Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail /* COM/2013/0922 final - 2013/0445 (NLE) */INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MOTIVERING.......................................................................................................................... 6

1........... BAKGRUND TILL FÖRSLAGET............................................................................ 6

1.1........ Allmän bakgrund.......................................................................................................... 6

1.2........ Skäl till och mål för ett gemensamt företag på järnvägsområdet.................................. 6

2........... RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR   8

2.1........ Samråd med berörda parter och utnyttjande av sakkunskap........................................ 8

2.2........ Konsekvensbedömning................................................................................................. 8

3........... FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER............................................................... 9

3.1........ Förslagets innehåll........................................................................................................ 9

3.2........ Rättslig grund............................................................................................................... 9

3.3........ Subsidiaritet och proportionalitet................................................................................. 9

4........... BUDGETKONSEKVENSER................................................................................... 10

RÅDETS FÖRORDNING om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail Error! Bookmark not defined.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT................................................................ 25

1........... GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET. 25

1.1........ Förslagets eller initiativets beteckning........................................................................ 25

1.2........ Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 25

1.3........ Typ av förslag eller initiativ........................................................................................ 25

1.4........ Mål.............................................................................................................................. 25

1.5........ Motivering till förslaget eller initiativet...................................................................... 25

1.6........ Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen 25

1.7........ Planerad metod för genomförandet............................................................................ 25

2........... FÖRVALTNING....................................................................................................... 25

2.1........ Bestämmelser om uppföljning och rapportering......................................................... 25

2.2........ Administrations- och kontrollsystem.......................................................................... 25

2.3........ Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter....................... 25

3........... BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET        25

3.1........ Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel          25

3.2........ Beräknad inverkan på utgifterna................................................................................ 25

3.2.1..... Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna........................................ 25

3.2.2..... Beräknad inverkan på driftsanslagen.......................................................................... 25

3.2.3..... Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur.................................................. 25

3.2.4..... Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen................................................ 25

3.2.5..... Bidrag från tredje part................................................................................................ 25

3.3........ Beräknad inverkan på inkomsterna............................................................................. 25

1........... GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET. 26

1.1........ Förslagets eller initiativets beteckning........................................................................ 26

1.2........ Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 26

1.3........ Typ av förslag eller initiativ........................................................................................ 26

1.4........ Mål.............................................................................................................................. 26

1.4.1..... Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till     26

1.4.2..... Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs.......................................................................................................................... 26

1.4.3..... Verkan eller resultat som förväntas............................................................................ 27

1.4.4..... Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan.................................................... 27

1.5........ Övervakning och rapportering på programnivå utifrån projekt- och arbetspaketdata, inbegripet övervakning av hur väl resultatens kvalitet motsvarar ett antal fastställda kriterier; övervakning av projektledningen för att kontrollera allmän kvalitet och förenlighet med det strategiska arbetsprogrammet. Motivering till förslaget eller initiativet.............................................................................................. 27

1.5.1..... Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt....................................................... 27

1.5.2..... Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå........................................................................ 27

1.5.3..... Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder.................................. 28

1.5.4..... Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter............... 28

1.6........ Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen 29

1.7........ Planerad metod för genomförandet............................................................................ 29

2........... FÖRVALTNING....................................................................................................... 30

2.1........ Bestämmelser om uppföljning och rapportering......................................................... 30

2.2........ Administrations- och kontrollsystem.......................................................................... 30

2.2.1..... Risker som identifierats.............................................................................................. 30

2.2.2..... Uppgifter om det interna kontrollsystemet................................................................. 30

2.2.3..... Kostnader för och fördelar med kontrollerna............................................................. 30

2.2.4..... Förväntad risk för fel.................................................................................................. 31

2.3........ Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter....................... 31

3........... BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET        33

3.1........ Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel          33

3.2........ Beräknad inverkan på utgifterna................................................................................ 34

3.2.1..... Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna........................................ 34

3.2.2..... Beräknad inverkan på driftsanslagen.......................................................................... 36

3.2.3..... Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur.................................................. 37

3.2.3.1.. Sammanfattning.......................................................................................................... 37

3.2.3.2.. Beräknat personalbehov.............................................................................................. 39

3.2.4..... Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen................................................ 42

3.2.5..... Bidrag från tredje part................................................................................................ 42

MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1.        Allmän bakgrund

EU:s ambitiösa mål för klimatförändring, energiförsörjning och miljö innebär att järnvägssektorn under de kommande decennierna måste svara upp mot en betydande del av den ständigt ökande efterfrågan på transporter. I sin vitbok från 2011 om en färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde[1] betonar kommissionen vikten av att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde för att göra det europeiska transportsystemet mer konkurrenskraftigt och resurseffektivt. Kommissionen har därför antagit förslag till ett fjärde järnvägspaket[2] som syftar till att avlägsna kvarstående administrativa, tekniska och lagstiftningsmässiga hinder som hämmar järnvägssektorn både i fråga om marknadsöppning och driftskompatibilitet. Det övergripande målet att skapa en inre marknad på järnvägsområdet och göra järnvägsbranschen effektivare och mer kundorienterad kräver dock nya innovativa lösningar i järnvägens hela värdekedja beträffande affärsmodeller, tjänster och produkter. Detta förutsätter i sin tur en dramatisk ökning av forsknings- och innovationsansträngningarna.

Ett av de viktigaste målen för Horisont 2020, ramprogrammet för forskning och innovation för perioden 2014–2020, är att stärka den europeiska industrin genom åtgärder till stöd för forskning och innovation inom en rad viktiga industrisektorer. I ramprogrammet föreskrivs bland annat inrättande av offentlig-privata partnerskap för att stödja dessa sektorer och bidra till lösningar på en del av Europas viktigaste utmaningar. Som en del av det investeringspaket för innovation som tillkännagavs i juli 2013[3] har kommissionen redan lagt fram ett antal lagstiftningsförslag om offentlig-privata partnerskap. Dessa ska inrättas i enlighet med ramprogrammet Horisont 2020 och ha formen av gemensamma företag. Syftet är att genomföra gemensamma teknikinitiativ inom olika industrisektorer. Detta förslag är helt i linje med innovationsinvesteringspaketets strategi för gemensamma företag inom ramen för gemensamma teknikinitiativ.

1.2.        Skäl till och mål för ett gemensamt företag på järnvägsområdet

Det är ett viktigt mål för EU:s transportpolitik att ge ny livskraft åt Europas järnvägar så att de kan konkurrera framgångsrikt med andra transportslag. Ny teknik kan göra mycket för att modernisera Europas järnvägar och samtidigt minska drifts- och infrastrukturkostnader samt skapa nya affärsmöjligheter för de företag som levererar till de europeiska järnvägarna. De senaste årtiondenas stora investeringar inom forskning och innovation för Europas järnvägar har bidragit till att de europeiska leverantörerna behållit en ledande ställning globalt, t.ex. genom utvecklingen av höghastighetståg, ERTMS och förarlösa tunnelbanesystem. En studie som kommissionen nyligen låtit utföra om leverantörsföretagens konkurrenskraft[4] visar dock att Asien håller på att gå om Europa som största leverantörsmarknad på järnvägsområdet. Skälet till detta är ökade satsningar på forskning och innovation i länder som Kina och Sydkorea.

Samtidigt kan offentliga insatser motiveras utifrån att forskningen och innovationen på järnvägsområdet lider av flera betydande marknadsmisslyckanden och systemfel:

· Produkterna måste ofta skräddarsys till följd av mångfalden av nationella standarder och driftsförhållanden.

· Brist på systemövergripande strategier för innovation på grund av begränsat eller ej samordnat deltagande av värdekedjans alla aktörer och komplexiteten hos gränssnitten mellan olika undersystem.

· Begränsade privata investeringar i forskning och innovation och begränsad spridning på marknaden av innovationer på grund av låga driftsmarginaler och otillräcklig finansiering under hela innovationscykeln.

· Förhöjda finansiella risker till följd av kapitalintensiva investeringar och produkternas långa livscykel.

Mot bakgrund av dessa utmaningar föreslås en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn genom bildandet av ett gemensamt företag. Detta kommer att bidra till att det gemensamma europeiska järnvägsområdet fullbordas och öka konkurrenskraften för den europeiska järnvägssektorn i förhållande till andra transportsätt och gentemot utländsk konkurrens.

De allmänna målen för det föreslagna gemensamma företaget på järnvägsområdet är följande:

· Att främja utvecklingen av ett gemensamt synsätt och en strategisk agenda.

· Att utveckla en programstrategi för europeisk forskning och innovation med brett fokus som omfattar alla potentiella partner.

· Att bygga upp en kritisk massa för att uppnå den storlek och omfattning som krävs.

· Att garantera en effektiv användning av offentliga och privata medel.

Genom att utveckla, integrera, demonstrera och validera innovativ teknik och innovativa lösningar för rullande materiel, infrastruktur och trafikstyrningssystem kommer det gemensamma företaget mer specifikt att påskynda och underlätta spridningen på marknaden av tekniska genombrottslösningar. Dessa kan bedömas utifrån bl.a. följande kvantifierbara resultatindikatorer:

· Livscykelkostnader och konkurrenskraft, definierat som minskade totalkostnader för järnvägstransporter. Detta sänker kostnaderna för användarna och minskar behovet av offentliga subventioner med skattemedel.

· Kapacitet och användarefterfrågan, definierat som antal turer per timme för tåg/tunnelbana/spårvagn på en viss linje, samt beläggningsgrad för passagerar- och godstrafik.

· Transporttjänsternas tillförlitlighet och kvalitet, definierat som förbättrad punktlighet för ankomst. Detta återspeglar inte bara användarnas krav på förbättrad punktlighet utan påverkar också investeringsbehovet för nya fordonsflottor eftersom det krävs färre fordon när punktligheten förbättras.

Genombrotten kommer också att bidra till att avlägsna återstående tekniska hinder som försämrar järnvägssektorns driftskompatibilitet och effektivitet och att minska negativa externa effekter i samband med järnvägstransport.

Enligt järnvägssektorns egna studier skulle en samordnad forsknings- och innovationsinsats på mellan 800 miljoner och 1 miljard EUR, inom ramen för ett välavgränsat offentlig-privat partnerskap, leda till sammanlagda kostnadsbesparingar under en livscykel på upp till 50 %, en total kapacitetshöjning på upp till 100 %, och en sammanlagd ökning av tillförlitligheten på upp till 50 % i de olika segmenten av järnvägsmarknaden.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

2.1.        Samråd med berörda parter och utnyttjande av sakkunskap

Det har hållits omfattande samråd med berörda parter. Ett webbaserat offentligt samråd inleddes den 28 juni 2013. Det pågick i 12 veckor, till och med den 19 september 2013, och alla berörda parter hade möjlighet att säga sin mening. Det kom in 372 svar, varav 152 från privatpersoner och 220 från företrädare för organisationer och institutioner. Svaren kom från 24 olika EU-länder, och resultatet kan därför betraktas som mycket representativt för hela EU. 60 % av svaren kom från de fem länder som för närvarande får störst andel av EU-finansieringen för järnvägsforskning, nämligen Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Storbritannien.

Flest svar kom från privata företag (42 %), följt av forskningsorganisationer och universitet (21,8 %), branschorganisationer och handelskamrar (11,5 %), små och medelstora företag (10 %) och offentliga myndigheter (5,5 %). Resten av svaren kom från bland annat icke-statliga organisationer och egenföretagare. De flesta svaren kom från olika leverantörsföretag (rullande materiel, fordonskomponenter, bygg- och anläggningsarbeten), medan bara 5 % kom från infrastrukturförvaltare och 4 % från järnvägsföretag.

Webbsamrådet kompletterades med enskilda möten med företrädare för branschen.

En utfrågning som anordnades den 12 september 2013 samlade 85 företrädare för berörda parter. Mer information om samrådsprocessen finns i bilaga V till konsekvensbedömningen.

2.2.        Konsekvensbedömning

Kommissionen har gjort en konsekvensbedömning av detta förslag till förordning. Konsekvensbedömningen bifogas förslaget. I konsekvensbedömningen analyseras olika alternativ för genomförandet av framtida forsknings- och innovationsverksamhet på järnvägsområdet, inklusive fortsatt forskningssamarbete, inrättande av ett avtalsmässigt offentlig-privat partnerskap, inrättande av ett institutionellt offentlig-privat partnerskap i form av ett gemensamt företag och Europeiska järnvägsbyråns samordning av forsknings- och innovationsverksamhet. Konsekvensbedömningens slutsats, utifrån erfarenheterna av befintliga gemensamma företag, är att ett gemensamt företag, trots den längre inrättandetiden, skulle erbjuda den lämpligaste ledningsstrukturen för genomförandet av framtida forsknings- och innovationsverksamhet på järnvägsområdet.

Den största fördelen med ett gemensamt företag är att en enda specialiserad administrativ struktur skulle svara för samordning, planering och genomförande av forsknings- och innovationsverksamheten. Detta innebär större kontinuitet och mindre fragmentering av forsknings- och innovationsinsatserna. Utarbetandet av en strategisk långtidsplan och detaljerade arbetsprogram, i nära samarbete med alla marknadsaktörer, gör det möjligt att garantera kvalitet och relevans hos framtida forsknings- och innovationsprojekt för att öka järnvägssektorns konkurrenskraft. Det faktum att kommissionen spelar en ledande roll kommer också att innebära att forsknings- och innovationsstrategin görs förenlig med målet om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Stabiliteten hos ett gemensamt företag samt de fasta och juridiskt bindande åtagandena från EU och dess industriella partner kommer att leda till en starkare hävstångseffekt än för andra alternativ. Ett gemensamt företag garanterar också ett brett och balanserat deltagande av berörda parter, tack vare en flexibel och transparent förvaltning av villkor för medlemskap och rådgivande funktioner.

