Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 413/5


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 413/04)

Medlemsstat

Tjeckien

Berörda flyglinjer

Brno (Tjeckien)–München (Tyskland)

Datum då den allmänna trafikplikten träder i kraft

25 mars 2018

Adress där texten och all annan relevant information och/eller dokumentation om den allmänna trafikplikten kan erhållas

För mer information kontakta

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4

TJECKIEN

tfn +420 224827884

fax +420 224827879

hrstka@akccs.cz

www.akccs.cz