Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

17.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/35


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk” (omarbetning)

KOM(2007) 610 slutlig – 2007/0219 (COD)

(2008/C 151/10)

Den 14 november 2007 beslutade rådet att i enlighet med artikel 80.2 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om

”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk” (omarbetning)

Eftersom kommittén till fullo står bakom förslaget, som inte föranleder några särskilda kommentarer, beslutade EESK vid sin 441:a plenarsession den 16–17 januari 2008 (sammanträdet den 16 januari) med 132 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst att avge ett positivt yttrande om förslaget.

Bryssel den 16 januari 2008

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Dimitris DIMITRIADIS