Ett gemensamt företag var också det alternativ som förespråkades i det offentliga samrådet. Det ansågs nästan dubbelt så effektivt som något annat alternativ; fyra av fem svarande bedömde att ett gemensamt företag skulle vara ett effektivt eller mycket effektivt sätt att tackla de utmaningar som identifierats.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1.        Förslagets innehåll

Förslaget gäller bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail, i enlighet med artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att ha samma standardbestämmelser som de fem gemensamma företag inom ramen för det gemensamma teknikinitiativet som föreslogs i juli 2013. Offentliga myndigheter förväntas dock spela en större roll inom det gemensamma företaget Shift2Rail än för gemensamma företag inom ramen för det gemensamma teknikinitiativet. Detta beror på att huvudsyftet med Shift2Rail är att underlätta genomförandet av det gemensamma europeiska järnvägsområdet, vilket innebär att ledningsstrukturen för Shift2Rail kommer att vara annorlunda.

Det gemensamma företaget Shift2Rail bör bildas för en period fram till och med den 31 december 2024. Det kommer att inrättas av unionen, företrädd av Europeiska kommissionen, och av de grundande medlemmar andra än unionen som förtecknas i bilaga II till denna förordning. Verksamheten inom det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att samfinansieras av unionen och övriga medlemmar i det gemensamma företaget.

3.2.        Rättslig grund

Förslagets rättsliga grund är artikel 187 i EUF-fördraget. Reglerna om deltagande och spridning av resultat i Horisont 2020-programmet kommer att tillämpas.

3.3.        Subsidiaritet och proportionalitet

Förslagets mål kan inte i tillräcklig mån uppnås med hjälp av nationella program, eftersom utmaningens omfattning överstiger varje medlemsstats förmåga att agera på egen hand. Det finns också betydande skillnader mellan de nationella programmen, och deras fragmentering och delvisa överlappning innebär att åtgärder på EU-nivå är effektivare. Chanserna till framgång är större om forsknings- och innovationsinsatserna slås samman och samordnas på EU-nivå, eftersom den infrastruktur och teknik som ska utvecklas är gränsöverskridande och det krävs en viss kritisk massa av resurser. Om EU involveras kan forskningsprogrammen rationaliseras och driftskompatibilitet mellan de olika utvecklade systemen säkerställas, inte enbart genom gemensam standardförberedande forskning till stöd för utarbetandet av standarder, utan även genom den faktiska standardisering som uppstår genom ett nära forskningssamarbete och gränsöverskridande demonstrationsprojekt. Denna standardisering kommer att öppna en bredare marknad och främja konkurrensen. I enlighet med proportionalitetsprincipen går bestämmelserna i denna förordning inte utöver vad som krävs för att uppnå dess mål.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Unionens maximala ekonomiska bidrag till Shift2Rail-initiativet ska vara 450 miljoner EUR[5], inklusive bidragen från Efta, och tas från de anslag i unionens allmänna budget som är avsatta för det särskilda programmet för genomförande av ramprogrammet Horisont 2020. Bidraget kommer att tas från målet ”smarta, gröna och integrerade transporter” inom det prioriterade området ”samhällsutmaningar”[6]. I detta belopp ingår 52 miljoner EUR som har avsatts för gemensamma forskningsinsatser på järnvägsområdet inom ramen för Horisont 2020:s arbetsprogram för transport 2014–2015, i väntan på att det gemensamma företaget Shift2Rail bildas. Dessa forskningsinsatser kommer att tjäna som utgångspunkt för de forsknings- och innovationsinsatser som ska finansieras genom det gemensamma företaget Shift2Rail. Förvaltningen av dessa insatser och motsvarande budget, liksom alla belopp som inte tilldelats efter ansökningsomgångarna, kan tas över av det gemensamma företaget Shift2Rail när det väl fått operativ förmåga att genomföra sin egen budget. De medel som unionen ställt till förfogande för att täcka operativa kostnader kommer att matchas av minst lika stora belopp från industrin.

De administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget Shift2Rail får inte överstiga 27 miljoner EUR för den tid som det gemensamma företaget är verksamt. Dessa kostnader kommer att täckas genom lika stora ekonomiska bidrag från, å ena sidan, unionen och, å andra sidan, det gemensamma företagets övriga medlemmar[7].

2013/0445 (NLE)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING

om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 187 och artikel 188 första stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[8],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[9], och

av följande skäl:

(1)       I Europa 2020-strategin[10] betonas behovet av att utveckla gynnsamma villkor för investeringar i kunskap och innovation, inbegripet miljöinnovation, för att åstadkomma smart och hållbar tillväxt för alla i unionen.

(2)       I den vitbok om en färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde som antogs den 28 mars 2011 (nedan kallad vitboken från 2011)[11] betonas behovet av att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde för att göra unionens transportsystem mer konkurrenskraftigt och resurseffektivt och för att ta tag i viktiga samhällsfrågor, som ökat transportbehov, trafikstockningar, tryggad energiförsörjning och klimatförändring. Det anges också i färdplanen att innovation kommer att vara en viktig komponent i denna strategi och att forskningen i EU måste beakta hela cykeln forskning–innovation–tillämpning på ett integrerat sätt, genom att fokusera på de mest lovande tekniska lösningarna och föra samman alla berörda aktörer.

(3)       Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 av den … 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)[12] (nedan kallat Horisont 2020) syftar till att öka effekten av forsknings- och innovationsinsatser genom att kombinera medel från EU och den privata sektorn i offentlig-privata partnerskap på sådana områden där forskning och innovation kan bidra till unionens bredare mål i fråga om konkurrenskraft och till lösningar på olika samhällsutmaningar. Unionen kan medverka i dessa partnerskap genom att ge ekonomiska bidrag till gemensamma företag som bildats på grundval av artikel 187 i fördraget.

(4)       I enlighet med rådets beslut (EU) nr .../2013 av den ... 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 (2014–2020)[13] är det möjligt att bevilja stöd till gemensamma företag som bildats inom ramen för Horisont 2020 i enlighet med villkoren i det beslutet.

(5)       I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Offentlig-privata partnerskap inom Horisont 2020: ett kraftfullt verktyg för innovation och tillväxt i Europa[14] anges specifika offentlig-privata partnerskap som ska beviljas stöd, inklusive de fem gemensamma företagen inom ramen för gemensamma teknikinitiativ och det gemensamma företaget Sesar (Single European Sky ATM Research). I meddelandet efterlyses också ett gemensamt företag inom järnvägssektorn, med tanke på omfattningen av den forskning och innovation som krävs för att ge EU en ledande ställning inom järnvägsteknik samt behovet att fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet.

(6)       I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om fjärde järnvägspaketet – Fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att främja konkurrenskraft och tillväxt i EU[15] (nedan kallat fjärde järnvägspaketet) understryks behovet av ett gemensamt företag inom järnvägssektorn för att bidra till att utveckla järnvägen som transportsätt genom att främja stegvisa innovationer för rullande materiel för persontrafik, godstransport, trafikledningssystem och järnvägsinfrastruktur. Där betonas också, mot bakgrund av bristen på offentliga medel, vikten av att man får mer valuta för pengarna på järnvägsområdet genom att skapa en gemensam marknad. Likaså efterlyses ett mer EU-inriktat synsätt på järnvägstransporter för att främja en trafikomställning från väg- och flygtransporter.

(7)       Det gemensamma företaget Shift2Rail bör vara ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att främja och bättre samordna unionens investeringar i forskning och innovation inom järnvägssektorn, för att påskynda och underlätta övergången till en mer integrerad, effektiv, hållbar och attraktiv järnvägsmarknad i EU, i linje med järnvägssektorns affärsmässiga behov och det allmänna målet att fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Det gemensamma företaget Shift2Rail bör framför allt bidra till de särskilda mål som anges i vitboken från 2011 och i det fjärde järnvägspaketet, inbegripet målet om en effektivare järnvägssektor till nytta för de offentliga finanserna, en betydande ökning eller uppgradering av järnvägsnätets kapacitet för att göra det möjligt för järnvägen att konkurrera framgångsrikt och svara för en betydligt större andel av person- och godstransporter, förbättrad kvalitet hos järnvägstjänsterna genom att tillgodose behoven hos passagerare och speditörer, avlägsnande av tekniska hinder som försämrar järnvägssektorns driftskompatibilitet och minskning av negativa externa effekter i samband med järnvägstransport. De framsteg som det gemensamma företaget Shift2Rail gör för att uppfylla dessa mål bör jämföras med nyckelresultatindikatorer.

(8)       Reglerna för organisation och drift av det gemensamma företaget Shift2Rail bör fastställas i stadgarna för det gemensamma företaget Shift2Rail som en del av denna förordning.

(9)       De grundande medlemmarna av det gemensamma företaget Shift2Rail bör vara unionen, företrädd av kommissionen, och de grundande medlemmar, andra än unionen, som förtecknas i bilaga II, förutsatt att de godtar de stadgar som anges i bilaga I till denna förordning. Dessa grundande medlemmar andra än unionen är ekonomiskt solida enskilda juridiska personer som dels har den ekonomiska kapaciteten, dels efter ingående samråd med berörda parter skriftligen har godtagit att ge ett större ekonomiskt bidrag för att utföra forskningsverksamhet på området för det gemensamma företaget Shift2Rail, inom en struktur som är väl lämpad för denna typ av offentlig-privat partnerskap.

(10)     Ett omfattande deltagande från industrins sida är en väsentlig aspekt av Shift2Rail-initiativet. Det är därför mycket viktigt att den offentliga budgeten för Shift2Rail-initiativet matchas av minst lika stora bidrag från industrin. Medlemskap kommer därför att vara öppet för andra offentliga eller privata organ som är villiga att avsätta nödvändiga resurser för att bedriva forsknings- och innovationsverksamhet på området för det gemensamma företaget Shift2Rail.

(11)     Målet med det gemensamma företaget Shift2Rail ska vara att förvalta forskning, utveckling och validering inom Shift2Rail-initiativet genom att kombinera de medel som avsatts av medlemmarna från offentlig och privat sektor och genom att dra nytta av interna och externa tekniska resurser. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska skapa nya samarbetsformer, i enlighet med konkurrensreglerna, mellan berörda parter från järnvägssektorns hela värdekedja och med aktörer utanför den traditionella järnvägssektorn, och ska använda sig av Europeiska järnvägsbyråns erfarenhet och expertis i frågor som rör driftskompatibilitet och säkerhet.

(12)     För att förverkliga sina mål bör det gemensamma företaget Shift2Rail tillhandahålla ekonomiskt stöd, huvudsakligen i form av bidrag till medlemmar och genom de åtgärder som är mest lämpade, exempelvis upphandling eller beviljande av bidrag som en följd av ansökningsomgångar.

(13)     Det gemensamma företaget Shift2Rail bör arbeta på ett transparent sätt och tillhandahålla all relevant information som finns tillgänglig till sina behöriga organ samt främja verksamheterna i enlighet med detta.

(14)     De viktigaste verksamhetsområdena för det gemensamma företaget Shift2Rail är forskning och innovation. Finansieringen från unionen bör därför ske via ramprogrammet Horisont 2020. För att få maximal verkan bör det gemensamma företaget Shift2Rail utveckla nära synergier med andra unionsprogram och finansieringsinstrument, t.ex. fonden för ett sammanlänkat Europa, de europeiska struktur- och investeringsfonderna eller finansieringsinstrumentet för riskdelning.

(15)     Bidrag från medlemmar andra än unionen bör fastställas i ett medlemskapsavtal med det gemensamma företaget Shift2Rail. Dessa bidrag bör inte begränsas till att enbart täcka de administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget Shift2Rail och den samfinansiering som krävs för att genomföra forsknings- och innovationsåtgärder som stöds av det gemensamma företaget. För att åstadkomma en stark hävstångseffekt bör bidragen också gälla sådan kompletterande verksamhet som dessa medlemmar bedriver. Denna kompletterande verksamhet bör utgöra bidrag till det bredare Shift2Rail-initiativet.

(16)     Deltagande i indirekta åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget Shift2Rail bör vara förenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den ... 2013 om regler för deltagande och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)”[16].

(17)     Unionens ekonomiska bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail bör förvaltas i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och med relevanta bestämmelser om indirekt förvaltning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[17] och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012[18].

(18)     Revisioner hos dem som mottar medel från unionen enligt denna förordning bör utföras på ett sådant sätt att den administrativa bördan minskas, i enlighet med förordning (EU) nr …/2013 [the Horizon 2020 Framework Programme].

(19)     De ekonomiska intressena för unionen och övriga medlemmar i det gemensamma företaget Shift2Rail bör under hela utgiftscykeln skyddas med hjälp av proportionella åtgärder, bland annat avseende förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter, inkassering av förlorade medel eller medel som utbetalats eller använts på felaktiga grunder och, i tillämpliga fall, administrativa och ekonomiska sanktioner enligt förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(20)     Kommissionens internrevisor bör med hänsyn till det gemensamma företaget Shift2Rail ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionen.

(21)     I enlighet med artikel 287.1 i fördraget får det i stiftelseurkunderna för de organ eller byråer som upprättas av unionen uteslutas att revisionsrätten ska granska räkenskaperna över samtliga inkomster och utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska räkenskaperna för organ som omfattas av artikel 209 i samma förordning granskas av ett oberoende revisionsorgan, som ska yttra sig över bland annat räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. För att undvika en dubbel granskning av räkenskaperna är det motiverat att räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail inte granskas av revisionsrätten.

(22)     För att underlätta bildandet av det gemensamma företaget Shift2Rail bör kommissionen ansvara för bildandet av det gemensamma företaget och dess inledande verksamhet till dess att det har operativ förmåga att genomföra sin egen budget.

