgifterna som lagras i färdskrivaren eller på förarkortet eller utskrifter från färdskrivaren

X

J2

Manipulering av färdskrivare, diagramblad eller förarkort så att uppgifter och/eller utskrifter förfalskas

X

J3

Fordonet har manipuleringsutrustning som gör det möjligt att förfalska uppgifter och/eller utskrifter (omkopplare/wire …)

X

K

Driftsavbrott

K1

Artikel 16.1

Ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad

X

K2

Ej reparerad under resans gång

X

L

Manuell inmatning för utskrifter

L1

Artikel 16.2

Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

X

L2

Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknas på tilläggsbladet

X

L3

Underskrift saknas på tilläggsbladet

X

L4

Artikel 16.3

Förkommet eller stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade

X


(1)  MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse.

(2)  MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse.”