Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/78


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 22 november 2010

om tillbakadragande av erkännandet av Georgien med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk för erkännande av behörighetscertifikat

[delgivet med nr K(2010) 7966]

(Text av betydelse för EES)

(2010/705/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (1), särskilt artikel 20.2,

med beaktande av kommissionens förnyade utvärdering av Georgiens efterlevnad i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2008/106/EG, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna får fatta beslut om godkännande av sjöfolks behörighetscertifikat som utfärdats av tredjeland, förutsatt att kommissionen erkänt tredjelandet i fråga som ett land som följer kraven i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) (2).

(2)

Georgien erkänns på EU-nivå i enlighet med förfarandet i artikel 18.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/25/EG av den 4 april 2001 om minimikrav på utbildning för sjöfolk (3), eftersom erkännanden av georgiska certifikat av Italien och Grekland offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning  (4) och därför fortsätter att vara giltiga i enlighet med artikel 19.5 i direktiv 2008/106/EG, trots att direktiv 2001/25/EG har upphävts.

(3)

Kommissionen har utvärderat utbildningen och certifieringen av sjöfolk i Georgien i enlighet med artikel 21.1 i direktiv 2008/106/EG för att kontrollera om Georgien fortsätter att följa kraven i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra bedrägeri i samband med utfärdandet av certifikat. Denna utvärdering gjordes på grundval av resultat från en inspektion som experter från Europeiska sjösäkerhetsbyrån genomförde i september 2006, och den avslöjade flera brister.

(4)

Kommissionen har lämnat en rapport till medlemsstaterna om resultatet av utvärderingen av efterlevnaden.

(5)

Genom skrivelser av den 27 februari 2009 och den 23 mars 2010 begärde kommissionen att de georgiska myndigheterna skulle styrka att de brister som upptäckts under utvärderingen hade åtgärdats på ett lämpligt sätt.

(6)

I de fall då brister konstaterats vid utvärderingen av efterlevnaden av STCW-konventionen tillhandahöll de georgiska myndigheterna på kommissionens begäran viss information om genomförandet av korrigerande åtgärder, genom skrivelser av den 1 maj 2009, den 12 januari 2010, den 17 februari 2010 och den 14 april 2010.

(7)

Kommissionens utvärdering av svaren från de georgiska myndigheterna visade att informationen endast gällde en liten del av bristerna. Dessutom framgick det att de flesta av de brister som framkom vid utvärderingen av efterlevnaden inte åtgärdats. Bristerna rör flera delar av STCW-konventionen, framför allt avsaknaden av nationella bestämmelser för att tillämpa vissa krav i STCW-konventionen, i synnerhet genomförandet av kvalitetsstandardsystem och användningen av simulatorer, kvalitetsstandardsystemens funktion inom administrationen och vissa institut för sjöfartsutbildning, myndigheternas övervakning av dessa institut samt flera certifieringskrav i fråga om verksamhet på däck och i maskinavdelningen.

(8)

Denna bristande efterlevnad påverkar olika nyckelbestämmelser i STCW-konventionen och riskerar att påverka den totala kompetensen hos sjöfolk med georgiska certifikat.

(9)

Europeiska unionens erkännande av Georgien bör dras tillbaka då resultaten av utvärderingen av efterlevnaden och bedömningen av informationen från de georgiska myndigheterna visar att Georgien inte fullt ut uppfyller de relevanta kraven i STCW-konventionen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det erkännande som beviljades Georgien i enlighet med artikel 18.3 c i direktiv 2001/25/EG dras tillbaka med avseende på utbildning och certifiering av sjöfolk för erkännande av behörighetscertifikat som utfärdas av detta land.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2010.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 323, 3.12.2008, s. 33.

(2)  Antagen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

(3)  EGT L 136, 18.5.2001, s. 17.

(4)  EUT C 268, 7.11.2003, s. 7, och EUT C 85, 7.4.2005, s.8.