(23)     Eftersom målen med det gemensamma företaget Shift2Rail när det gäller att stärka industriell forskning och innovation i hela unionen inte i tillräcklig grad kan uppnås av medlemsstaterna och bättre kan uppnås på unionsnivå, vilket innebär undvikande av dubbelarbete, bibehållande av en kritisk massa och säkerställande av att offentliga medel används på ett optimalt sätt, får unionen vidta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 – Bildande

1.           För att samordna och hantera unionens investeringar i forskning och innovation inom den europeiska järnvägssektorn bildas härmed ett gemensamt företag i den mening som avses i artikel 187 fördraget (nedan kallat det gemensamma företaget Shift2Rail) för perioden till och med den 31 december 2024.

2.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska vara ett organ som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap enligt artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[19].

3.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska vara en juridisk person. Företaget ska i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen. Det får förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

4.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

5.           Stadgarna för det gemensamma företaget Shift2Rail anges i bilaga I.

Artikel 2 – Mål

1.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska ha följande allmänna mål:

(a) Att bidra till genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 av den… 2013 om inrättande av ramprogrammet Horisont 2020, särskilt det prioriterade området ”smarta, miljövänliga och integrerade transporter” inom ramen för de samhällsutmaningar som anges i rådets beslut nr …/2013/EU av den … 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020.

(b) Att bidra till förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, till en snabbare och billigare övergång till ett mer attraktivt, konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart europeisk järnvägssystem, och till en trafikomställning från väg och flyg till järnväg, genom en omfattande och samordnad strategi för att tillgodose behoven avseende forskning och innovation hos järnvägssystemet och dess användare. Denna strategi ska omfatta rullande materiel, infrastruktur och trafikledning inom marknadssegmenten gods samt långväga, regional, lokal och urban persontrafik, samt intermodala förbindelser mellan järnväg och andra transportsätt, och erbjuda användarna en integrerad heltäckande lösning för deras resor med tåg och behov av transporter – från transaktionsstöd till assistans under resan.

(c) Att utveckla – och garantera ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av – en strategisk huvudplan (huvudplanen för det gemensamma företaget Shift2Rail), i enlighet med regel 1.4 i stadgarna som ingår i bilaga I.

(d) Att fungera som en central referenspunkt för järnvägsrelaterade forsknings- och innovationsåtgärder som finansieras på unionsnivå, säkerställa samordning mellan projekten och förse alla berörda parter med relevant information.

(e) Att aktivt främja deltagande och nära inblandning av alla relevanta aktörer inom järnvägens hela värdekedja och utanför den traditionella järnvägsindustrin, i synnerhet tillverkare av järnvägsmateriel (både rullande materiel och tågstyrningssystem) och deras försörjningskedja, infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag (både passagerar- och godstransport), leasingföretag för järnvägsfordon, certifieringsorgan, personalorganisationer, användarorganisationer (både passagerar- och godstransport) och de relevanta vetenskapliga institutionerna eller det relevanta forskningssamfundet. Deltagande av små och medelstora företag, enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG[20], ska uppmuntras.

2.           Mer specifikt ska det gemensamma företaget Shift2Rail sträva efter att utveckla, integrera, demonstrera och validera innovativ teknik och innovativa lösningar som upprätthåller strängast möjliga säkerhetsnormer vars värde kan mätas mot bl.a. följande centrala resultatindikatorer:

(a) En minskning av järnvägstransportsystemets livscykelkostnader med 50 %, genom minskning av kostnaderna för utveckling, underhåll, drift och uppdatering av infrastruktur och rullande materiel, samt genom ökad energieffektivitet.

(b) En ökning av järnvägstransportsystemets kapacitet med 100 % för att möta den ökade efterfrågan på järnvägstjänster inom passagerar- och godstrafik.

(c) En ökning av järnvägstjänsternas tillförlitlighet och punktlighet med 50 %.

(d) Avlägsnande av återstående tekniska hinder för järnvägssektorn med avseende på driftskompatibilitet och effektivitet, framför allt genom att sträva efter att lösa olösta frågor beträffande tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) till följd av brist på tekniska lösningar och genom att se till att alla system och lösningar som utvecklas av det gemensamma företaget Shift2Rail är fullt kompatibla med varandra.

(e) Minskning av negativa externa effekter som är förknippade med järnvägstransporter, särskilt buller, vibrationer, utsläpp och andra miljöeffekter.

Artikel 3 – Unionens ekonomiska bidrag

1.           Det maximala ekonomiska bidraget från unionen till Shift2Rail-initiativet ska vara 450 miljoner EUR, inklusive bidragen från Efta, och tas från de anslag i unionens allmänna budget som är avsatta för det särskilda programmet för genomförande av ramprogrammet Horisont 2020, i enlighet med relevanta bestämmelser i artiklarna 58.1 c iv, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 avseende sådana organ som avses i artikel 209 i den förordningen. I detta belopp ingår följande:

(a) Ett maximalt bidrag på 398 miljoner till det gemensamma företaget Shift2Rail för att täcka administrativa kostnader och driftskostnader. Det maximala bidraget från unionen till administrativa kostnader ska vara 13,5 miljoner EUR.

(b) Ett ytterligare belopp på maximalt 52 miljoner EUR, som öronmärkts för Horisont 2020:s arbetsprogram för transport 2014–2015. Förvaltningen av detta extra bidrag kan tas över av det gemensamma företaget Shift2Rail när det väl fått operativ kapacitet att genomföra sin egen budget.

2.           Ytterligare medel som kompletterar det bidrag som avses i punkt 1 får tilldelas från andra EU-instrument för att stödja åtgärder för tillämpningen av färdiga resultat av det gemensamma företaget Shift2Rail.

3.           Reglerna för unionens ekonomiska bidrag ska anges i en delegeringsöverenskommelse och i årliga avtal om överföring av medel som ska ingås mellan kommissionen, på unionens vägnar, och det gemensamma företaget Shift2Rail.

4.           Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 3 ska ta upp de aspekter som anges i artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland annat följande:

(a) Kraven för bidrag från det gemensamma företaget Shift2Rail i fråga om de relevanta resultatindikatorer som avses i bilaga II till beslut nr.../EU [det särskilda programmet för genomförande av ramprogrammet Horisont 2020].

(b) Kraven för bidrag från det gemensamma företaget Shift2Rail i fråga om den övervakning som avses i bilaga III till beslut nr .../EU [det särskilda programmet för genomförande av ramprogrammet Horisont 2020].

(c) De särskilda resultatindikatorer som avser det gemensamma företaget Shift2Rail:s funktion.

(d) Reglerna för tillhandahållande av de uppgifter som krävs för att kommissionen ska kunna utforma sina strategier för forskning och innovation samt fullgöra sina skyldigheter i fråga om spridning av resultat och rapportering.

(e) Användning av och förändringar beträffande personal, särskilt rekrytering per tjänstegrupp, lönegrad och kategori, omklassificering och förändringar av antalet anställda.

Artikel 4 – Bidrag från andra medlemmar än unionen

1.           Varje medlem i det gemensamma företaget Shift2Rail, förutom unionen, ska ge eller se till att deras egna anknutna enheter ger sina respektive bidrag. Det totala bidraget från alla andra medlemmar än unionen ska vara minst 470 miljoner EUR under den period som anges i artikel 1.

2.           Det bidrag som avses i punkt 1 ska bestå av följande:

(a) Bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail på minst 350 miljoner EUR i enlighet med reglerna 15.2 och 15.3 b i de stadgar som anges i bilaga I, inklusive minst 200 miljoner EUR från de grundande medlemmarna förutom unionen och deras anknutna enheter, och minst 150 miljoner EUR från associerade medlemmar och deras anknutna enheter.

(b) Bidrag in natura på minst 120 miljoner EUR, varav minst 70 miljoner EUR från de grundande medlemmarna förutom unionen och deras anknutna enheter, och minst 50 miljoner EUR från associerade medlemmar och deras anknutna enheter, bestående av de kostnader som de ådrar sig i samband med genomförandet av kompletterande verksamhet utanför arbetsplanen för det gemensamma företaget Shift2Rail, som kompletterar denna arbetsplan och bidrar till målen i huvudplanen för det gemensamma företaget Shift2Rail. Andra program för unionsfinansiering kan stödja sådana kostnader i enlighet med tillämpliga regler och förfaranden. I sådana fall får unionens finansiering inte ersätta bidragen in natura från andra medlemmar än unionen och deras anknutna enheter.

De kostnader som avses i punkt b berättigar inte till ekonomiskt stöd från det gemensamma företaget Shift2Rail. Motsvarande verksamheter ska anges i det medlemskapsavtal som avses i regel 3.2 i stadgarna i bilaga I, med angivande av det uppskattade värdet på dessa bidrag.

3.           Medlemmarna i det gemensamma företaget Shift2Rail, förutom unionen, ska varje år senast den 31 januari till styrelsen för det gemensamma företaget Shift2Rail rapportera värdet av de bidrag som avses i punkt 2 och som gjorts under de tidigare budgetåren.

4.           Vid värdering av de bidrag in natura som avses i punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder för de berörda enheterna, tillämpliga redovisningsstandarder i det land där respektive enhet är etablerad och tillämpliga internationella redovisningsstandarder/IFRS-standarder. Kostnaderna ska styrkas av en oberoende extern revisor som utsetts av den berörda enheten. Värderingen av bidragen ska kontrolleras av det gemensamma företaget Shift2Rail. Vid eventuella återstående osäkerheter får värderingen granskas av det gemensamma företaget Shift2Rail, i enlighet med regel 20 i stadgarna.

5.           Varje medlem av det gemensamma företaget Shift2Rail, förutom unionen, som inte uppfyller sina åtaganden beträffande de bidrag som avses i punkt 2 inom sex månader från den tidsfrist som fastställs i dess medlemskapsavtal ska berövas sin rösträtt i styrelsen till dess att skyldigheterna har fullgjorts. Om skyldigheterna efter ytterligare sex månader fortfarande inte är fullgjorda ska medlemskapet återkallas.

6.           Utöver vad som sägs i punkt 5 får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller dra in unionens ekonomiska bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail, eller inleda det likvidationsförfarande som avses i regel 23.2 i stadgarna enligt bilaga I, om berörda medlemmar eller deras anknutna enheter inte ger de bidrag som avses i punkt 2 eller ger bidragen endast delvis eller för sent.

Artikel 5 – Finansiella regler

Det gemensamma företaget Shift2Rail ska anta särskilda finansiella bestämmelser i enlighet med artikel 209 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) nr... [Delegated Regulation on the Model Financial Regulation for bodies referred to in Article 209 of the Financial Regulation].

Artikel 6 – Personal

1.           Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, som de fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68[21] och de bestämmelser som antagits genom överenskommelse mellan unionens institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor ska gälla för den personal som anställs av det gemensamma företaget Shift2Rail.

2.           I förhållande till personalen vid det gemensamma företaget Shift2Rail ska styrelsen utöva de befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna tilldelas tillsättningsmyndigheten och som enligt anställningsvillkoren för övriga anställda tilldelas den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (nedan kallade tillsättningsmyndighetsbefogenheter).

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och på artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till den verkställande direktören delegera relevanta tillsättningsmyndighetsbefogenheter och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter kan dras in. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till den verkställande direktören samt de befogenheter som denne vidaredelegerat, och utöva dem på egen hand eller delegera dem till en av sina medlemmar eller till en anställd i det gemensamma företaget Shift2Rail utom den verkställande direktören.

3.           Styrelsen ska i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna anta lämpliga genomförandebestämmelser för tjänsteföreskrifterna och för anställningsvillkoren för övriga anställda.

4.           Personalstyrkan ska fastställas i en tjänsteförteckning för det gemensamma företaget Shift2Rail, som anger antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad och antalet kontraktsanställda uttryckt i heltidsekvivalenter, i linje med det gemensamma företagets årsbudget.

5.           Personalen i det gemensamma företaget Shift2Rail ska bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda.

6.           Alla personalkostnader ska bäras av det gemensamma företaget Shift2Rail.

Artikel 7 – Utstationerade nationella experter och praktikanter

1.           Det gemensamma företaget Shift2Rail får använda utstationerade nationella experter och praktikanter som inte är anställda i det gemensamma företaget. Antalet utstationerade nationella experter uttryckt i heltidsekvivalenter ska läggas till de uppgifter om anställda som avses i artikel 6.4, i linje med årsbudgeten.

2.           Styrelsen ska anta ett beslut om regler för utstationering av nationella experter till det gemensamma företaget Shift2Rail och om användning av praktikanter.

Artikel 8 – Immunitet och privilegier

Det gemensamma företaget Shift2Rail och dess personal ska omfattas av protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

Artikel 9 – Det gemensamma företagets skadeståndsansvar

1.           Det gemensamma företagets Shift2Rail avtalsrättsliga ansvar ska regleras av gällande avtalsbestämmelser och den lagstiftning som gäller för överenskommelsen, beslutet eller avtalet i fråga.

2.           Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska det gemensamma företaget Shift2Rail ersätta skada som orsakats av dess personal under tjänsteutövningen i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

3.           Det gemensamma företagets utbetalningar för skadestånd enligt punkterna 1 och 2 och kostnader och utgifter i samband med detta ska räknas som utgifter för det gemensamma företaget och ska täckas med dess medel.

4.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska vara ensamt ansvarigt för att fullgöra sina skyldigheter.

Artikel 10 – Domstolens behörighet och tillämplig lagstiftning

1.           Domstolen ska ha behörighet i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och i följande fall:

(a) Vid tvister mellan medlemmarna rörande förhållanden som regleras genom denna förordning.

(b) I enlighet med eventuella skiljedomsklausuler i överenskommelser eller avtal som ingås eller i beslut som fattas av det gemensamma företaget Shift2Rail.

(c) Vid tvister om ersättning för skada som vållats av det gemensamma företagets personal under deras tjänsteutövning.

