Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

10.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 367/9


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Transporternas roll för uppnåendet av målen för hållbar utveckling och konsekvenserna för EU:s politiska beslutsfattande

[yttrande på eget initiativ]

(2018/C 367/02)

Föredragande:

Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Beslut av EESK:s plenarförsamling

15.2.2018

Rättslig grund

Artikel 29.2 i arbetsordningen

Yttrande på eget initiativ

Ansvarig facksektion

Transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället

Antagande av facksektionen

28.6.2018

Antagande vid plenarsessionen

11.7.2018

Plenarsession nr

536

Resultat av omröstningen

(för/emot/nedlagda röster)

136/0/3

1.   Slutsatser och rekommendationer

1.1

Transportsektorn är viktig för uppnåendet av flera av målen för hållbar utveckling. Den bidrar i hög grad till målen för hållbar utveckling avseende ekonomisk utveckling, industri och små och medelstora företag, samt handel och investeringar. Följaktligen bidrar den också till uppnåendet av de mål för hållbar utveckling som syftar till att främja sysselsättning och välbefinnande och minska ojämlikhet och utestängning. Samtidigt finns det många utmaningar inom transportsektorn när det gäller målen för hållbar utveckling, t.ex. behovet av att minska klimat- och miljöpåverkan, förbättra transportsystemen och trafiksäkerheten och hantera problem som rör sysselsättning och anständigt arbete.

1.2

EESK uppmanar kommissionen att utarbeta en ny och integrerad politisk ram för nästa generation av transportpolitiken, i syfte att lägga grunden för en förbättring av transporter och rörlighet och samtidigt uppnå de sociala och miljömässiga målen.

1.3

Därför måste EU genom sitt politiska beslutsfattande se till att det råder gynnsamma förutsättningar för att transporterna ska kunna uppfylla människors och företags rörlighetsbehov. Detta förutsätter, mot bakgrund av målen för hållbar utveckling, betydande investeringar i nödvändig infrastruktur, innovation och välfungerande transportsystem, inbegripet kollektivtrafik.

1.4

Insatser behöver också göras för att bidra till de mål för hållbar utveckling som hänger ihop med transporternas sociala dimension, till exempel att främja full och produktiv sysselsättning, anständiga arbetsvillkor och kompetensutveckling samt uppnå jämställdhet och ägna särskild uppmärksamhet åt behoven hos personer i utsatta situationer såsom barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den sociala dialogen bör spela en viktig roll när det gäller att på ett korrekt sätt hantera strukturförändringar.

1.5

Målet avseende klimatförändringarna är en mycket stor utmaning för transportsektorn och förutsätter en intensiv utveckling av transportsystemen, införande av en rad olika åtgärder för att fasa ut fossila bränslen samt nya och innovativa rörlighetsstrategier.

1.6

Digitalisering och robotisering är exempel på megatrender som påverkar transportsektorns utveckling, och kräver en korrekt förvaltning av möjligheter och utmaningar. Digitaliseringen bidrar till hållbara transporter genom att göra logistiken effektivare, tillhandahålla bättre transportinformation för passagerare och förbättra trafiksäkerheten.

1.7

Eftersom transportsektorn är betydelsefull för samhället som helhet är det mycket viktigt att det civila samhället involveras i transportpolitikens utarbetande och genomförande. Den offentliga sektorns roll är grundläggande, men även gräsrotsinsatser och partnerskap bör underlättas för att finna bästa möjliga lösningar för transporter.

1.8

EESK uppmanar vidare kommissionen att bedöma indikatorerna för målen för hållbar utveckling ur ett transportperspektiv och förbättra utarbetandet av indikatorer som är relevanta, ger en realistisk och informativ bild av utvecklingen och ligger i linje med den integrerade strategin.

2.   Bakgrund

2.1

Målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 täcker på ett övergripande sätt olika aspekter av de ekonomiska, sociala och miljömässiga globala utmaningar som vi står inför. Inget av målen för hållbar utveckling är specifikt inriktat på transport och rörlighet, men transporter har en indirekt koppling till flera av målen. Dessutom är några av de 169 delmål som kompletterar målen direkt knutna till transporter, framför allt de som rör infrastruktur, lokala transportsystem och trafiksäkerhet. På motsvarande sätt är tre av de 232 indikatorer som används för att övervaka framstegen transportrelaterade och mäter transportvolymer, tillgång till kollektivtrafik och dödsfall i trafiken.

