Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 160/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 579/2014

av den 28 maj 2014

om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (1), särskilt artikel 13.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 852/2004 ska livsmedelsföretagare uppfylla de allmänna hygienkraven för transport av livsmedel i kapitel IV i bilaga II till den förordningen. Enligt punkt 4 i det kapitlet ska bulktransport av livsmedel i flytande form eller i form av granulat eller pulver ske i behållare och/eller containrar/tankar som endast används för livsmedelstransporter. Detta krav är dock opraktiskt och medför en onödigt tung börda för livsmedelsföretagarna i de fall det tillämpas på fartygstransport av flytande oljor och fetter som är avsedda som eller sannolikt kan komma att användas som människoföda. Antalet fartyg som används för livsmedelstransporter är dessutom otillräckligt för att upprätthålla en oavbruten handel med sådana oljor och fetter.

(2)

Genom kommissionens direktiv 96/3/EG (2) tillåts bulktransport till sjöss av flytande oljor och fetter i tankar som tidigare använts för transport av sådana ämnen som förtecknas i bilagan till direktivet, på vissa villkor som säkrar skyddet av folkhälsan, liksom säkerheten och sundheten för de berörda livsmedlen.

(3)

Med avseende på diskussionen i Codex Alimentarius som ledde till antagandet av de kriterier som ska användas för att avgöra om föregående laster är godtagbara för bulktransport till sjöss av ätbara flytande oljor och fetter (3) och på begäran av kommissionen, har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) bedömt kriterierna för godtagbara föregående laster avseende ätbara fetter och oljor och antagit ett vetenskapligt yttrande om översynen av kriterierna för godtagbara föregående laster avseende ätbara fetter och oljor (4).

(4)

På kommissionens begäran utvärderade Efsa också en förteckning över ämnen med beaktande av dessa kriterier. Efsa har antagit flera vetenskapliga yttranden om utvärderingen av om ämnen är godtagbara som föregående laster för ätbara fetter och oljor (5)  (6)  (7)  (8).

(5)

För att unionslagstiftningen ska bli tydlig och med beaktande av resultatet av Efsas vetenskapliga yttranden bör direktiv 96/3/EG upphävas och ersättas med denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undantag

Genom undantag från punkt 4 i kapitel IV i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 får flytande oljor eller fetter som är avsedda som eller sannolikt kan komma att användas som människoföda (nedan kallade oljor eller fetter) transporteras med fartyg som inte är avsedda för livsmedelstransport, under förutsättning att villkoren i artiklarna 2 och 3 i den här förordningen är uppfyllda.

Artikel 2

Villkor för undantag

1.   Det gods som fraktades före oljorna och fetterna i samma utrustning på ett fartyg (nedan kallad föregående last) ska bestå av ett ämne eller en blandning av ämnen som förtecknas i bilagan till denna förordning.

2.   Bulktransport med fartyg av flytande oljor eller fetter som ska bearbetas får ske i tankar som inte uteslutande är avsedda för livsmedelstransport, på följande villkor:

a)

Om oljor eller fetter transporteras i en rostfri ståltank eller i tank som invändigt är klädd med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material ska den närmast föregående lasten som transporterats i tanken ha varit

i)

livsmedel eller

ii)

en last bestående av ämnen från den förteckning över godtagbara föregående laster som återfinns i bilagan.

b)

Om oljor eller fetter transporteras i en tank av annat material än de som nämnts i punkt a ska de tre närmast föregående lasterna som transporterats i tanken ha varit

i)

livsmedel eller

ii)

en last bestående av ämnen från den förteckning över godtagbara föregående laster som återfinns i bilagan.

3.   Bulktransport med fartyg av oljor eller fetter som inte ska bearbetas får ske i tankar som inte uteslutande är avsedda för livsmedelstransport, på följande villkor:

a)

Tanken ska vara

i)

av rostfritt stål eller

ii)

invändigt klädd med epoxiharts eller annat tekniskt jämförbart material.

b)

De tre närmast föregående lasterna som transporterats i tanken ska ha varit livsmedel.

Artikel 3

Registerhållning

1.   Befälhavaren på fartyg som utför bulktransport i tank av oljor och fetter ska inneha skriftlig dokumentation om de tre närmast föregående laster som transporterats i de berörda tankarna samt om effektiviteten i de rengöringsåtgärder som genomförts mellan dessa laster.

