Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/55


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/9/EU

av den 11 mars 2013

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 30.3, och

av följande skäl:

(1)

Åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2008/57/EG och som rör en anpassning av bilagorna II–IX i det direktivet ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 29.4 i direktiv 2008/57/EG.

(2)

I artikel 3 i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Europeiska unionen är part i (2), fastställs tillgänglighet som en av de allmänna principerna, och enligt artikel 9 ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra. Dessa åtgärder ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet och ska bl.a. gälla transportmedel. I enlighet med artikel 216.2 i EUF-fördraget ska avtal som ingås av unionen vara bindande för unionens institutioner och medlemsstaterna, och direktiv 2008/57/EG omfattas – som ett instrument i EU:s sekundärrätt – av de skyldigheter som följer av konventionen.

(3)

I skäl 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (3) anges att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har samma rätt som alla andra medborgare till fri rörlighet, valfrihet och icke-diskriminering, och bör ha möjligheter att resa med tåg som kan jämföras med andra medborgares. Enligt artikel 21 i förordningen ska järnvägsföretag och stationsförvaltare, i överensstämmelse med TSD avseende funktionshindrade, se till att stationer, perronger, rullande materiel och andra inrättningar är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

(4)

En anpassning av bilaga III till direktiv 2008/57/EG är nödvändig för att komplettera den med en uttrycklig hänvisning till tillgänglighet. Tillgänglighet är ett väsentligt krav som både är ett allmänt krav för driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet och ett särskilt krav för delsystemen infrastruktur, rullande materiel, drift och telematikapplikationer avsedda för persontrafik. Bilaga III till direktiv 2008/57/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv påverkar inte på något sätt principen om stegvis genomförande som anges i direktiv 2008/57/EG, framför allt med avseende på att mål för delsystem som anges i en TSD kan uppnås successivt inom en rimlig tid, och att varje TSD bör ange en genomförandestrategi för en stegvis övergång från den nuvarande situationen till den slutliga situationen, då TSD:n ska utgöra gällande norm.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med en strategi för att uppnå tillgång på lika villkor som innebär att tekniska lösningar eller operativa åtgärder, eller bådadera, tillämpas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2008/57/EG, som fastställer väsentliga krav, ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 1 ska följande stycken läggas till:

”1.6   Tillgänglighet

1.6.1

Delsystemen ”infrastruktur” och ”rullande materiel” ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och genom andra lämpliga åtgärder. Detta ska omfatta projektering, uppbyggnad, modernisering, ombyggnad, underhåll och drift av relevanta delar av de delsystem till vilka allmänheten har tillträde.

1.6.2

Delsystemen ”drift” och ”telematikapplikationer avsedda för persontrafik” måste tillhandahålla den funktionalitet som krävs för att underlätta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på ett sådant sätt att tillgänglighet för dem säkerställs på lika villkor som för andra genom förebyggande eller avlägsnande av hinder och genom andra lämpliga åtgärder.”

2.

Följande punkt ska läggas till i första stycket i avsnitt 2:

”2.1.2   Tillgänglighet

2.1.2.1

Delsystem för infrastruktur som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.”

3.

Följande punkt ska läggas till i fjärde stycket i avsnitt 2:

”2.4.5   Tillgänglighet

2.4.5.1

Delsystem för rullande materiel som allmänheten har tillträde till ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet i enlighet med punkt 1.6.”

4.

Följande punkt ska läggas till i sjätte stycket i avsnitt 2:

”2.6.4   Tillgänglighet

2.6.4.1

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att regler för drift skapar den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.”

5.

Följande punkt ska läggas till i sjunde stycket i avsnitt 2:

”2.7.5   Tillgänglighet

2.7.5.1

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att delsystem för telematikapplikationer avsedda för persontrafik tillhandahåller den funktionalitet som krävs för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2014 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Republiken Cypern och Republiken Malta, så länge som inget järnvägssystem upprättats på deras territorier.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 mars 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (EUT L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  EUT L 315, 3.12.2007, s. 14.