(d) Vid tvister mellan det gemensamma företaget Shift2Rail och dess personal, inom de gränser och på de villkor som anges i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen.

2.           För alla frågor som inte omfattas av denna förordning eller annan unionslagstiftning ska lagstiftningen i den stat där det gemensamma företaget Shift2Rail har sitt säte gälla.

Artikel 11 – Utvärdering

1.           Kommissionen ska senast den 31 december 2017 göra en deltidsutvärdering av det gemensamma företaget Shift2Rail. Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 informera Europaparlamentet och rådet om utvärderingens slutsatser samt sina egna iakttagelser.

2.           Med utgångspunkt i slutsatserna från den deltidsutvärdering som avses i punkt 1 får kommissionen agera i enlighet med artikel 4.5 eller vidta andra lämpliga åtgärder.

3.           Kommissionen ska göra en slututvärdering av det gemensamma företaget Shift2Rail inom sex månader efter att företaget avvecklats, dock senast inom två år efter att det avvecklingsförfarande som avses i regel 23 i stadgarna enligt bilaga I har inletts. Resultatet av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 12 – Beviljande av ansvarsfrihet

1.           Ansvarsfrihet för budgetens genomförande i fråga om unionens bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail ska ingå i den ansvarsfrihet som Europaparlamentet, på rådets rekommendation, beviljar kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 319 i fördraget.

2.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska samarbeta fullt ut med de institutioner som deltar i beviljandet av ansvarsfrihet, och ska vid behov lämna alla ytterligare uppgifter som krävs. I samband med detta kan företaget ombes att ha en företrädare i möten med relevanta institutioner eller organ och att biträda kommissionens delegerade utanordnare.

Artikel 13 – Efterhandsrevisioner

1.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska göra efterhandsrevisioner av utgifter för indirekta åtgärder i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr … [the Horizon 2020 Framework Programme] som en del av de indirekta åtgärderna inom ramen för Horisont 2020.

2.           För att uppnå samstämmighet kan kommissionen besluta att utföra de revisioner som avses i punkt 1.

Artikel 14 – Skydd av medlemmarnas ekonomiska intressen

1.           Utan att det påverkar tillämpningen av regel 19.4 i stadgarna enligt bilaga I ska det gemensamma företaget Shift2Rail medge kommissionens personal och andra av det gemensamma företaget eller av kommissionen bemyndigade personer samt revisionsrätten sådant tillträde till platser och lokaler samt till alla uppgifter, däribland uppgifter i elektronisk form, som krävs för att de ska kunna utföra sina revisioner.

2.           Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013[22] och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996[23] i syfte att fastställa om bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet har förekommit som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med överenskommelser, beslut eller avtal som finansierats enligt denna förordning.

3.           Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska avtal, överenskommelser och beslut som följer av tillämpningen av denna förordning innehålla bestämmelser som uttryckligen ger kommissionen, det gemensamma företaget Shift2Rail, revisionsrätten och Olaf befogenhet att utföra sådana revisioner och utredningar, i enlighet med deras respektive befogenheter.

4.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska se till att dess medlemmars ekonomiska intressen skyddas på ett adekvat sätt genom att utföra lämpliga interna och externa kontroller, eller se till att sådana kontroller utförs.

5.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interna utredningar som genomförs av Olaf[24]. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska anta de bestämmelser som behövs för att underlätta interna utredningar som genomförs av Olaf.

Artikel 15 – Konfidentialitet

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16 ska det gemensamma företaget Shift2Rail skydda alla känsliga uppgifter vars röjande kan skada dess medlemmars eller verksamhetsdeltagarnas intressen.

Artikel 16 – Öppenhet

1.           Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar[25] ska tillämpas på de handlingar som finns hos det gemensamma företaget.

2.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001.

3.           Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 får beslut som det gemensamma företaget Shift2Rail fattar i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 bli föremål för klagomål till Europeiska ombudsmannen på de villkor som anges i artikel 228 i fördraget.

4.           Det gemensamma företaget Shift2Rail ska anta tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ[26].

Artikel 17 – Regler för deltagande och spridning av resultat

Förordning (EU) nr … [Rules for the participation and dissemination in Horizon 2020] ska tillämpas på åtgärder som finansieras av det gemensamma företaget Shift2Rail. I enlighet med den förordningen ska det gemensamma företaget Shift2Rail betraktas som ett finansieringsorgan och ska ge ekonomiskt stöd för indirekta åtgärder i enlighet med regel 2 i stadgarna i bilaga I.

Artikel 18 – Stöd från värdstaten

Det gemensamma företaget Shift2Rail och den stat där företaget har sitt säte får ingå en administrativ överenskommelse om immunitet och privilegier och annat stöd från den staten till det gemensamma företaget.

Artikel 19 – Inledande åtgärder

1.           Kommissionen ska ansvara för bildandet av det gemensamma företaget Shift2Rail och dess inledande verksamhet till dess att det har operativ förmåga att genomföra sin egen budget. Kommissionen ska, i enlighet med unionens lagstiftning, vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med övriga medlemmar och med bidrag från behöriga organ inom det gemensamma företaget Shift2Rail.

2.           I samband med detta gäller följande:

(a) Till dess att den verkställande direktören tillträder sin tjänst, efter att ha utnämnts av styrelsen i enlighet med regel 9 i bilaga I, får kommissionen utse en kommissionstjänsteman som tillförordnad verkställande direktör för att fullgöra de plikter som åligger den verkställande direktören, och denne får biträdas av ett begränsat antal tjänstemän från kommissionen.

(b) Genom undantag från artikel 6.2 får den tillförordnade direktören utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter.

(c) Kommissionen får utse ett begränsat antal egna tjänstemän på tillfällig basis.

3.           Den tillförordnade verkställande direktören får godkänna alla betalningar som omfattas av de bemyndiganden som anges i den årliga budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail, när de godkänts av styrelsen, och får ingå överenskommelser, anta beslut och ingå avtal, inbegripet anställningsavtal, när tjänsteförteckningen för det gemensamma företaget Shift2Rail har antagits.

4.           Den tillförordnade verkställande direktören ska i samförstånd med den verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail, och med förbehåll för styrelsens godkännande, fastställa den dag då det gemensamma företaget Shift2Rail har förmåga att genomföra sin egen budget. Från och med den dagen ska kommissionen avstå från att göra åtaganden och utbetalningar för det gemensamma företagets verksamhet.

Artikel 20 – Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.           GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

              1.1.    Förslagets eller initiativets beteckning

              1.2.    Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

              1.3.    Typ av förslag eller initiativ

              1.4.    Mål

              1.5.    Motivering till förslaget eller initiativet

              1.6.    Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

              1.7.    Planerad metod för genomförandet

2.           FÖRVALTNING

              2.1.    Bestämmelser om uppföljning och rapportering

              2.2.    Administrations- och kontrollsystem

              2.3.    Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.           BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

              3.1.    Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

              3.2.    Beräknad inverkan på utgifterna

              3.2.1  Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

              3.2.2  Beräknad inverkan på driftsanslagen

              3.2.3  Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

              3.2.4  Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

              3.2.5  Bidrag från tredje part

              3.3.    Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.           GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.        Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail

1.2.        Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen[27]

Politikområde: Avdelning 6 – Transport

Verksamhet: Kapitel 06 03 ”Horisont 2020: transportrelaterad forskning och innovation”

1.3.        Typ av förslag eller initiativ

X Ny åtgärd

¨ Ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd[28]

¨ Befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden

¨ Tidigare åtgärd som omformas till eller ersätts av en ny

1.4.        Mål

1.4.1.     Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Det allmänna målet med det förslagna initiativet är att bättre anpassa EU:s forsknings- och innovationsinsatser på järnvägsområdet så att de kan bidra till fullbordandet av det gemensamma europeiska järnvägsområdet, och samtidigt påskynda spridningen på marknaden av innovativa lösningar för att öka konkurrenskraften hos EU:s järnvägssektor.

1.4.2.     Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr…

(1) Att främja fokuserade, samordnade och långsiktiga investeringar inom forskning och innovation på järnvägsområdet i EU.

(2) Att öka hävstångsverkan hos EU:s finansiering av forskning och innovation.

(3) Att få till stånd varaktiga nätverk och kunskapsutbyte mellan olika berörda parter.

(4) Att minska de risker som är kopplade till innovation.

(5) Att öka den operativa kapaciteten och effektiviteten hos forskning och innovation på järnvägsområdet.

Berörda verksamheter enligt den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

06.03.03.01: Att skapa ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert och smidigt.

1.4.3.     Verkan eller resultat som förväntas

Initiativet förväntas påskynda spridningen av tekniska innovationer som underlättar skapandet av en verkligt integrerad och driftskompatibel järnvägsmarknad i EU, vilket ökar konkurrenskraften hos unionens järnvägssektor både jämfört med andra transportsätt och gentemot utländska konkurrenter. Detta kommer i sin tur att bidra till att höja järnvägstjänsternas kvalitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet i EU.

1.4.4.     Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Den detaljerade ramen för övervakning och utvärdering kommer att tas fram av det gemensamma företaget Shift2Rail, men processerna kommer att omfatta regelbunden (kvartalsvis) övervakning och rapportering på projektnivå av arbetspaket, på grundval av en begränsad uppsättning tillförlitliga nyckelresultatindikatorer.

1.5.        Övervakning och rapportering på programnivå, på grundval av projekt- och arbetspaketdata, inklusive övervakning av resultatens kvalitet i förhållande till vissa fastställda kriterier; övervakning av projektledningen för att kontrollera dess generella kvalitet och förenlighet med det strategiska arbetsprogrammet. Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.     Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Att inrätta det gemensamma företaget som en ny struktur för partnerskap mellan kommissionen och industrin i syfte att finansiera forskning och innovation.

Att i en strategisk huvudplan fastställa de prioriterade forsknings- och innovationsverksamheter, inklusive storskaliga demonstrationsverksamheter, som krävs för att uppnå det gemensamma företagets mål.

Att mobilisera medel från den privata och offentliga sektorn för att finansiera verksamheterna i den strategiska huvudplanen.

Att genomföra konkurrensbaserade ansökningsomgångar, utvärderingar och projekturval.

Att övervaka och följa upp finansiella och vetenskapliga aspekter av projekt.

Att upprätta och genomföra alla förfaranden för det gemensamma företaget Shift2Rail, inklusive finansiell revision.

Att organisera all annan verksamhet som är kopplad till det gemensamma företaget Shift2Rail.

1.5.2.     Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Finansieringsnivåerna för forskning och innovation på järnvägsområdet har historiskt sett varit låga, och de investeringar som ändå görs är ibland fragmenterade och ineffektiva till följd av betydande skillnader mellan nationella program och järnvägssystem. Chanserna till framgång är större om forsknings- och innovationsinsatserna slås samman och samordnas på EU-nivå, eftersom den infrastruktur och teknik som ska utvecklas för att främja det gemensamma europeiska järnvägsområdet är gränsöverskridande och eftersom det krävs en viss kritisk massa av resurser. Insatser på EU-nivå kommer att bidra till att rationalisera forskningsprogram och säkra driftskompatibilitet för de system som utvecklas. Denna standardisering kommer att öppna en bredare marknad och främja konkurrensen.

1.5.3.     Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Tidigare forsknings- och innovationsinsatser på järnvägsområdet på EU-nivå har inte lyckats främja ny teknik för att underlätta närmare integration av olika nationella järnvägssystem eller skilda undersystem. Spridningen på marknaden och effekten av forsknings- och innovationsprojekt på EU-nivå kopplade till tidigare ramprogram har dessutom varit liten och långsam.

I EU:s nya program för forskning och innovation, Horisont 2020, betonas behovet av att öka effektiviteten i EU:s finansiering genom att slå samman tillgängliga forsknings- och innovationsinsatser och expertis inom ramen för offentlig-privata partnerskap. Offentlig-privata partnerskap för forskning och innovation på EU-nivå infördes för första gången i sjunde ramprogrammet för forskning, i form av gemensamma företag inrättade enligt artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Flera successiva utvärderingar av dessa erfarenheter har betonat de positiva effekterna för Europas ekonomi och samhälle av en bättre samordning av EU:s finansiering av forskning och innovation.

Utvärderingar av befintliga gemensamma företag har också visat på behovet av starkare åtaganden från de industriella partnernas sida och tydligare metoder för att mäta dessa åtaganden och därtill kopplade hävstångseffekter, liksom behovet av att ge dem tydliga mål och garantera större öppenhet mot nya deltagare.

1.5.4.     Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Det kan finnas synergieffekter mellan finansieringsåtgärder inom Horisont 2020 och finansieringen från medlemsstater och regioner. Stabiliteten hos gemensamma företag kommer att ha en förtroendeingivande verkan på potentiella externa partner, något som kommer att underlätta finansiering från andra källor.

Man kan också beakta synergier med andra instrument på EU-nivå, t.ex. fonden för ett sammanlänkat Europa.

1.6.        Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

X Förslag eller initiativ som pågår under begränsad tid

– X  Förslaget eller initiativet ska gälla från den 1.1.2014 till den 1.1.2024.

– X  Det påverkar resursanvändningen från 2014 till 2020 för åtagandebemyndiganden och från 2014 till 2024 för betalningsbemyndiganden.

¨ Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

– Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ

– beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.        Planerad metod för genomförandet[29]

¨Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

– ¨genom dess avdelningar, inklusive personal vid unionens delegationer

– ¨via genomförandeorgan

¨Delad förvaltning med medlemsstaterna

X Indirekt förvaltning genom delegering till

– ¨ tredjeländer eller organ som de har utsett

– ¨ internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

– ¨ EIB och Europeiska investeringsfonden

– X Organ som avses i artikel 209 i budgetförordningen

– ¨ offentligrättsliga organ

– ¨ privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

– ¨ organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

– ¨ personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten

– Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

Inga anmärkningar

2.           FÖRVALTNING

2.1.        Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att följas upp genom regelbundna kontakter och i enlighet med regel 19 i stadgarna.

