Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Kroatiens anslutning /* COM/2013/057 final - 2013/0036 (NLE) */MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Förslaget till rådsdirektiv om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik föranleds av Kroatiens förestående anslutning till Europeiska unionen.

Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen[1] undertecknades i Bryssel den 9 december 2011 av Europeiska unionens samtliga medlemsstater och av Republiken Kroatien.

Enligt artikel 3.3 i anslutningsfördraget ska det träda i kraft den 1 juli 2013 under förutsättning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats före den dagen.

I enlighet med artikel 3.4 i Republiken Kroatiens anslutningsfördrag får unionens institutioner före anslutningen anta de åtgärder som avses bland annat i artikel 50 i akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning[2]. Dessa åtgärder ska endast träda i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget träder i kraft och då samtidigt med detta.

I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet, eller kommissionen (om de ursprungliga rättsakterna antogs av kommissionen), anta de nödvändiga rättsakterna.

I punkt 2 i slutakten[3] hänvisas till den politiska överenskommelse om en serie anpassningar som ska antas av institutionerna som medlemsstaterna och Kroatien nådde i samband med godkännandet av anslutningsfördraget. De höga fördragsslutande parterna uppmanar rådet och kommissionen att före anslutningen anta dessa anpassningar i enlighet med artikel 50 i anslutningsakten, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

Föreliggande förslag omfattar rådets samtliga direktiv samt Europaparlamentets och rådets direktiv, vilka, med anledning av Kroatiens anslutning, kräver teknisk anpassning på området transportpolitik – vilket motsvarar förhandlingskapitel 14.

Föreliggande förslag ingår i en serie förslag till rådsdirektiv som kommissionen utarbetat för rådets räkning, och som i separata förslag till rådsdirektiv omgrupperar de tekniska anpassningarna av direktiv både från rådet och från Europa­parlamentet och rådet som motsvarar förhandlingskapitel. Denna struktur är avsedd att göra det lättare för medlemsstaterna att införliva berörda direktiv i sin respektive nationella lagstiftning. Det paket med förslag till rättsakter som kommissionen har överlämnat till rådet består dels av en serie förslag till rådsdirektiv, och dels av ett förslag till en samlad rådsförordning som omfattar relevanta förordningar och beslut från Europaparlamentet och rådet samt relevanta rådsförordningar och rådsbeslut. Detta ligger i linje med den strategi som tidigare antagits med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning[4].

Avsikten är att alla rättsakter som ingår i detta paket ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på samma dag.

Föreliggande förslag och övriga förslag som ingår i detta paket beaktar de tekniska anpassningar av EU:s regelverk som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning till och med den 1 september 2012. Anledningen till detta är att ge tillräcklig tid dels åt lagstiftningsprocesserna, och dels åt medlemsstaternas påföljande skyldighet att införliva direktiven och anmäla lagstiftningen. Eventuella anpassningar av EU-regler offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning efter den 1 september 2012 kommer att beaktas antingen i själva de relevanta akterna eller senare genom lämpligt förfarande. Kommissionen planerar dessutom att informellt till medlemsstaterna i början av juli 2013 överlämna en förteckning över sådan lagstiftning.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENS­BEDÖMNINGAR

Eftersom föreliggande förslag är av rent teknisk art och inte medför några politiska valsituationer skulle samråd med berörda parter eller konsekvensbedömningar ha varit meningslösa.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Förslagets rättsliga grund är artikel 50 i akten rörande villkoren för Republiken Kroatiens anslutning.

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna iakttas till fullo. Åtgärder på unionsnivå är nödvändiga enligt subsidiaritetsprincipen (artikel 5.3 i EU-fördraget) eftersom detta rör tekniska anpassningar av rättsakter som har antagits av unionen. Förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen (artikel 5.4 i EU-fördraget) eftersom det inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål som eftersträvas.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget har inga budgetkonsekvenser.

2013/0036 (NLE)

Förslag till

RÅDETS DIREKTIV

om anpassning av vissa direktiv när det gäller transportpolitik med anledning av Kroatiens anslutning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av anslutningsfördraget för Republiken Kroatien, särskilt artikel 3.4,

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Kroatien, särskilt artikel 50,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)       I artikel 50 i anslutningsakten fastställs att om anslutningen föranleder anpassningar av institutionernas rättsakter antagna före anslutningen, och dessa anpassningar inte återfinns i nämnda akt eller dess bilagor, ska rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, i detta syfte anta nödvändiga rättsakter, såvida inte den ursprungliga rättsakten antagits av kommissionen.

(2)       I slutakten från den konferens under vilken anslutningsfördraget utarbetades anges att de höga fördragsslutande parterna har nått en politisk överenskommelse om en serie anpassningar av institutionernas rättsakter som krävs på grund av anslutningen, och rådet och kommissionen uppmanas att anta dessa anpassningar före anslutningen, vid behov kompletterade och aktualiserade så att hänsyn tas till unionsrättens utveckling.

(3)       Direktiven 91/440/EEG[5], 91/672/EEG[6], 92/106/EEG[7], 1999/37/EG[8], 1999/62/EG[9], 2003/59/EG[10], 2006/87/EG[11] och 2006/126/EG[12] bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiven 91/440/EEG, 91/672/EEG, 92/106/EEG, 1999/37/EG, 1999/62/EG, 2003/59/EG, 2006/87/EG och 2006/126EG ska ändras i enlighet med bilagan.