2.2

Transportsektorns roll varierar när det gäller målen för hållbar utveckling. Målen för hållbar utveckling innebär både möjligheter och utmaningar för transportsektorn, och transportsektorn ska både främja och anpassa sig till genomförandet av dessa mål. ”Transporter” avser här transporter av varor och passagerare och omfattar alla transportsätt.

2.3

Syftet med detta initiativyttrande är att

fastställa hur transporterna bidrar till uppnåendet av målen för hållbar utveckling, samt hur dessa mål kan gynna eller forma transportsektorn,

analysera möjliga konsekvenser av kopplingarna mellan transportsektorn och målen för hållbar utveckling för transportrelaterad EU-politik både inom EU och globalt,

framföra EESK:s synpunkter och förslag på hur man i EU:s politik och beslutsfattande bör beakta dessa kopplingar för att på ett korrekt sätt tillvarata möjligheter och hantera risker.

Transportsektorns möjliggörande roll för att uppnå målen för hållbar utveckling analyseras i kapitlen 3 och 4. I kapitel 5 undersöks hur målen för hållbar utveckling gynnar transportsektorn genom att stärka dess grundvalar. I kapitlen 6 och 7 analyseras vilka utmaningar och förväntningar målen för hållbar utveckling innebär för transportsektorn. I kapitel 8 sammanfattas på grundval av denna analys resultaten som konsekvenser och rekommendationer för det politiska beslutsfattandet.

3.   Transporter och målen för hållbar utveckling: möjligheter till ekonomisk utveckling och sysselsättning

3.1

Transportsektorn är en av de viktigaste faktorerna för ekonomisk utveckling, både inom EU och i ett globalt sammanhang, och därför bör den sättas i centrum på EU:s dagordning. Transportsektorn spelar en viktig roll för uppnåendet av mål 8, som syftar till en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och en full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

3.2

Trots att digitaliseringen sprider sig till alla områden av ekonomin och samhället innebär den inte slutet för den materiella produktionen och konsumtionen. Logistiken sammanlänkar försörjningskedjornas olika delar genom att täcka transport av råvaror, mellanprodukter och slutprodukter till kunderna. Transporter är därför nödvändiga för industrin, jordbruket och handeln.

3.3

Om de hanteras på rätt sätt kan transporter också bidra till det särskilda delmålet under mål 8 som efterlyser politik för att främja hållbar turism i syfte att skapa arbetstillfällen och främja lokal kultur och lokala produkter.

3.4

Transportsektorn har inte bara till uppgift att betjäna andra näringsgrenar, utan utgör i sig en betydande bransch som tillhandahåller miljontals arbetstillfällen och i hög grad bidrar till ekonomin. Dessutom ger transporter upphov till tillverkningsverksamhet, bland annat inom bil-, järnvägs-, sjöfarts- och flygindustrin.

3.5

På det hela taget bidrar transportsektorn till uppnåendet av mål 9, i vilket man efterlyser en väsentlig ökning av industrins andel av sysselsättningen och BNP. Transportnäringen omfattar många små och medelstora företag, vilket innebär att transporter också bidrar till att integrera små och medelstora företag i värdekedjor och på marknader och till att främja deras tillväxt, såsom efterlyses i målen 9 och 8.

3.6

På motsvarande sätt bidrar transporter till att skapa arbetstillfällen i transportrelaterade sektorer, i överensstämmelse med mål 8. Transporter bidrar också till en bättre geografisk balans mellan arbetstillfällen och arbetskraft, och därmed till ökad sysselsättning. Det finns emellertid också utmaningar, till exempel den omställning som digitalisering och robotisering innebär och som väntas leda till genomgripande förändringar i fråga om arbetstillfällen och uppgifter.

3.7

I ett globalt sammanhang bidrar transporter till mål 17, som syftar till att stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling. I detta mål efterlyses främjandet av ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen. Eftersom transporter är handelns ryggrad har de en betydande potential för att främja detta mål.

3.8

Mål 9 uppmanar till att bygga upp en hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna. Det är förknippat till mål 10, som syftar till att minska ojämlikheten inom och mellan länder, och där man efterlyser utvecklingsbistånd och utländska direktinvesteringar till stater där behovet är särskilt stort.