Som ett offentlig-privat partnerskapsorgan enligt artikel 209 i budgetförordningen omfattas det gemensamma företaget Shift2Rail av strikta regler om uppföljning. Uppföljningen sker med hjälp av

- styrelsens övervakning, och

- halvtids- och slututvärderingar av externa experter (vart tredje år och vid programmets slut, under kommissionens övervakning).

2.2.        Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.     Risker som identifierats

Riskbedömningen gjordes i konsekvensbedömningsrapporten. Tabell 8 i arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar innehåller en översikt över olika risker och bedömningen av dessa (s. 39–40).

2.2.2.     Uppgifter om det interna kontrollsystemet

Kommissionen kommer genom den delegerade utanordnaren att se till att de regler som gäller för det gemensamma företaget Shift2Rail helt uppfyller kraven i artiklarna 60 och 61 i budgetförordningen.

De interna kontrollramarna för det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att bygga på följande:

- Genomförandet av normer för internkontroll som erbjuder garantier som är minst likvärdiga med dem som kommissionens normer erbjuder.

- Förfaranden för att välja ut de bästa projekten med hjälp av oberoende utvärderingar, och för överföring av dem till rättsliga instrument.

- Projektledning och avtalshantering under varje projekts hela löptid.

- Förhandskontroller av 100 % av alla ansökningar om utbetalning, inklusive metoder för mottagande av revisionsintyg och förhandsattestering av kostnader.

- Efterhandsrevisioner av ett urval av ansökningar om utbetalning, som en del av efterhandsrevisionerna avseende Horisont 2020.

- Vetenskaplig utvärdering av projektresultat.

2.2.3.     Kostnader för och fördelar med kontrollerna

Kommissionens internrevisor ska med hänsyn till det gemensamma företaget ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionen. Styrelsen kan dessutom välja att vid behov inrätta en intern revisionsfunktion för det gemensamma företaget.

Den verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail ska, i egenskap av utanordnare, införa ett kostnadseffektivt system för internkontroll och förvaltning. Han eller hon ska rapportera till kommissionen om den ram för internkontroll som antagits.

Kommissionen kommer att övervaka risken för bristande efterlevnad genom det rapporteringssystem som den kommer att utveckla, samt genom att följa resultaten av efterhandsrevisionerna hos mottagarna av EU-medel från det gemensamma företaget Shift2Rail, som en del av de efterhandsrevisioner som omfattar hela Horisont 2020.

Det kontrollsystem som inrättas ska beakta den bestämda uppfattningen bland mottagarna av EU-medel och hos den lagstiftande myndigheten att den kontrollbörda som krävs för att uppnå en felgräns på 2 % har blivit för stor. Detta riskerar att minska intresset för unionens forskningsprogram, och därigenom negativt påverka forskning och innovation i unionen.

2.2.4.     Förväntad risk för fel

Eftersom reglerna för deltagande i det gemensamma företaget Shift2Rail är desamma som kommissionen kommer att använda och stödmottagarna har en liknande riskprofil som kommissionen, kan det förväntas att felfrekvensen blir ungefär densamma som kommissionen har fastställt för Horisont 2020, dvs. rimliga garantier för att risken för fel under den fleråriga utgiftsperioden är 2–5 % per år, med det slutliga målet att uppnå en kvarstående felfrekvens som ligger så nära 2 % som möjligt i samband med avslutandet av de fleråriga programmen, när de finansiella konsekvenserna av alla revisioner, korrigeringar och åtgärder för återkrav har beaktats.

2.3.        Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt den här förordningen, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.

Enligt punkt 2.2.1 i kommissionens strategi mot bedrägerier (KOM(2011) 376 slutlig) ska kommissionen utveckla ett nära samarbete och goda synergier samt främja de normer som beskrivs i strategin vid EU:s institutioner, inklusive gemensamma företag.

Det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att samarbeta med kommissionen i frågor som rör bedrägerier och oriktigheter. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska anta en strategi för bedrägeribekämpning som är proportionell i förhållande till risken för bedrägerier och som tar hänsyn till kostnader och nytta med de åtgärder som ska genomföras. Dessutom ska revisionsrätten ha befogenhet att utföra revision, både utifrån dokument och på plats, för alla bidragsmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsmedel inom ramen för programmet.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som berörs av sådan finansiering.

3.           BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.        Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

· Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i budgetramen i nummerföljd och – inom varje sådan rubrik – de berörda budgetrubrikerna i den årliga budgeten i nummerföljd

Rubrik i den fleråriga budgetramen || Budgetrubrik i den årliga budgeten || Typ av anslag || Bidrag

Nummer 1A [Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning] || Diff./ Icke-diff. || från Efta-länder || från kandidat-länder || från tredje-länder || enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1A || 06.03.07.33 – Det gemensamma företaget Shift2Rail – Stödutgifter 06.03.07.34 – Det gemensamma företaget Shift2Rail || Diff. || JA || JA || JA || JA

Bidraget till dessa budgetrubriker väntas komma från:

GD MOVE (budgetrubrikerna 06.03 03 01 och 06.01.05.03): 70 %

GD RTD (budgetrubrikerna 08.02.03.04 och 08.01.05.03): 30 %

Det årliga ekonomiska bidraget per budgetrubrik anges i tabellen nedan*.

Budgetrubrik || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || TOTALT

06.03.03.01 || 36,000 || 31,000 || 31,000 || 36,400 || 49,000 || 58,800 || 65,834** || 308,034

06.01.05.03[30] || 0,336 || 0,947 || 1,137 || 1,136 || 1,137 || 1,136 || 1,137 || 6,966

08.02.03.04 || 16,000 || 13,000 || 13,000 || 15,600 || 21,000 || 25,200 || 28,215** || 132,015

08.01.05.03 || 0,144 || 0,406 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 0,487 || 2,985

TOTALT || 52,480 || 45,353 || 45,623 || 53,624 || 71,624 || 85,623 || 95,673 || 450,000

* I denna tabell ingår 52 miljoner euro (varav 70 % finansieras av GD MOVE och 30 % av GD RTD) som kommer att anslås under 2014 för att finansiera gemensamma forskningsinsatser på järnvägsområdet inom ramen för Horisont 2020:s arbetsprogram för transport 2014–2015, i väntan på att det gemensamma företaget Shift2Rail bildas. Förvaltningen av dessa insatser och motsvarande budget, liksom alla belopp som inte anslagits efter ansökningsomgångarna, kan tas över av det gemensamma företaget Shift2Rail när det väl fått operativ förmåga att genomföra sin egen budget.

** Inklusive 2,484 miljoner euro inom rubrik 06.03.03.01 och 1,065 miljoner euro inom rubrik 08.01.05.03, dvs. sammanlagt 3,594 miljoner euro, som ska tilldelas 2020 för administrativa kostnader under 2021–2024.

3.2.        Beräknad inverkan på utgifterna

3.2.1.     Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen || 1A || Rubrik 1A – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

|| || || || || || || || || || || || || ||

Det gemensamma företaget Shift2Rail || || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || År 2022 || År 2023 || År 2024 || TOTALT

Avdelning 1 – Personalkostnader || Åtaganden || (1) || 0,080 || 0,453 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,523 || 1,527 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 4,154

Betalningar || (2) || 0,080 || 0,453 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,523 || 0,524 || 0,430 || 0,305 || 0,179 || 0,089 || 4,154

Avdelning 2 – Infrastruktur och driftsutgifter || Åtaganden || (1a) || 0,400 || 0,900 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 3,646 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 9,346

Betalningar || (2a) || 0,400 || 0,900 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 0,900 || 0,700 || 0,500 || 0,446 || 9,346

Avdelning 3 – Driftsutgifter || Åtaganden || (3a) || 52,000 || 44,000 || 44,000 || 52,000 || 70,000 || 84,000 || 90,500 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 436,500

Betalningar || (3b) || 0,000 || 50,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 58,000 || 44,000 || 30,000 || 16,000 || 6,500 || 436,500

TOTALA anslag för det gemensamma företaget Shift2Rail || Åtaganden || 1+1a+3a || 52,480 || 45,353 || 45,624 || 53,623 || 71,624 || 85,623 || 95,673 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 450,000

Betalningar || 2+2a+3b || 0,480 || 51,353 || 59,624 || 59,623 || 59,624 || 59,623 || 59,624 || 45,330 || 31,005 || 16,679 || 7,035 || 450,000

|| || || || || || || || || || || || || ||

Det gemensamma företaget Shift2Rail baseras på delade kostnader med industrin. Utgifterna i tabellen ovan avser endast unionens bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail.

Europeiska järnvägsbyrån kommer att ha en observatörsroll. Detta kommer att finansieras med befintliga resurser. Ingen ytterligare personal och inga ytterligare anslag kommer att begäras för dessa uppgifter.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Rubrik i den fleråriga budgetramen || 1A || Kommissionens administrativa utgifter

|| || || || || || || || || ||

|| År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 och senare || TOTALT

GD MOVE

Ÿ Personalresurser || 0,419 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || 0,326 || p.m. || 2,376

Ÿ Övriga administrativa utgifter || || || || 0,07 || || || 0,07 || || 0,14

TOTALT GD MOVE || Anslag || 0,419 || 0,326 || 0,326 || 0,396 || 0,326 || 0,326 || 0,396 || p.m. || 2,516

GD RTD

Ÿ Personalresurser || 0,179 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 || p.m. || 1,018

Ÿ Övriga administrativa utgifter || || || || 0,03 || || || 0,03 || || 0,06

TOTALT GD RTD || Anslag || 0,179 || 0,140 || 0,140 || 0,170 || 0,140 || 0,140 || 0,170 || p.m. || 1,078

TOTALT GD MOVE & RTD || Anslag || 0,598 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || p.m. || 3,594

TOTALA anslag för RUBRIK 1 i den fleråriga budgetramen || (summa åtaganden = summa betalningar) || 0,598 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || 0,466 || 0,466 || 0,566 || p.m. || 3,594 || || || ||

Unionens bidrag till det gemensamma företaget delas av GD MOVE (70 %) och GD RTD (30 %).

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| || || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 och senare || TOTALT

TOTALA anslag för RUBRIK 1 i den fleråriga budgetramen || Åtaganden || || 53,078 || 45,819 || 46,090 || 54,189 || 72,090 || 86,089 || 96,239 || 0,000 || 453,594

Betalningar || || 1,078 || 51,819 || 60,090 || 60,189 || 60,090 || 60,089 || 60,190 || 100,049 || 453,594

3.2.2.     Beräknad inverkan på driftsanslagen

– ¨ Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

– X  Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Mål- och resultatbeteckning || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || År 2022 || År 2023 || År 2024 || Totalt

Specifikt mål: Samordning av all relevant forsknings- och innovationsverksamhet på järnvägsområdet inom EU och i linje med huvudplanen för Shift2Rail. || 52,000 || 44,000 || 44,000 || 52,000 || 70,000 || 84,000 || 90,500 || 0 || 0 || 0 || 0 || 436,500

3.2.3.     Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1.  Sammanfattning

– ¨ Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

– X  Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

Antal anställda (i heltidsekvivalenter)

|| År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || År 2022 || År 2023 || År 2024 || TOTALT

Totalt antal tillfälligt anställda || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 || 34,5

Varav AD || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1 || 34,5

Varav AST || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Kontraktsanställda || 2 || 10 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 9 || 6 || 3 || 1,5 || 96,5

Nationella experter || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALT || 2,5 || 14 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 13 || 9 || 5 || 2,5 || 131

* Beträffande offentlig-privata partnerskapsorgan enligt artikel 209 i budgetförordningen är denna tabell medtagen i informationssyfte. Personalsituationen för de gemensamma företagen har bedömts med tanke på besluten om resurser beträffande nya metoder för genomförande inom den fleråriga budgetramen. Resultatet säkerställer budgetneutralitet jämfört med de administrativa utgifter som planeras för genomförandet av Horisont 2020. Antalet anställda har beräknats på grundval av ett riktmärke för befintliga gemensamma företag. Personalstyrkan skulle öka gradvis mellan 2014 och 2016 och sedan förbli oförändrad fram till 2020. Personalen skulle därefter fasas ut från och med 2021, då det gemensamma företaget börjar avvecklas och arvet efter det börjar förvaltas. Om det fattas beslut om att förlänga varaktigheten för det gemensamma företaget Shift2Rail blir personalkostnaderna för 2021–2024 naturligtvis i nivå med dem för 2020. När verksamheten nått full omfattning kommer personalen sannolikt att utgöras av: · Den verkställande direktören och en rådgivare/assistent è2 heltidsekvivalenter · En enhetschef och en sekreterare för enheten för ekonomi och administration, liksom för programenheten è4 heltidsekvivalenter · Personal i enheten för ekonomi och administration, inklusive minst en ekonomi- och redovisningsansvarig, en person med ansvar för personalfrågor och allmän administration, en person med ansvar för kommunikation och kontakter med berörda parter, en it-ansvarig och en person med ansvar för rättsliga frågor och avtal è5 heltidsekvivalenter · Personal i programenheten, inklusive minst en projektledare för vart och ett av de 5 innovationsprogrammen och en person med ansvar för övergripande frågor è6 heltidsekvivalenter År 2014 räknar man med att personalen kommer att bestå av 6 personer (den verkställande direktören, en enhetschef (tillfälligt anställda på AD-nivå) samt 4 kontraktsanställda), och dessa kommer att rekryteras mellan juni och oktober 2014. Detta motsvarar totalt 2,5 heltidsekvivalenter. För 2024 beräknas antalet heltidsekvivalenter också utifrån antagandet att vissa anställda kanske inte arbetar hela året om det gemensamma företaget håller på att fasas ut.