2.   I de fall då lasten överförts till ett annat fartyg ska befälhavaren på det mottagande fartyget, utöver den dokumentation som krävs enligt punkt 1, inneha dokumentation om att bulktransporten av oljor eller fetter skett i enlighet med villkoren i artikel 2 under den föregående fartygstransporten och om effektiviteten i de rengöringsåtgärder som genomförts mellan dessa laster på det andra fartyget.

3.   På begäran ska befälhavaren på fartyget kunna uppvisa den dokumentation som anges i punkterna 1 och 2 för den behöriga myndigheten.

Artikel 4

Upphävande

Direktiv 96/3/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 maj 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 96/3/EG av den 26 januari 1996 om undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 93/43/EEG om livsmedelshygien i fråga om bulktransport av fetter och oljor (EGT L 21, 27.1.1996, s. 42).

(3)  Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius-kommissionen, 34:e mötet, International Conference Centre, Genève, Schweiz, 4–9 juli 2011, REP11/CAC, punkt 45–46.

(4)  ”Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on the review of the criteria for acceptable previous cargoes for edible fats and oils”, The EFSA Journal, nr 1110, s. 1–21, 2009.

(5)  ”Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils”, The EFSA Journal, vol. 7(2009):11, artikelnr 1391.

(6)  ”Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part I of III”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):12, artikelnr 2482.

(7)  ”Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 1996/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part II of III”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):5, artikelnr 2703.

(8)  ”Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part III of III”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):12, artikelnr 2984.


BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER GODTAGBARA FÖREGÅENDE LASTER

Ämne (synonymer)

CAS-nummer

Ättiksyra (etansyra, metankarboxylsyra)

64-19-7

Ättiksyraanhydrid

108-24-7

Aceton (dimetylketon, 2-propanon)

67-64-1

Sura oljor och fettsyradestillat – från vegetabiliska oljor och fetter och/eller blandningar av dessa samt animaliska och marina fetter och oljor

Ammoniumhydroxid (ammoniumhydrat, ammoniaklösning, ammoniakvatten)

1336-21-6

Ammoniumpolyfosfat

68333-79-9 och 10124-31-9

Animaliska, marina, vegetabiliska och hydrogenererade oljor och fetter enligt IMO:s MEPC.2/Circ.

Bensylalkohol (endast läkemedels- och reagenskvalitet)

100-51-6

n-Butylacetat

123-86-4

sek-Butylacetat

105-46-4

tert-Butylacetat

540-88-5

Ammoniumnitratlösning

Kalciumnitratlösning (CN-9) och deras dubbelsalt NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, benämnt salpetersyra, ammoniumkalciumsalt

6484-52-2

35054-52-5

Kalciumkloridlösning

10043-52-4

Cyklohexan (hexametylen, hexanaften, hexahydrobensen)

110-82-7

Epoxiderad sojabönsolja (med ett innehåll av minst 7 % och högst 8 % oxiransyre)

8013-07-8

Etanol (etylalkohol)

64-17-5

Etylacetat (ättiksyraetylester)

141-78-6

2-Etylhexanol (2-etylhexylalkohol)

104-76-7

Fettsyror

Arakinsyra (eikosansyra)

506-30-9

Behensyra (dokosansyra)

112-85-6

Smörsyra (butansyra)

107-92-6

Kaprinsyra (dekansyra)

334-48-5

Kapronsyra (hexansyra)

142-62-1

Kaprylsyra (oktansyra)

124-07-2

Erukasyra (cis-13-dokosensyra)

112-86-7

Heptansyra

111-14-8

Laurinsyra (dodekansyra)

143-07-7

Dodecensyra

4998-71-4

Linolsyra

60-33-3

Linolensyra

463-40-1

Myristinsyra (tetradekansyra)

544-63-8

Myristoleinsyra (tetradecensyra)

544-64-9

Oljesyra (oktadecensyra)

112-80-1

Palmitinsyra (hexadekansyra)

57-10-3

Palmitoleinsyra (cis-9-hexadecensyra)

373-49-9

Pelargonsyra (nonansyra)

112-05-0

Ricinoljesyra (cis-12-hydroxioktadec-9-ensyra)

141-22-0

Stearinsyra (oktadekansyra)

57-11-4

Valeriansyra (pentansyra)

109-52-4

Fettsyraestrar – estrar som framställs genom en kombination av de förtecknade fettsyrorna och en av de förtecknade fettalkoholerna samt metanol och etanol. Exempel på sådana kombinationer är

Butylmyristat

110-36-1

Cetylstearat

110-63-2

Oleylpalmitat

2906-55-0

Metyllaurat (metyldodekanoat)