Artikel 2

1.           Medlemsstaterna ska senast dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med dagen för Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.           Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Kroatien träder i kraft och då samtidigt med detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

BILAGA

TRANSPORTPOLITIK

A.           VÄGTRANSPORTER

1.           31992 L 0106: Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 17.12.1992, s. 38):

I artikel 6.3 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

– ”Kroatien:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.”

2.           31999 L 0037: L 0037: Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57):

(a) I bilaga I punkt II.4 andra strecksatsen ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR:  HR Kroatien"

(b) I bilaga I punkt III.1 A b ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR   Kroatien”

(c) I bilaga II punkt II.4 andra strecksatsen ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR   Kroatien”

(d) I bilaga II punkt III.1.A b ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”HR   Kroatien”

3.           31999 L 0062: L 0062: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer (EGT L 187, 20.7.1999, s. 42):

I artikel 3.1 ska följande införas efter den uppgift som avser Frankrike:

”- Kroatien:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i

priključnih vozila”.

4.           32003 L 0059: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s. 4):

(a) I bilaga II punkt 2.c ska följande införas mellan de uppgifter som avser Frankrike respektive Irland:

”HR:     Kroatien”        

(b) I bilaga II punkt 2.e ska följande införas efter uppgiften på franska:

”kvalifikacijska kartica vozača”

(c) I bilaga II punkt 2 under orden ”Sidan 2 skall innehålla följande:” ska andra stycket i led b ersättas med följande:

”Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, kroatiska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska eller svenska ska medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

5.           32006 L 0126: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18):

(a) I bilaga I ska punkt 3 c efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande” ersättas med följande:

”c) Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar körkortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor, ska vara en av följande:

B: || Belgien

BG: || Bulgarien

CZ: || Tjeckien

DK: || Danmark

D: || Tyskland

EST: || Estland

GR: || Grekland

E: || Spanien

F: || Frankrike

HR: || Kroatien

IRL: || Irland

I: || Italien

CY: || Cypern

LV: || Lettland

LT: || Litauen

L: || Luxemburg

H: || Ungern

M: || Malta

NL: || Nederländerna

A: || Österrike

PL: || Polen

P: || Portugal

RO: || Rumänien

SLO: || Slovenien

SK: || Slovakien

FIN: || Finland

S: || Sverige

UK: || Förenade kungariket

(b) I bilaga I ska punkt 3 e efter orden ”Sidan 1 skall innehålla följande” ersättas med följande:

”e) Orden ”Europeiska unionens modell” ska vara skrivet på de språk som används i den medlemsstat som utfärdar körkortet, och ordet ”körkort” på EU:s övriga språk och vara tryckt i rosa och utgöra bakgrund på körkortet:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Vozačka dozvola

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort;”.

(c) I bilaga I ska punkt 3 b andra stycket efter orden ”Sidan 2 skall innehålla följande” ersättas med följande:

Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, kroatiska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, finska eller svenska ska medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

B.           JÄRNVÄGTRANSPORTER

31991 L 0440: Rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (EGT L 237, 24.8.1991, s. 25):

I bilaga I ska följande införas i förteckningen över hamnar efter den uppgift som avser Frankrike:

”HRVATSKA

Ploče

Pula

Rijeka

Split

Šibenik

Zadar”

C.           TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

1.           31991 L 0672: Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (EGT L 373, 31.12.1991, s. 29):

Under rubriken ”GRUPP B” i bilaga 1 ska följande läggas till:

”Kroatien

– Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(intyg om yrkesbehörighet – båtförare A)

– Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(intyg om yrkesbehörighet – båtförare B)

(i enlighet med den kroatiska förordningen om båtförares yrkestitlar och yrkes­behörighet, Kroatiens offentliga kungörelseorgan nr 73/09)”

2.           32006 L 0087: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (EUT L 389, 30.12.2006, s. 1):

i) Bilaga I ska ändras på följande sätt:

(a) I kapitel 2 ska följande införas under rubriken ”Zon 3” efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

Donau: Från km 1295+500 till km 1433

Floden Drava: Från km 0 till km 198+600

Floden Sava: Från km 211 till km 594

Floden Kupa: Från km 0 till km 5+900

Floden Una: Från km 0 till km 15”

(b) I kapitel 3 ska följande införas under rubriken ”Zon 4” efter den uppgift som avser Frankrike:

”Kroatien

Alla andra vattenvägar som inte finns upptagna i zon 3”.

ii) Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

(a) I del I kapitel 4 artikel 4.05 punkt 1 ska följande införas i förteckningen:

”25 = Kroatien”

(b) I del III kapitel 1 artikel 1.06 punkt 2 ska följande införas i förteckningen:

”25 = Kroatien”

(c) I del IV kapitel 1 artikel 1.06 punkt 2 ska följande införas i förteckningen:

”25 = Kroatien”

[1]               EUT L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               EUT L 112, 24.4.2012, s. 21.

[3]               EUT L 112, 24.4.2012, s. 95.

[4]               EUT L 363, 20.12.2006, s. 1.

[5]               EGT L 237, 24.8.1991, s. 25.

[6]               EGT L 373, 31.12.1991, s. 29.

[7]               EGT L 368, 17.12.1992, s. 38.

[8]               EGT L 138, 1.6.1999, s. 57.

[9]               EGT L 187, 20.7.1999, s. 42.

[10]               EUT L 226, 10.9.2003, s. 4.

[11]               EUT L 389, 30.12.2006, s. 1.

[12]               EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.