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Miljoner euro || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || År 2022 || År 2023 || År 2024 || TOTALT

Totalt tillfälligt anställda || 0,066 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,327 || 0,218 || 0,109 || 3,772

Varav AD || 0,066 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,436 || 0,327 || 0,218 || 0,109 || 3,772

Varav AST || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Kontraktsanställda || 0,094 || 0,470 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,611 || 0,423 || 0,282 || 0,141 || 0,071 || 4,536

Nationella experter || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

TOTALT || 0,160 || 0,906 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 1,047 || 0,859 || 0,609 || 0,359 || 0,180 || 8,308

Personalkostnaderna är baserade på de genomsnittliga personalkostnader som räknats fram av GD BUDG, minus indirekta personalkostnader, vilket innebär direkta personalkostnader på 109 000 euro för tillfälligt anställda och 47 000 euro för kontraktsanställda, utom för 2014 där man utgår från den fulla kostnaden för en AD-anställd (132 000 euro), med tanke på de högre lönegraderna för dessa tjänster.

Personalbehoven ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.3.2.  Beräknat personalbehov

– ¨Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk

– X  Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

Ansvarigt generaldirektorat || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 ||

Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda) ||

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna) || || || || || || || ||

XX 01 01 02 (vid delegationer) || || || || || || || ||

08 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder) || 1,5 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 ||

06 01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder) || 2,5 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 ||

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder) || || || || || || || ||

Extern personal (i heltidsekvivalenter) [1] ||

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget) || || || || || || || ||

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna) || || || || || || || ||

XX 01 04 yy[2] || vid huvudkontoret[3] || || || || || || || ||

vid delegationer || || || || || || || ||

06 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 ||

10 01 05 02 (kontraktsanställda, vikarier och nationella experter som arbetar med direkta forskningsåtgärder) || || || || || || || ||

Annan budgetrubrik (ange vilken) || || || || || || || ||

TOTALT || 5* || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 ||

* Antalet anställda inom kommissionen är högre för 2014 än för de därpå följande åren, eftersom kommissionen måste inrätta det gemensamma företaget Shift2Rail och samtidigt driva gemensamma forskningsprojekt inom ramen för arbetsprogrammet för transport 2014–2015, som därefter kommer att tas över av det gemensamma företaget.

Från 2015 till 2020 kommer det att krävas 4 heltidsekvivalenter, varav 3 AD och 1 kontraktsanställd. Antalet anställda för perioden efter 2020 kommer att beslutas i ett senare skede.

Det gemensamma företaget Shift2Rail || År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 || År 2022 || År 2023 || År 2024

Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

Tillfälligt anställda (AD-nivå) || 0,5 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 2 || 1

Tillfälligt anställda (AST-nivå) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Extern personal (i heltidsekvivalenter)[1]

Kontraktsanställda || 2 || 10 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 9 || 6 || 3 || 1,5

Nationella experter || || || || || || || || || || ||

Vikarier || || || || || || || || || || ||

TOTALT || 2,5 || 14 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 13 || 9 || 5 || 2,5

Beträffande offentlig-privata partnerskapsorgan enligt artikel 209 i budgetförordningen är denna tabell medtagen i informationssyfte.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda || Enligt vad som anges i stadgarna för det gemensamma företaget Shift2Rail

Extern personal || Enligt vad som anges i stadgarna för det gemensamma företaget Shift2Rail

3.2.4.     Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

– X  Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

– ¨ Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

– ¨ Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras[31].

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5.     Bidrag från tredje part

– ¨ Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

– X  Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

|| År 2014 || År 2015 || År 2016 || År 2017 || År 2018 || År 2019 || År 2020 || År 2021 och senare || Totalt

Ange medfinansierande organ – kontantbidrag till de administrativa kostnaderna || 0,480 || 1,353 || 1,624 || 1,623 || 1,624 || 1,623 || 1,624 || 3,549 || 13,500

Ange medfinansierande organ – naturabidrag till driftskostnaderna* || 0,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 41,000 || 90,500 || 336,500

TOTALA anslag som tillförs genom medfinansiering || 0,480 || 42,353 || 42,624 || 42,623 || 42,624 || 42,623 || 42,624 || 94,049 || 350,000

Ytterligare verksamheter || 0,000 || 10,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 12,000 || 50,000 || 120,000

TOTALA åtaganden från tredje part || 0,480 || 52,353 || 54,624 || 54,623 || 54,624 || 54,623 || 54,624 || 144,049 || 470,000

Beräknad inverkan på inkomsterna

– X  Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

– ¨ Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

– ¨ Påverkan på egna medel

– ¨ Påverkan på ”diverse inkomster”

[1]               Vitbok – Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, KOM(2011) 144 slutlig.

[2]               Fjärde järnvägspaketet – Fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att främja konkurrenskraft och tillväxt i EU, COM(2013) 25 final.

[3]               COM(2013) 494 final.

[4]               Sector Overview and Competitiveness Survey of the Railway Supply Industry, Europeiska kommissionen, maj 2012, s. 100.

[5]               Preliminärt belopp i löpande priser. Beloppet beror på hur stora medel som slutligen beviljas GD MOVE och GD RTD för målet ”smarta, gröna och integrerade transporter” och som godkänns av budgetmyndigheten i den slutliga versionen av lagstiftningen och finansieringsöversikten.

[6]               Med undantag för unionens bidrag till de administrativa kostnaderna.

[7]               Resurser för att täcka unionens bidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader kommer att omfördelas från de administrativa budgetposterna för Horisont 2020.

[8]               EUT C [...], [...], s. [...].

[9]               EUT C [...], [...], s. [...].

[10]             KOM(2010) 2020 slutlig.

[11]             Vitbok – Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, KOM(2011) 144 slutlig.

[12]             EUT... [H2020 FP].

[13]             EUT … [H2020 SP].

[14]             COM(2013) 494 final.

[15]             COM(2013) 25 final.

[16]             EUT... [H2020 RfP].

[17]             Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

[18]             EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

[19]             EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

[20]             Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

[21]             EGT 56, 4.3.1968, s. 1.

[22]             EUT L 248, 18.9.2013, s. 1.

[23]             EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

[24]             EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

[25]             EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

[26]             EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.

[27]             Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB. –

[28]             I den mening som avses i artikel 54.2 a och b i budgetförordningen.

[29]             Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Om resurserna i budgetrubrik 06 01 05 03 är otillräckliga kommer budgetrubrikerna 06 01 05 01 och 06 01 05 02 att användas som finansieringskälla.

[31]             Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet (avseende perioden 2007–2013).

BILAGOR

till

Förslag till rådets förordning

om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail

BILAGA 1 – STADGAR FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET

1- Definitioner

1. associerad medlem: juridisk person eller en gruppering eller ett konsortium av juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat eller ett land som är associerat till ramprogrammet Horisont 2020 och som har valts ut enligt förfarandet i regel 4.2, uppfyller villkoren i regel 4.3 och 4.4 och har godkänt dessa stadgar genom att underteckna ett godkännandebrev.

2. annan grundande medlem än unionen: bidragsgivare som är uppförda i bilaga II och som har åtagit sig att bidra med vardera minst 30 miljoner euro under det gemensamma företaget Shift2Rails löptid och har godkänt dessa stadgar genom att underteckna ett godkännandebrev.

3. innovationsprogram: de tematiska områden som ska ligga till grund för strukturen av den huvudplan för Shift2Rail som avses i punkt 4. Innovationsprogrammen ska väljas ut på grundval av deras kapacitet att maximera produktivitetsökningar för en eller flera driftsmiljöer och återspegla ett helhetskoncept för järnvägssystemet. Utan hinder av ett styrelsebeslut om ändring av denna struktur bör huvudplanen för Shift2Rail föreskriva upprättandet av minst följande fem innovationsprogram:

(a) Kostnadseffektiva och tillförlitliga högkapacitetståg

(b) Avancerade system för trafikledning och trafikövervakning

(c) Kostnadseffektiv och tillförlitlig högkapacitetsinfrastruktur

(d) IT-lösningar för attraktiva järnvägstjänster

(e) Teknik för hållbar och attraktiv europeisk godstransport

4. huvudplan för Shift2Rail: gemensam, framtidsorienterad, strategisk färdplan, som ska tas fram av det gemensamma företaget Shift2Rail i samråd med Europeiska järnvägsbyrån och teknikplattformen Errac (European Rail Research Advisory Council) för att driva på innovation i järnvägssektorn på lång sikt. huvudplanen ska fastställa centrala prioriteringar och grundläggande operativa och tekniska innovationer som krävs av alla berörda parter för att uppnå de mål för det gemensamma företaget Shift2Rail som anges i artikel 2. Huvudplanen ska vara resultatinriktad och strukturerad kring ett begränsat antal centrala tematiska områden, eller innovationsprogram, som avses i punkt 3. När planen godkänts av styrelsen för det gemensamma företaget Shift2Rail ska den godkännas av rådet, på förslag från kommissionen, och överlämnas till Europaparlamentet.

2 – Uppgifter

Det gemensamma företaget Shift2Rail ska ha följande uppgifter:

(a) Fastställa, i den huvudplan för Shift2Rail som avses i regel 1.4, den prioriterade forsknings- och innovationsverksamhet, inbegripet storskalig demonstrationsverksamhet, som krävs för att påskynda spridningen av integrerade, driftskompatibla och standardiserade tekniska innovationer som är nödvändiga för att understödja det gemensamma europeiska järnvägsområdet och optimera driften av järnvägssystemet, samtidigt som järnvägstransporternas kapacitet och tillförlitlighet ökas och kostnaderna för dessa transporter minskas.

(b) Mobilisera offentliga och privata medel för att finansiera verksamheten inom vart och ett av de innovationsprogram som fastställs i huvudplanen för Shift2Rail.

(c) Överföra huvudplanen för Shift2Rail till detaljerade, resultatinriktade, årliga arbetsplaner med detaljerade investeringsplaner som möjliggör kontinuitet, synkronisering och långsiktiga investeringar.

(d) Säkerställa övervakning av verksamheten i samband med utvecklingen av gemensamma produkter som lagts fast i huvudplanen för Shift2Rail.

(e) Ge finansiellt stöd till indirekta forsknings- och innovationsåtgärder, främst i form av bidrag till medlemmar och deltagare genom de åtgärder, såsom upphandling eller tilldelning av bidrag efter ansökningsomgångar, som är bäst lämpade för att uppnå programmets mål, i enlighet med förordning (EU) nr […] om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020).

(f) Organisera det tekniska forsknings-, utvecklings-, validerings- och utredningsarbete som ska utföras under dess ansvar, samtidigt som fragmentering av sådan verksamhet ska undvikas.

(g) Säkerställa en effektiv och ändamålsenlig forsknings- och innovationsverksamhet i järnvägssektorn och genom lämplig övervakning och utvärdering följa upp framstegen i arbetet med att uppnå målen för det gemensamma företaget Shift2Rail.

(h) Sammanföra användarkrav och fastställa standarder för driftskompatibilitet för att vägleda investeringar i forskning och utveckling i riktning mot operativa och marknadsmässiga lösningar.

(i) Utveckla nära samarbete och säkra samordning med liknande europeiska, nationella och transnationella forsknings- och innovationsåtgärder inom järnvägssektorn, särskilt inom ramen för tidigare ramprogram och ramprogrammet Horisont 2020, och därmed göra det möjligt för det gemensamma företaget Shift2Rail att bli en central referenspunkt för all järnvägsrelaterad forsknings- och innovationsfinansiering på EU-nivå.

(j) Upprätta och utveckla ett nära och långsiktigt samarbete mellan unionen, tillverkningsindustrin inom järnvägssektorn och andra berörda parter som krävs för att utveckla banbrytande innovationer och garantera en stark marknadsintroduktion av innovativa lösningar, däribland järnvägsindustrin och andra berörda parter samt aktörer utanför den traditionella järnvägssektorn.

(k) Etablera kontakter med nationella och internationella forsknings- och innovationsåtgärder på området järnvägsteknik, särskilt via teknikplattformen Errac, liksom med verksamheter på andra områden, bl.a. Ertrac (European Road Transport Research Advisory Council), Acare (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe), den europeiska teknikplattformen Waterborne, teknikplattformen för tillverkning Manufuture, plattformen för avancerade konstruktionsmaterial och tekniker EuMaT.

(l) Främja deltagande av små och medelstora företag i det gemensamma företagets verksamhet, i linje med målen för ramprogrammet Horisont 2020.

(m) Sträva efter ett geografiskt balanserat deltagande av medlemmar och samarbetspartner i det gemensamma företagets verksamhet.

(n) Genomföra verksamhet för information, kommunikation, och spridning genom tillämpning, efter nödvändiga ändringar, av artikel 22 i förordning (EU) nr […]/2013 [the Horizon 2020 Framework Programme].

(o) Utföra alla andra uppgifter som krävs för att uppnå målen i artikel 2 i denna förordning.

3 – Medlemmar

1. Medlemmarna i det gemensamma företaget Shift2Rail ska vara följande:

(a) Unionen, företrädd av kommissionen.

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett godkännandebrev, andra grundande medlemmar av det gemensamma företaget Shift2Rail än unionen, vilka är uppförda i bilaga II till denna förordning, och de associerade medlemmar som ska väljas ut i enlighet med regel 4. Dessa medlemmar ska gemensamt kallas andra medlemmar än unionen.

2. Bidrag från andra medlemmar än unionen och deras roll ska fastställas i ett medlemsavtal med det gemensamma företaget Shift2Rail. Detta avtal ska förhandlas fram med den verkställande direktören och överlämnas till styrelsen för godkännande. Avtalet ska tillhandahålla en kvantitativ och kvalitativ beskrivning av medlemmens bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail, enligt artikel 4.2 a, samt den plan för kompletterande verksamhet som avses i artikel 4.2 b, och det ska innehålla bestämmelser om medlemmens representation i styrelsen.