111-82-0

Metyloleat (metyloktadecenoat)

112-62-9

Metylpalmitat (metylhexadekanoat)

112-39-0

Metylstearat (metyloktadekanoat)

112-61-8

Fettalkoholer

Butylalkohol (1-butanol, butyralkohol)

71-36-3

Kaproylalkohol (1-hexanol, hexylalkohol)

111-27-3

Kaprylalkohol (1-oktanol, heptylkarbinol)

111-87-5

Cetylalkohol (alkohol C-16, 1-hexadekanol, palmitylalkohol)

36653-82-4

Decylalkohol (1-dekanol)

112-30-1

Heptanol (1-heptanol, heptylalkohol)

111-70-6

Laurylalkohol (dodekanol, dodecylalkohol)

112-53-8

Myristylalkohol (1-tetradekanol, tetradekanol)

112-72-1

Nonylalkohol (1-nonanol, pelargonalkohol, oktylkarbinol)

143-08-8

Oleylalkohol (oktadecenol)

143-28-2

Stearylalkohol (1-oktadekanol)

112-92-5

Tridecylalkohol (1-tridekanol)

112-70-9

Fettalkoholblandningar

Laurylmyristylalkohol (blandning av C12-C14)

Cetylstearylalkohol (blandning av C16-C18)

Myrsyra (metansyra)

64-18-6

Fruktos

57-48-7 och 30237-26-4

Glycerol (glycerin, propan-1,2,3-triol)

56-81-5

Glykoler

1,3-butandiol (1,3-butylenglykol)

107-88-0

1,4-butandiol (1,4-butylenglykol)

110-63-4

Heptan (kommersiell kvalitet)

142-82-5

Hexan (teknisk kvalitet)

110-54-3 och 64742-49-0

Väteperoxid

7722-84-1

Isobutanol (2-metyl-1-propanol)

78-83-1

Isobutylacetat (2-metylpropylacetat)

110-19-0

Isodekanol (isodecylalkohol)

25339-17-7

Isononanol (isononylalkohol)

27458-94-2

Isooktanol (isooktylalkohol)

26952-21-6

Isopropanol (propan-2-ol, isopropylalkohol, IPA)

67-63-0

Kaolinslam

1332-58-7

Limonen (dipenten)

138-86-3

Magnesiumkloridlösning

7786-30-3

Metanol (metylalkohol)

67-56-1

Metyletylketon (2-butanon)

78-93-3

Metylisobutylketon (4-metyl-2-pentanon)

108-10-1

Metyl-tert-butyleter (MBTE)

1634-04-04

Melass, som har framställts genom konventionell sockerbearbetning med användning av sockerrör, sockerbeta, citrus eller sorghum

Paraffinvax (livsmedelskvalitet)

8002-74-2 och 63231-60-7

Pentan

109-66-0

Fosforsyra (ortofosforsyra)

7664-38-2

Polypropylenglykol (molekylvikt > 400)

25322-69-4

Dricksvatten

7732-18-5

Kaliumhydroxidlösning (kaustikt kali)

1310-58-3

n-Propylacetat

109-60-4

Propylalkohol (propan-1-ol, 1-propanol)

71-23-8

Propylenglykol (1,2-propylenglykol, propan-1,2-diol, 1,2-dihydroxipropan, monopropylenglykol (MPG), metylglykol)

57-55-6

1,3-Propandiol (trimetylenglykol, 1,3-propylenglykol)

504-63-2

Propylentetramer

6842-15-5

Natriumhydroxidlösning (kaustiksoda, lut)

1310-73-2

Natriumsilikatlösning (vattenglas)

1344-09-8

Sorbitollösning (d-sorbitol, sorbit, d-glucitol)

50-70-4

Svavelsyra

7664-93-9

Ofraktionerade fettsyror från vegetabiliska, marina och animaliska oljor och fetter och/eller blandningar av dessa, förutsatt att källorna är ätbara fetter eller oljor

Ofraktionerade fettalkoholer från vegetabiliska, marina och animaliska oljor och fetter och/eller blandningar av dessa, förutsatt att källorna är ätbara fetter eller oljor

Ofraktionerade fettestrar från vegetabiliska, marina och animaliska oljor och fetter och/eller blandningar av dessa, förutsatt att källorna är ätbara fetter eller oljor

Ureaammoniumnitratlösning (UAN)

Vit mineralolja

8042-47-5