Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Gemensam ståndpunkt (EG) nr 32/1999 av den 12 juli 1999, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 249 , 01/09/1999 s. 0007GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 32/1999

antagen av rådet den 12 juli 1999

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/.../EG om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelser om arbetstidens längd för sjömän ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar

(1999/C 249/03)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

1. Gemenskapens åtgärder på det socialpolitiska området syftar bland annat till att förbättra arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

2. Gemenskapens åtgärder på området för sjötransport syftar bland annat till att förbättra levnads- och arbetsvillkoren ombord för sjömän, förbättra sjösäkerheten samt förhindra föroreningar som orsakas av olyckor till sjöss.

3. Internationella arbetsorganisationen (ILO) antog under sitt åttiofjärde möte den 8-22 oktober 1996 ILO:s konvention nr 180 från 1996 om sjömäns arbetstid och bemanningen på fartyg (nedan kallad ILO:s konvention nr 180) och protokollet från 1996 till konventionen om miniminormer i handelsfartyg från 1976 (nedan kallat protokollet till ILO:s konvention nr 147).

4. Rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999, om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST)(4) antaget enligt artikel 139.2 i fördraget, syftar till att genomföra nämnda avtal som ingicks den 30 september 1998 (nedan kallat avtalet). Innehållet i det avtalet grundar sig på vissa av bestämmelserna i ILO:s konvention nr 180. Avtalet gäller sjömän som arbetar ombord på havsgående fartyg i offentlig eller privat ägo, som är registrerade i en medlemsstat och som normalt används i kommersiell sjöfart.

5. Syftet med detta direktiv är att tillämpa bestämmelserna i direktiv 1999/.../EG som grundar sig på bestämmelserna i ILO:s konvention nr 180, på alla fartyg som anlöper gemenskapens hamnar oberoende av vilken flagg det för, för att fastställa och avhjälpa varje situation som uppenbart hotar sjömännens säkerhet eller hälsa. Direktiv 1999/.../EG innehåller emellertid krav som inte återfinns i ILO:s konvention nr 180, och fartyg som inte för en medlemsstats flagg bör därför inte omfattas av de kraven.

6. Direktiv 1999/.../EG gäller för sjömän som arbetar ombord på fartyg som är registrerade i en medlemsstats register. Medlemsstaterna bör kontrollera att de fartyg som för deras flagg följer alla bestämmelser i det direktivet.

7. För att bevara säkerheten och för att undvika snedvridningar av konkurrensen bör medlemsstaterna ges möjlighet att kontrollera att alla fartyg som anlöper deras hamnar följer relevanta bestämmelser i direktiv 1999/.../EG oberoende av i vilken stat de är registrerade.

8. Fartyg som för en stats, vilken inte är part i ILO:s konvention nr 180 eller protokollet till ILO:s konvention nr 147, flagg bör inte behandlas förmånligare än fartyg som för en stats, vilken är part i den ena eller båda konventionerna, flagg.

9. För att kontrollera att direktiv 1999/.../EG efterlevs är det nödvändigt att medlemsstaterna utför inspektioner ombord på fartygen, särskilt om de har mottagit klagomål från befälhavaren, någon besättningsmedlem eller annan person eller organisation med legitimt intresse av att fartygets drift samt levnadsförhållanden och arbetsvillkor ombord är säkra, eller av att förebygga föroreningar.

10. För tillämpningen av detta direktiv får medlemsstaterna på eget initiativ vid behov utse inspektörer som av hamnstaten har givits ansvar för att utföra inspektioner av fartyg som anlöper en av gemenskapen hamnar.

11. Bevis på att fartyget inte uppfyller kraven i direktiv 1999/.../EG kan erhållas efter kontroll av arbetsvillkoren ombord och journalerna över sjömännens arbets- och vilotid, eller om en inspektör har skälig anledning att tro att sjömännen är utmattade

12. Om situationen ombord på fartyget klart innebär fara för säkerhet eller hälsa, kan den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars hamn fartyget har anlöpt utfärda förbud för fartyget att lämna hamnen så länge som konstaterade oegentligheter inte har rättats till eller besättningen inte är tillräckligt utvilad.

13. Eftersom direktiv 1999/.../EG återger bestämmelserna i ILO:s konvention nr 180 kan kontroll av att bestämmelserna i det direktivet följs ombord på fartyg som är registrerade i ett register i tredje land endast göras efter det att konventionen har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. Syftet med detta direktiv är att inrätta ett system för kontroll av att fartyg som anlöper hamnar i medlemsstaterna följer bestämmelserna i direktiv 1999/.../EG för att förbättra sjöfartssäkerheten, arbetsvillkoren samt hälsa och säkerhet för sjömän ombord på fartyg.

2. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att de fartyg som inte är registrerade inom deras territorium eller för deras flagg iakttar klausulerna 1-12 i avtalet som återges i bilagan till rådets direktiv 1999/.../EG.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) "fartyg": varje havsgående fartyg, i offentlig eller privat ägo, som normalt används i kommersiell sjöfart. Fiskefartyg omfattas inte av denna definition,

b) "behörig myndighet": de myndigheter som har utsetts av medlemsstaterna för att genomföra uppgifterna enligt detta direktiv,

c) "inspektör": en offentligt anställd person eller annan person som är vederbörligen godkänd av en medlemsstats behöriga myndighet för att kontrollera arbetsvillkoren ombord och som är ansvarig inför den behöriga myndigheten,

d) "klagomål": varje upplysning eller rapport som har lämnats av en besättningsmedlem, en yrkesorganisation, sammanslutning, fackförening, eller, i allmänhet, av någon annan person som har intresse av fartygets säkerhet, särskilt säkerhets- och hälsoriskerna för besättningen.

Artikel 3

Utarbetande av rapporter

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 1.2 gäller att om en medlemsstat, vars hamn ett fartyg frivilligt anlöper i samband med normala kommersiella transaktioner eller av skäl som har samband med driften, mottar ett klagomål som den inte anser vara uppenbart ogrundat eller innehar bevis på att fartyget inte uppfyller de krav som anges i direktiv 1999/.../EG skall den utarbeta en rapport som den ställer till regeringen i den stat i vilken fartyget är registrerat och skall, när en inspektion gjord enligt artikel 4 ger erforderliga bevis, vidta åtgärder som är nödvändiga för att rätta till sådana förhållanden ombord som innebär en uppenbar fara för sjömännens säkerhet eller hälsa.

Identiteten på den person från vilken klagomålet härrör skall inte avslöjas varken för befälhavaren eller det berörda fartygets ägare.

Artikel 4

Inspektion och mer ingående inspektion

1. När in inspektör gör en inspektion för att bevisa att ett fartyg inte uppfyller kraven i direktiv 1999/.../EG skall han kontrollera att

- en tablå med en beskrivning av organisationen av arbetet ombord har upprättats på det eller de arbetsspråk som används ombord och på engelska, i enlighet med mallen i bilaga I, eller en liknande mall, och anslagits på ett lättillgängligt ställe ombord,

- en journal över sjömännens arbets- eller vilotid förs på det eller de arbetsspråk som används ombord och på engelska, i enlighet med mallen i bilaga II, eller en liknande mall, vilken förvaras ombord och att det finns bevis på att journalen vederbörligen har godkänts av den behöriga myndigheten i den stat i vilken fartyget är registrerat.

2. Om ett klagomål har mottagits eller inspektören på grund av sina egna iakttagelser ombord har anledning att tro att besättningsmedlemmarna är utmattade, skall inspektören göra en mer ingående inspektion i enlighet med punkt 1 för att fastställa om arbetstiden eller viloperioderna som är inskrivna i journalen överensstämmer med normerna i direktiv 1999/.../EG och om dessa vederbörligen har iakttagits varvid andra journaler om fartygets drift kan beaktas.

Artikel 5

Korrigeringar av oegentligheter

1. Om inspektionen eller den mer noggranna inspektionen visar att fartyget inte uppfyller kraven i direktiv 1999/.../EG skall medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till alla förhållanden ombord som innebär en uppenbar fara för sjömännens säkerhet och hälsa. Sådana åtgärder kan bestå i förbud att lämna hamnen så länge de konstaterade oegentligheterna inte korrigerats eller så länge sjömännen inte är tillräckligt utvilade

2. Om det finns klara bevis för att den vaktgående personalen i den första vakten eller påföljande avlösande vakter är utmattad skall medlemsstaten se till att fartyget inte lämnar hamnen innan de konstaterade oegentligheterna korrigerats eller de nämnda besättningsmedlemmarna är tillräckligt utvilade.

Artikel 6

Uppföljning

1. Om ett fartyg är förbjudet att lämna hamnen i enlighet med artikel 5 skall medlemsstatens behöriga myndighet informera befälhavaren, ägaren eller den driftansvarige liksom flaggstatens förvaltning eller förvaltningen i den stat i vilken fartyget är registrerat eller konsuln eller i dennes frånvaro den statens närmaste diplomatiske representant om resultaten av inspektionerna som avses i artikel 4 eller varje beslut som inspektören tagit eller korrigerande åtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

2. I samband med inspektioner enligt detta direktiv skall alla tänkbara ansträngningar göras för att undvika att ett fartyg försenas på obefogat sätt. Om emellertid så är fallet skall ägaren eller den driftansvarige ha rätt att begära kompensation för eventuella förluster eller skador. I samtliga fall när det påstås att ett fartyg obefogat försenats skall bevisbördan ligga hos fartygets ägare eller den driftansvarige.