4 – Ändringar när det gäller medlemskap

1. Varje juridisk person, grupp eller konsortium av juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat eller i ett land som är associerat till ramprogrammet Horisont 2020 får ansöka om att bli associerad medlem av det gemensamma företaget Shift2Rail, förutsatt att enheten godkänner det gemensamma företaget Shift2Rails stadgar och åtar sig att bidra till den finansiering som avses i punkt 4 för uppnående av det gemensamma företaget Shift2Rails mål enligt artikel 2 i denna förordning.

2. De associerade medlemmarna av det gemensamma företaget Shift2Rails ska väljas ut genom en öppen, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt ansökningsomgång. Den första ansökningsomgången för associerade medlemmar ska inledas senast tre månader efter det att det gemensamma företaget Shift2Rail bildades. Eventuella ytterligare ansökningsomgångar ska styras av behovet av viktig kapacitet för att genomföra huvudplanen för Shift2Rail. Alla ansökningsomgångar ska offentliggöras på webbplatsen för Shift2Rail och meddelas genom gruppen med staternas företrädare och andra kanaler, så att bredast möjliga deltagande åstadkoms i syfte att uppnå målen i huvudplanen för Shift2Rail. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska uppmuntra deltagande av små och medelstora företag, aktörer från järnvägssektorns hela värdekedja och aktörer utanför den traditionella järnvägssektorn.

3. Styrelsen ska bedöma ansökningar om att bli associerad medlem med beaktande av bl.a. sökandens betydelse och potentiella mervärde för att målen för det gemensamma företaget Shift2Rail ska uppnås, sökandens finansiella sundhet samt eventuella intressekonflikter. Den ska därefter besluta om ansökan.

4. Det egna bidrag som krävs för att bli associerad medlem ska vara minst 2,5 % av den totala budgeten för det innovationsprogram som man deltar i.

5. En medlem får säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget Shift2Rail. Uppsägningen ska träda i kraft och bli oåterkallelig sex månader efter det att övriga medlemmar underrättats. Från och med denna tidpunkt ska den före detta medlemmen befrias från alla skyldigheter, förutom dem som det gemensamma företaget Shift2Rail godkänt eller ådragit sig innan medlemskapet sades upp.

6. Medlemskap i det gemensamma företaget Shift2Rail får inte överlåtas till en tredje part utan enhälligt förhandsgodkännande av styrelsen.

7. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska, omedelbart efter det att ändringar av medlemskap skett i enlighet med denna regel, offentliggöra en uppdaterad förteckning över företagets medlemmar på sin webbplats samt datumet för när ändringarna får verkan.

5 – Det gemensamma företagets organisation

1. Det gemensamma företaget Shift2Rails organ ska vara

(a) styrelsen,

(b) den verkställande direktören,

(c) den vetenskapliga kommittén,

(d) gruppen med staternas företrädare.

2. Den vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare ska vara rådgivande organ till det gemensamma företaget Shift2Rail.

6 – Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av högst tjugo ledamöter, inklusive

(a) två företrädare för kommissionen,

(b) en företrädare för var och en av de andra grundande medlemmarna av det gemensamma företaget Shift2Rail än unionen,

(c) minst en företrädare för associerade medlemmar per innovationsprogram som avses i regel 1.3. Dessa företrädare kommer att utses av styrelsen för det gemensamma företaget Shift2Rail i syfte att säkerställa en balanserad representation av aktörer från järnvägssektorns hela värdekedja och aktörer utanför den traditionella järnvägssektorn.

7 – Styrelsens funktionssätt

1. Kommissionen ska vara ordförande i styrelsen.

2. Varje medlem i det gemensamma företaget Shift2Rail ska ha ett röstetal som står i proportion till dess bidrag till det gemensamma företagets medel. Trots vad som sägs i första meningen i denna punkt ska kommissionen ha 50 % av rösterna. Kommissionens röst ska vara odelbar och avspegla unionens ställning i styrelsen.

3. Företrädarna ska göra sitt yttersta för att uppnå enhällighet. Om enhällighet inte kan uppnås och trots vad som sägs i punkt 4 ska styrelsen fatta beslut med en majoritet av minst två tredjedelar av samtliga röster, inbegripet rösterna för dem som inte är närvarande, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

4. Vid beslut om anslutning av associerade medlemmar och associerade medlemmars representation i styrelsen ska kommissionen ha utslagsröst om en majoritet av två tredjedelar inte kan uppnås.

5. Styrelsen ska anta sin arbetsordning, som ska säkerställa att arbetet utförs smidigt och effektivt. Dessa regler ska omfatta särskilda förfaranden för att fastställa och undvika intressekonflikter.

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger om året. Extraordinarie sammanträden ska sammankallas om antingen en tredjedel av styrelsemedlemmarna med minst 30 % av rösterna eller om kommissionen eller den verkställande direktören begär det.

Sammanträdena ska normalt äga rum på den plats där det gemensamma företaget har sitt säte.

Den verkställande direktören ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte ha någon rösträtt.

En företrädare för Europeiska järnvägsbyrån och ordföranden eller vice ordföranden för gruppen med staternas företrädare ska delta i styrelsens möten som observatörer.

Styrelsen får bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden som observatörer.

8 – Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för det gemensamma företaget Shift2Rails strategiska inriktning och drift och ska övervaka genomförandet av dess verksamhet. Styrelsen ska särskilt ha följande uppgifter:

(a) Anta huvudplanen för Shift2Rail och eventuella förslag till ändring av denna.

(b) Anta det gemensamma företaget Shift2Rails årliga arbetsplan och tillhörande utgiftsberäkningar, på förslag av den verkställande direktören efter samråd med den vetenskapliga kommittén och gruppen med staternas företrädare.

(c) Bedöma, godkänna eller avslå ansökningar om nytt medlemskap i enlighet med regel 4.

(d) Besluta om avslutande av medlemskapet i det gemensamma företaget Shift2Rail för medlemmar som inte fullgör sina skyldigheter och om villkoren för att avsluta det medlemskapet.

(e) Godkänna de medlemsavtal som avses i regel 3.2 efter samråd, i tillämpliga fall, med en särskild rådgivande grupp.

(f) Anta finansiella regler för det gemensamma företaget Shift2Rail i enlighet med artikel 5 i denna förordning.

(g) Anta det gemensamma företaget Shift2Rails årsbudget, på förslag av den verkställande direktören, inbegripet tjänsteförteckningen med uppgifter om antalet tillfälliga tjänster per tjänstegrupp och lönegrad samt antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter, uttryckt i heltidsekvivalenter.

(h) Utöva tillsättningsmyndighetsbefogenheter rörande anställda i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning.

(i) Utnämna, entlediga, förlänga mandatperioden för och ge vägledning till den verkställande direktören samt övervaka dennes arbete.

(j) Godkänna organisationsplanen på rekommendation av den verkställande direktören.

(k) Godkänna årsbokslutet.

(l) Godkänna den årliga verksamhetsrapporten, inbegripet tillhörande utgifter.

(m) Se till att det, om så är lämpligt, inrättas en intern revisionsenhet för det gemensamma företaget Shift2Rail.

(n) Utarbeta förfaranden för ansökningsomgångar och anbudsinfordringar, godkänna dessa och, i tillämpliga fall, därmed sammanhängande regler för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och översyn.

(o) Godkänna förteckningen över åtgärder som valts ut för finansiering.

(p) Inrätta arbetsgrupper som avses i regel 14 utöver det gemensamma företaget Shift2Rails organ, där så är lämpligt.

(q) Vid behov fastställa tillämpningsföreskrifter i enlighet med artikel 6.3 i denna förordning samt regler om utstationering av nationella experter vid det gemensamma företaget Shift2Rail och om användning av praktikanter i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

(r) Till kommissionen lämna alla förslag om ändring av denna förordning från någon medlem i det gemensamma företaget Shift2Rail, där så är lämpligt.

(s) Besluta om förslag till kommissionen om utvidgning eller avveckling av det gemensamma företaget.

(t) Utföra alla uppgifter som inte uttryckligen tilldelats något av organen inom det gemensamma företaget Shift2Rail och som den får tilldela ett av dessa organ.

9 – Utnämning och entledigande av samt förlängning av mandatperioden för den verkställande direktören

1. Den verkställande direktören ska utses av styrelsen utifrån en förteckning över kandidater som föreslås av kommissionen på grundval av ett öppet och transparent urvalsförfarande.

2. Den verkställande direktören är medlem av personalen och ska anställas som tillfälligt anställd hos det gemensamma företaget Shift2Rail i enlighet med artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen.

3. Vid ingåendet av avtalet med den verkställande direktören ska det gemensamma företaget Shift2Rail företrädas av styrelsens ordförande.

4. Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. Före utgången av denna period ska kommissionen bedöma den verkställande direktörens arbete och det gemensamma företaget Shift2Rails framtida uppgifter och utmaningar.

5. Styrelsen får på förslag av kommissionen, som tar hänsyn till den bedömning som avses i punkt 4, förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst fem år.

6. En verkställande direktör vars mandat har förlängts får inte delta i ett annat urvalsförfarande för samma befattning vid slutet av den sammantagna mandatperioden.

7. Den verkställande direktören får bara avsättas genom beslut av styrelsen på grundval av ett förslag av kommissionen.

10 – Den verkställande direktörens uppgifter

1. Den verkställande direktören ska leda det gemensamma företaget Shift2Rails löpande verksamhet i enlighet med styrelsens beslut.

2. Den verkställande direktören ska juridiskt företräda det gemensamma företaget Shift2Rail. Han eller hon ska vara ansvarig inför styrelsen och i sin tjänsteutövning vara fullständigt oavhängig inom ramen för sina befogenheter.

3. Den verkställande direktören ska genomföra det gemensamma företaget Shift2Rails budget. Den verkställande direktören ska ge styrelsen all information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter.

4. Den verkställande direktören ska i synnerhet utföra följande uppgifter:

(a) För antagande av styrelsen utarbeta och lämna in ett utkast till årsbudget, inbegripet tillhörande tjänsteförteckning med uppgift om antalet tillfälliga tjänster i varje lönegrad och tjänstegrupp och antalet kontraktsanställda och utstationerade nationella experter, uttryckt i heltidsekvivalenter.

(b) För antagande av styrelsen utarbeta och lämna in en årlig arbetsplan för det gemensamma företaget och tillhörande utgiftsberäkningar.

(c) För godkännande av styrelsen lägga fram årsbokslutet.

(d) För godkännande av styrelsen utarbeta och lämna in den årliga verksamhetsrapport som avses i regel 19.2 samt andra rapporter som styrelsen kan begära.

(e) Handlägga tvistlösning i andra instans inom innovationsprogram.

(f) Handlägga tvistlösning i första instans mellan innovationsprogram.

(g) Förvalta ansökningsomgångarna och anbudsinfordringarna och för godkännande av styrelsen lämna in en förteckning över de åtgärder som valts ut för finansiering.

(h) Underteckna enskilda överenskommelser eller beslut.

(i) Underteckna upphandlingskontrakt.

(j) Se till att det gemensamma företagets skyldigheter enligt ingångna kontrakt och avtal fullgörs.

(k) Säkerställa samordning mellan de olika innovationsprogrammen och vidta lämpliga åtgärder för att hantera kopplingar, undvika onödiga överlappningar mellan projekt och främja synergieffekter mellan innovationsprogram.

(l) För styrelsen föreslå justeringar av det tekniska innehållet och budgetanslagen mellan innovationsprogram.

(m) Se till att planerade mål och tidtabeller hålls, samordna och följa upp innovationsprogrammens verksamhet och föreslå lämpliga ändringar av målen och tillhörande tidtabeller.

(n) Övervaka innovationsprogrammens framsteg för att uppnå målen.

(o) Utarbeta och genomföra det gemensamma företaget Shift2Rails kommunikationspolicy.

(p) För styrelsen lägga fram förslag beträffande organisationsplanen.

(q) Organisera, leda och övervaka det gemensamma företagets verksamhet och personal inom ramen för de gränser för delegeringen som styrelsen beslutar om i enlighet med artikel 6.2 i denna förordning.

(r) Se till att det gemensamma företagets verksamhet bedrivs fullständigt oavhängigt och utan intressekonflikter.

(s) Inrätta ett ändamålsenligt och effektivt internt kontrollsystem, se till att det fungerar och rapportera alla betydande ändringar av det till styrelsen.

(t) Säkerställa riskbedömning och riskhantering.

(u) Vidta alla andra åtgärder som behövs för att utvärdera det gemensamma företaget Shift2Rails framsteg mot målen.

(v) Organisera informationsutbytet med gruppen med staternas företrädare och med Europeiska järnvägsbyrån.

(w) Fullgöra alla andra uppgifter som styrelsen anförtrott eller delegerat till den verkställande direktören.

5. Den verkställande direktören ska inrätta ett programkontor för genomförande, under dennes ansvar, av alla de stöduppgifter som följer av denna förordning. Programkontoret ska bestå av de anställda vid det gemensamma företaget Shift2Rail, och ska särskilt utföra följande uppgifter:

(a) Tillhandahålla stöd för upprättande och förvaltning av ett lämpligt redovisningssystem i enlighet med det gemensamma företaget Shift2Rails finansiella regler.

(b) Handlägga ansökningsomgångar och anbudsinfordringar enligt den årliga arbetsplanen och administrera och samordna överenskommelserna eller besluten.

(c) Ge det gemensamma företaget Shift2Rails medlemmar och andra organ all information och allt stöd som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter samt tillgodose deras specifika önskemål.

(d) Fungera som sekretariat för det gemensamma företaget Shift2Rails organ och ge stöd till de arbetsgrupper som inrättats av styrelsen.

