Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/35


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk” (omarbetning)

KOM(2007) 610 slutlig – 2007/0219 (COD)

(2008/C 151/10)

Den 14 november 2007 beslutade rådet att i enlighet med artikel 80.2 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk” (omarbetning)

Eftersom kommittén till fullo står bakom förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 441:a plenarsession den 16–17 januari 2008 (sammanträdet den 16 januari) med 132 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 16 januari 2008

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Dimitris DIMITRIADIS