Artikel 7

Rätt att överklaga

1. Fartygets ägare eller den driftansvarige eller dennes representant i medlemsstaten har rätt att överklaga ett beslut om att hålla kvar fartyget vilket har fattats av den behöriga myndigheten. Ett överklagande innebär inte att fartyget får lämna hamnen.

2. I detta syfte skall medlemsstaterna inrätta och vidmakthålla lämpliga överklagandeförfaranden, i enlighet med sin nationella lagstiftning.

3. Den behöriga myndigheten skall vederbörligen informera fartygets befälhavare enligt punkt 1 om rätten att överklaga.

Artikel 8

Samarbete mellan förvaltningar

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att, på ett sätt som är förenligt med artikel 14 i rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)(5) säkerställa samarbete mellan sina behöriga myndigheter och de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter för att se till att detta direktiv genomförs på ett effektivt sätt och skall överlämna bestämmelserna till kommissionen.

2. Uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt artiklarna 4 och 5 skall offentliggöras på ett sådant sätt som det som anges i artikel 15 första stycket i direktiv 95/21/EG

Artikel 9

Klausul om icke-förmånsbehandling

I samband med inspektion av ett fartyg som för en stats flagg, eller är registrerat i en stat som inte har ratificerat ILO:s konvention nr 180 eller protokollet till ILO:s konvention nr 147, skall medlemsstaterna, när denna konvention och protokollet har trätt i kraft, se till att ett sådant fartyg och dess besättning inte behandlas fördelaktigare än ett fartyg som för flagg från en stat som är part till ILO:s konvention nr 180 eller protokollet till ILO:s konvention 147, eller båda.

Artikel 10

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2002.

2. När en medlemsstat antar bestämmelserna i punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen överlämna alla bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall även informera de andra medlemsstaterna.

Artikel 11

Fartyg från tredje land

Bestämmelserna i detta direktiv är inte tillämpliga på fartyg som inte för någon medlemsstats flagg eller är registrerade i någon medlemsstat förrän vid tidpunkten för ikraftträdandet av ILO:s konvention nr 180 och av protokollet till ILO:s konvention nr 147.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar

...

Ordförande

På rådets vägnar

...

Ordförande

(1) EGT C 43, 17.2.1999, s. 16.

(2) EGT C 138, 18.5.1999, s. 33.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 april 1999 (ännu inte offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 juli 1999 och Europaparlamentets beslut av den ... (ännu inte offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 167, 2.7.1999, s. 33.

(5) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/42/EG (EGT L 184, 27.6.1998, s. 40).

BILAGA I

>PIC FILE= "C_1999249SV.001102.EPS">

UTDRAG UR ILO-KONVENTION nr 180 och STCW-KONVENTIONEN

ILO-konvention nr 180

>Plats för tabell>

STCW-konventionen

Del A-VIII/1 i STCW-koden (obligatoriska bestämmelser)

1. Alla personer som har utsetts till vakthavande befäl skall ha en minsta vilotid på tio timmar per 24-timmarsperiod.

2. Vilotimmarna får delas upp i högst två perioder, varav en om minst sex timmar.

3. Kraven på vilotid enligt punkterna 1 och 2 måste inte upprätthållas i samband med ett nödläge eller en övning, eller under andra prioriterade driftsförhållanden.

4. Trots bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får perioden på tio vilotimmar minskas till minst sex timmar i sträck, förutsatt att en sådan minskning inte sträcker sig över mer än två dagar och att minst 70 timmar vila ges under varje sjudagarsperiod.

5. Administrationen skall kräva att vakthållningsscheman anslås på lätt tillgängliga platser.

Del B-VIII/1 i STCW-koden (rekommendationer)

3. Vid tillämpning av bestämmelsen VIII/1 bör följande beaktas:

1. Genom åtgärder för att förebygga utmattning bör man kunna se till att undvika alltför långa eller orimliga arbetsperioder. Framförallt bör de viloperioder som anges i del A-VIII/1 inte tolkas som att all övrig tid kan användas till vakthålllning eller andra uppgifter.

2. Ledighetsperiodernas frekvens och längd, och beviljande av kompensationsledighet, är betydelsefulla faktorer för att förhindra att utmattning byggs upp under en längre tid.