11 – Europeiska järnvägsbyrån

Europeiska järnvägsbyrån ska ha observatörsstatus i styrelsen och bidra till fastställandet och genomförandet av huvudplanen för Shift2Rail, i synnerhet genom att utföra följande rådgivande uppgifter:

(a) Föreslå eventuella ändringar av huvudplanen för Shift2Rail och de årliga arbetsplanerna, i synnerhet för att se till att behoven av forskning tillgodoses för att det gemensamma europeiska järnvägsområdet ska förverkligas.

(b) Föreslå, efter samråd med de berörda parter som avses i artikel 2.1 e i denna förordning, tekniska standarder för forskning, utveckling och validering i syfte att garantera resultatens interoperabilitet och säkerhet.

(c) Se över det gemensamma utvecklingsarbetet för det framtida systemet och bidra till att fastställa målsystem i rättsliga föreskrifter.

(d) Granska projektverksamhet och -resultat för att fastställa deras relevans för de mål som anges i artikel 2.2 i denna förordning och för att garantera forskningsresultatens interoperabilitet och säkerhet.

12 – Den vetenskapliga kommittén

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå av högst tolv ledamöter. Den ska utse en ordförande bland sina ledamöter.

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd representation av internationellt erkända forskare och ingenjörer från den akademiska världen, näringslivet, små och medelstora företag, icke-statliga organisationer och tillsynsmyndigheter. Den vetenskapliga kommitténs ledamöter ska tillsammans ha den nödvändiga vetenskaplig kompetens och sakkunskap på det tekniska område som krävs för att man ska kunna lämna vetenskapligt grundade rekommendationer till det gemensamma företaget Shift2Rail.

3. Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det särskilda urvalsförfarandet för sammansättningen av den vetenskapliga kommittén samt utse dess ledamöter. Styrelsen ska beakta de tänkbara kandidater som gruppen med staternas företrädare, Errac och Europeiska järnvägsbyrån föreslagit.

4. Den vetenskapliga kommittén ska utföra följande uppgifter:

(a) Ge råd om de vetenskapliga och tekniska prioriteringar som ska ingå i de årliga arbetsplanerna.

(b) Ge råd om de vetenskapliga och tekniska resultat som beskrivs i den årliga verksamhetsrapporten.

(c) Föreslå möjliga områden för avancerad forskning som skulle kunna vidareutvecklas.

(d) Föreslå möjliga synergieffekter med nationell och internationell forsknings- och innovationsverksamhet på det järnvägstekniska området, särskilt via teknikplattformen Errac, och på andra områden som nämns i regel 2 k.

5. Den vetenskapliga kommittén ska sammanträda minst två gånger per år. Sammanträdena ska sammankallas av ordföranden.

6. Den vetenskapliga kommittén får, efter godkännande från ordföranden, bjuda in andra personer att närvara vid dess sammanträden.

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

13 – Gruppen med staternas företrädare

1. Gruppen med staternas företrädare ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och för varje land som är associerat till ramprogrammet Horisont 2020. Den ska bland sina medlemmar välja en ordförande och en vice ordförande.

2. Gruppen med staternas företrädare ska sammanträda minst två gånger per år. Sammanträdena ska sammankallas av ordföranden. Den verkställande direktören och styrelsens ordförande eller deras företrädare ska närvara vid sammanträdena.

3. Ledamöterna i kommittén för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, inrättad genom artikel 62 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU[1], eller deras företrädare, får delta i gruppens sammanträden.

4. Gruppen med staternas företrädare ska rådfrågas och framför allt granska information och avge yttranden på följande områden:

(a) Uppdatering av den strategiska inriktningen och av huvudplanen för Shift2Rail och framsteg i arbetet med att uppnå dess mål.

(b) Det gemensamma företaget Shift2Rails årliga arbetsplaner.

(c) Kopplingar till ramprogrammet Horisont 2020 och till andra av EU:s och medlemsstaternas finansieringsinstrument, bl.a. Fonden för ett sammanlänkat Europa och de europeiska strukturfonderna.

(d) Kopplingar till det fjärde järnvägspaketet och målet att förverkliga ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

(e) Deltagande av små och medelstora företag och relevanta aktörer utanför den traditionella järnvägssektorn.

5. Gruppen med staternas företrädare ska också tillhandahålla information till och fungera som förbindelselänk med det gemensamma företaget Shift2Rail i följande frågor:

(a) Status för relevanta nationella eller regionala program för forskning och innovation och kartläggning av möjliga samarbetsområden, inbegripet användning av relevant teknik.

(b) Särskilda åtgärder på nationell eller regional nivå i fråga om spridningsevenemang, specialiserade tekniska seminarier samt kommunikationsverksamhet.

6. Gruppen med staternas företrädare får på eget initiativ utfärda rekommendationer till det gemensamma företaget Shift2Rail i tekniska och finansiella frågor samt ledningsfrågor, särskilt när sådana frågor påverkar nationella eller regionala intressen. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska informera gruppen med staternas företrädare om hur man följt upp rekommendationerna.

7. Gruppen med staternas företrädare ska själv anta sin arbetsordning.

14 – Arbetsgrupper

1. För genomförandet av de uppgifter som anges i regel 2 får det gemensamma företaget Shift2Rails styrelse inrätta ett mindre antal arbetsgrupper med uppgift att utföra verksamhet som styrelsen delegerar till dem. Dessa grupper ska bestå av sakkunniga och arbeta på ett öppet sätt.

2. De experter som deltar i arbetsgrupperna ska inte tillhöra det gemensamma företaget Shift2Rails personal.

3. För att säkerställa bredast möjliga sakkunskap ska det gemensamma företaget Shift2Rail uppmuntra och underlätta för små och medelstora företag, forskningsorganisationer och aktörer utanför den traditionella järnvägssektorn att delta i arbetsgrupperna.

4. En företrädare för det gemensamma företaget Shift2Rail ska vara ordförande i arbetsgrupperna. Kommissionen och Europeiska järnvägsbyrån ska bistå dessa arbetsgrupper som observatör.

15 – Finansieringskällor

1. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska finansieras gemensamt av unionen och andra medlemmar än unionen samt deras anknutna enheter genom finansiella bidrag som utbetalas i delbetalningar och naturabidrag bestående av deras kostnader för att genomföra indirekta åtgärder som inte ersätts av det gemensamma företaget Shift2Rail.

2. De administrativa kostnaderna för det gemensamma företaget Shift2Rail får inte överstiga 27 miljoner euro och ska täckas genom finansiella bidrag som fördelas lika på årsbasis mellan unionen och de andra medlemmar än unionen i det gemensamma företaget Shift2Rail som inte är forskningscentrum och universitet. Bidraget från de andra medlemmarna än unionen ska fastställas i proportion till deras respektive budgetåtagande. Om en del av bidraget för administrativa kostnader inte används får det göras tillgängligt för att täcka driftskostnaderna för det gemensamma företaget Shift2Rail.

3. Driftskostnaderna för det gemensamma företaget Shift2Rail ska täckas med följande:

(a) Ett finansiellt bidrag från unionen.

(b) Naturabidragen från andra medlemmar än unionen och deras anknutna enheter, bestående av deras kostnader för att genomföra indirekta åtgärder, med avdrag för bidrag från det gemensamma företaget Shift2Rail och andra unionsbidrag till dessa kostnader.

4. De medel som tas upp i det gemensamma företaget Shift2Rails budget ska bestå av följande bidrag:

(a) Medlemmarnas finansiella bidrag till de administrativa kostnaderna.

(b) Unionens finansiella bidrag till driftskostnaderna.

(c) Det gemensamma företagets eventuella egna inkomster.

(d) Andra finansiella bidrag, medel och inkomster.

5. Ränta som genereras av bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail från dess medlemmar ska betraktas som det gemensamma företagets inkomster.

6. Det gemensamma företaget Shift2Rails samlade resurser ska användas för att uppnå de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

7. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska äga alla tillgångar som det genererat eller som överförts till företaget för uppnåendet av dess mål enligt artikel 2 i denna förordning.

8. Om inkomsterna överstiger utgifterna får överskottet inte fördelas och betalas ut till medlemmarna i det gemensamma företaget Shift2Rail, om inte annat följer av regel 22.4.

16 – Fördelning av unionens bidrag

1. Unionens finansiella bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail för driftskostnader som avses i artikel 3.1 a och det extra bidrag som avses i artikel 3.1 b ska fördelas enligt följande:

(a) Upp till 40 % ska tilldelas andra grundande medlemmar än unionen och deras anknutna enheter.

(b) Upp till 30 % ska tilldelas associerade medlemmar och deras anknutna enheter.

(c) Minst 30 % ska tilldelas aktörer som väljs ut genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar och anbudsinfordringar.

2. Finansiering enligt punkt 1 ska fördelas efter det att oberoende experter utvärderat de olika förslagen.

3. Det gemensamma företaget Shift2Rails finansiella åtaganden får inte överstiga beloppet för de finansiella resurser som finns tillgängliga eller som medlemmarna åtagit sig att betala till dess budget.

17 – Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska löpa från och med den 1 januari till och med den 31 december.

18 – Operativ och finansiell planering

1. Den verkställande direktören ska på grundval av huvudplanen för Shift2Rail utarbeta och för antagande av styrelsen lägga fram ett utkast till årlig arbetsplan, som ska innehålla en detaljerad plan för forsknings- och innovationsverksamheten, den administrativa verksamheten och tillhörande utgiftsprognoser för det kommande året. Utkastet till arbetsplan ska också innehålla uppgifter om det beräknade värdet av de bidrag som ska lämnas i enlighet med regel 15.3 b.

2. Den årliga arbetsplanen för ett visst år ska antas senast i slutet av det föregående året. Den årliga arbetsplanen ska vara offentligt tillgänglig.

3. Den verkställande direktören ska utarbeta ett utkast till årsbudget för det påföljande året och lägga fram det för antagande av styrelsen.

4. Styrelsen ska anta årsbudgeten för ett visst år före utgången av det föregående året.

5. Årsbudgeten ska justeras med hänsyn till unionens bidrag enligt unionens budget.

19 – Operativ och finansiell rapportering

1. Den verkställande direktören ska varje år rapportera till styrelsen om utförandet av sina uppgifter i enlighet med de finansiella reglerna för det gemensamma företaget Shift2Rail.

2. Senast den 15 februari varje år ska den verkställande direktören för godkännande av styrelsen lägga fram en årlig verksamhetsrapport om det gemensamma företaget Shift2Rails resultat under det föregående kalenderåret, särskilt i förhållande till arbetsplanen för det året. Denna rapport ska bland annat innehålla information om följande:

(a) Forskning, innovation och andra åtgärder som genomförts, och tillhörande utgifter.

(b) Förslag till åtgärder som lämnats in, inbegripet en uppdelning efter typ av deltagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land.

(c) De åtgärder som valts ut för finansiering, inbegripet en uppdelning efter typ av deltagare, däribland små och medelstora företag, samt efter land och med uppgift om det gemensamma företaget Shift2Rails bidrag till enskilda deltagare och åtgärder.

När styrelsen har godkänt den årliga verksamhetsrapporten ska den överlämnas till gruppen med staternas företrädare och göras offentligt tillgänglig.

3. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska årligen rapportera till kommissionen i enlighet med artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

4. Det gemensamma företaget Shift2Rails räkenskaper ska granskas av ett oberoende revisionsorgan i enlighet med artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Det gemensamma företaget Shift2Rails räkenskaper ska inte granskas av revisionsrätten.

20 – Internrevision

Kommissionens internrevisor ska med hänsyn till det gemensamma företaget Shift2Rail ha samma befogenheter som han eller hon har i förhållande till kommissionen.

21 – Medlemmarnas ansvar och försäkring

1. Medlemmarnas ekonomiska ansvar för det gemensamma företaget Shift2Rails skulder ska vara begränsat till deras redan inbetalade bidrag till de administrativa kostnaderna.

2. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska teckna och bibehålla lämpliga försäkringar.

22 – Intressekonflikter

1. Det gemensamma företaget Shift2Rail liksom dess organ och personal ska undvika alla intressekonflikter vid genomförandet av sin verksamhet.

2. Styrelsen får anta regler om förebyggande och hantering av intressekonflikter beträffande medlemmarna, organen, personalen och den utstationerade personalen. Dessa regler ska innehålla bestämmelser för undvikande av intressekonflikter för de företrädare för medlemmarna som sitter i styrelsen.

23 – Avveckling

1. Det gemensamma företaget Shift2Rail ska avvecklas vid slutet av den period som anges i artikel 1 i denna förordning.

2. Avvecklingsförfarandet ska inledas automatiskt om kommissionen eller alla andra medlemmar än unionen drar sig ur det andra gemensamma företaget Shift2Rail.

3. För genomförande av det gemensamma företaget Shift2Rails avveckling ska styrelsen utse en eller flera förvaltare, som ska följa styrelsens beslut.

4. När det gemensamma företaget Shift2Rail avvecklas ska dess tillgångar användas för att täcka dess skulder samt utgifterna i samband med avvecklingen. Ett eventuellt överskott ska fördelas mellan medlemmarna vid tidpunkten för avvecklingen i förhållande till deras finansiella bidrag till det gemensamma företaget Shift2Rail. Ett överskott som tilldelas unionen ska återföras till unionens budget.

5. Ett ad hoc-förfarande ska upprättas för att säkerställa en lämplig förvaltning av avtal som ingåtts eller beslut som antagits av det gemensamma företaget Shift2Rail samt av upphandlingskontrakt med längre löptid än företagets varaktighet.

BILAGA II – ANDRA GRUNDANDE MEDLEMMAR AV DET GEMENSAMMA FÖRETAGET SHIFT2RAIL ÄN UNIONEN

1. ALSTOM TRANSPORT

2. ANSALDO STS

3. BOMBARDIER TRANSPORTATION

4. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

5. NETWORK RAIL

6. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

7. THALES

8. TRAFIKVERKET

[1]               Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).