Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/77


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 november 2010

om erkännande av Sri Lanka med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk för erkännande av behörighetscertifikat

[delgivet med nr K(2010) 7963]

(Text av betydelse för EES)

(2010/704/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 19.3,

med beaktande av en skrivelse av den 13 maj 2005 från de cypriotiska myndigheterna med begäran om erkännande av Sri Lanka i syfte att erkänna behörighetscertifikat som utfärdas av detta land, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna får fatta beslut om godkännande av sjöfolks behörighetscertifikat som utfärdats av tredjeland, förutsatt att ifrågavarande tredjeland av kommissionen erkänts som ett land som följer kraven i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) (2).

(2)

Till följd av de cypriotiska myndigheternas begäran har kommissionen gjort en bedömning av utbildnings- och certifieringssystemen för sjöfolk i Sri Lanka för att avgöra om detta land följer kraven i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra bedrägerier med certifikat. Denna bedömning gjordes på grundval av resultaten av en inspektion som experter från Europeiska sjösäkerhetsbyrån genomförde i november 2006.

(3)

I de fall då brister konstaterats vid bedömningen av efterlevnaden av STCW-konventionen tillhandahöll de srilankesiska myndigheterna kommissionen begärda relevanta uppgifter och dokument angående vidtagandet av lämpliga och tillräckliga korrigerande åtgärder för att avhjälpa de flesta av bristerna.

(4)

Vissa brister kvarstår avseende ett fåtal aspekter av de nationella förfarandena för utbildning och certifiering av sjöfolk. Det rör sig framför allt om brist på specifik lagstiftning om lärares kvalifikationer, användning av simulatorer och brist på utformning och provning av simulatorövningar i ett av de utbildningsinstitut för sjöfolk som undersöktes. De srilankesiska myndigheterna har därför uppmanats att vidta ytterligare korrigerande åtgärder i dessa avseenden. Bristerna ger dock ingen anledning att ifrågasätta att de srilankesiska systemen generellt sett är i överensstämmelse med STCW-konventionen när det gäller utbildning och certifiering av sjöfolk.

(5)

Bedömningen av efterlevnaden och utvärderingen av den information som de srilankesiska myndigheterna lämnat visar att Sri Lanka uppfyller de ifrågavarande kraven i STCW-konventionen. Sri Lanka har också vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra bedrägerier med certifikat och bör således erkännas av EU.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sri Lanka erkänns med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk för erkännande av behörighetscertifikat som utfärdas av detta land.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2010.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).