3. Bestämmelserna kan modifieras för fartyg på kortare resor, förutsatt att särskilda säkerhetsarrangemang införs.

BILAGA II

>PIC FILE= "C_1999249SV.001302.EPS">

>PIC FILE= "C_1999249SV.001401.EPS">

RÅDETS MOTIVERING

I. INLEDNING

1. Den 25 november 1998 förelade kommissionen Europaparlamentet och rådet detta förslag till direktiv på grundval av artikel 80.2 i EG-fördraget (f.d. artikel 84.2).

2. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 25 mars 1999.

3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 14 april 1999. Det lade inte fram något ändringsförslag till kommissionens förslag.

4. Den 10 december 1998, det vill säga efter det att Amsterdamfördraget hade trätt i kraft, överlämnade rådet ärendet till Regionkommittén. I en skrivelse daterad den 25 juni 1999 informerade Regionkommittén rådet om att "kommissionen 5 (socialpolitik, folkhälsa, konsumentskydd, forskning, turism) som är ansvarig för detta ärende har beslutat att, i enlighet med artikel 39 i sin arbetsordning, inte avge något yttrande i detta ärende".

5. I enlighet med artikel 251 i fördraget antog rådet den 12 juli 1999 en gemensam ståndpunkt om kommissionens förslag till direktiv.

II. SYFTE

Den 23 november 1993 antog rådet direktiv 93/104/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Vissa sektorer och verksamheter är undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv: luft-, järnvägs-, väg- och sjötransporter, havsfiske, liksom annat arbete till sjöss samt det arbete som utförs av läkare under utbildning. Syftet med detta direktiv är att bestämmelserna i direktiv 1999/63/EG om det avtal om organisationen av arbetstiden för sjömän som har slutits av European Community Shipowners Association (ECSA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union, vilka grundas på bestämmelserna i ILO-konvention nr 180, skall tillämpas på alla fartyg som anlöper en hamn i gemenskapen oberoende av vilken flagg det för, för att varje uppenbart farlig situation för sjömännens säkerhet och hälsa skall fastställas och avhjälpas.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1. ALLMÄNNA KOMMENTARER

Rådet respekterar det tillvägagångssätt och de syften som kommissionen föreslår och som stöds av Europaparlamentet men har ansett det nödvändigt att göra några mindre ändringar, framför allt när det gäller utformningen, av förslaget till direktiv.

Rådet har gjort dessa ändringar särskilt för att åstadkomma enhetlighet med andra texter, till exempel direktiv 1999/63/EG, ILO-konvention 180 och protokollet till ILO-konvention nr 147.

2. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentet har inte lagt fram något ändringsförslag till kommissionens förslag.

3. RÅDETS ÄNDRINGAR AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

(om inte annat anges är numreringen av de skäl och punkter som omnämns den samma som i den gemensamma ståndpunkten)

3.1 Tillämpning av direktivet på fartyg från tredje land (artikel 1.2)

Rådet har förenklat artikel 1.2 genom att kräva att medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att klausulerna 1-12 i det avtal som återges i direktiv 1999/63/EG skall följas ombord på fartyg som inte är registrerade på medlemsstatens territorium eller inte för den medlemsstats flagg i vilken kontrollerna görs.

3.2 Definition av fartyg (artikel 2)

Rådet har i viss mån ändrat denna definition och antagit definitionen som återfinns i det avtal mellan arbetsmarknadens parter som återges i direktiv 1999/63/EG.

3.3 Uppenbart ogrundat klagomål och skydd av identiteten av den person från vilken klagomålet härrör (artikel 3)

Rådet har velat införa bestämmelser om att medlemsstaterna inte är tvungna att granska de ogrundade klagomålen och att identiteten av den person från vilken klagomålet härrör dessutom bör skyddas.

3.4 Rättelser av oegentligheter (artikel 5.2)

Rådet har ansett det lämpligt att komplettera punkt 1 genom att lägga till en andra punkt som särskilt rör den vaktgående personalen.

3.5 Samarbete mellan förvaltningar (artikel 8)

Rådet har varit angeläget om att precisera punkt 1 för att säkerställa en bättre koppling mellan det samarbete mellan förvaltningar som anges i detta direktiv och andra texter, till exempel rådets direktiv 95/21/EG.

3.6 Tidsfrist för genomförande (artikel 10)

Rådet har ansett att den tidsfrist som kommissionen har angett för genomförandet av detta direktiv, nämligen den 30 juni 2001, är otillfredsställande vad gäller att garantera att ILO-konvention nr 180 och protokollet till ILO-konvention nr 147 skall träda i kraft och har i sin gemensamma ståndpunkt därför angett att tidsfristen för genomförandet skall gå ut den 30 juni 2002.