3.9

Eftersom den bidrar till den ekonomiska utvecklingen och anständigt arbete genom produktion, handel och investeringar är transportsektorn också viktig i arbetet för uppnå mål 1, som syftar till att avskaffa all form av fattigdom överallt.

4.   Transporter och målen för hållbar utveckling: tillgång till varor och tjänster

4.1

Konsumenterna använder transporter för att få tillgång till varor, oavsett om det gäller livsmedel (som tas upp i mål 2), andra basvaror eller produkter av mer exklusiv karaktär. Människor är också beroende av transporter för att kunna utnyttja tjänster, bland annat med koppling till turism, hobbyverksamhet eller de sociala trygghetssystemen.

4.2

Transporter är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att koppla samman marknader, oavsett om det gäller den inre marknaden eller den internationella handeln. Sammankopplade marknader främjar effektivitet och ökade fördelar, och bidrar därigenom till att varor vara tillgängliga till rimligt pris för konsumenterna.

4.3

Transporter är också av central betydelse för tillhandahållandet och utnyttjandet av hälso- och sjukvårdstjänster såväl i EU som i omvärlden. Transporter bidrar följaktligen till uppnåendet av mål 3, som syftar till att förebygga och behandla sjukdomar, säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande.

4.4

Detsamma gäller för tillhandahållande av och deltagande i utbildning. Transporter bidrar därför till mål 4, vars syfte är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

5.   Transporter och målen för hållbar utveckling: att lägga grunden för rörlighet

5.1

Transporter måste vara tillgängliga till överkomligt pris och vara smidiga, effektiva, trygga och säkra för att möjliggöra rörlighet för människor och varor. Det är därför av största vikt för EU att främja investeringar i nödvändig infrastruktur och lämplig teknik, samt att främja välfungerande transportsystem.

5.2

Mål 9 har en direkt positiv inverkan på transportsektorn, eftersom det förespråkar att man bygger upp en ”tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet” för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande.

5.3

Smidiga gränspassager på den inre marknaden och i samband med internationella transporter och resor är ytterst viktiga för att se till att marknaderna och flödet av varor och människor fungerar väl. Mål 9 främjar detta mål genom att betona vikten av gränsöverskridande infrastruktur.

5.4

Syftet med mål 11 är att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I målet efterlyses tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla, med särskild uppmärksamhet åt behoven hos personer i utsatta situationer såsom kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Detta förutsätter en ordentlig planering av markanvändningen och trafiksystemen, samt att man gör tillfredsställande offentliga investeringar i infrastruktur. I detta sammanhang spelar kollektivtrafikens utveckling en viktig roll, både i städer och på landsbygden.

5.5

När det gäller innovation förespråkas i mål 9 att man förbättrar den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet. Detta är också viktigt med tanke på transporternas och de transportrelaterade sektorernas utveckling.

5.6

Vidare efterlyses i mål 7 internationellt samarbete för att underlätta tillgången till forskning och teknik på området ren energi, samt främjandet av investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik. Dessa åtgärder, som inbegriper infrastruktur för alternativa bränslen och elladdning, gynnar också utfasningen av fossila bränslen ur transportsektorn.

5.7

Med hänsyn till den ökande digitaliseringen och robotiseringen av transportsektorn bör alltmer uppmärksamhet ägnas åt behoven när det gäller den digitala infrastrukturen, till exempel automatiserade trafiklednings- och kontrollsystem. I mål 9 nämns behovet av att väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet. I mål 17 efterlyses i sin tur en ökad användning av möjliggörande teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik. Digitaliseringen gör bland annat logistiken effektivare och bidrar till att tillhandahålla bättre transportinformation för passagerare.

6.   Transporter och målen för hållbar utveckling: svar på samhällets förväntningar

6.1

Transporter är visserligen ett hjälpmedel för hälso- och sjukvård och människors välbefinnande, men leder samtidigt till hälsorisker i form av föroreningar, såsom partiklar i luften, och trafikolyckor. Mål 3 syftar till att uppnå en väsentlig minskning av dessa risker. Effektiva trafikledningssystem, reglering och tillsyn är alla nödvändiga medel för att förbättra trafiksäkerheten. Genom att minska antalet olyckor till följd av den mänskliga faktorn kommer automatisering för sin del att göra transporterna säkrare, trots teknikrelaterade problem.

6.2

Utbildning och yrkesutbildning, som berörs av mål 4, är avgörande för att säkerställa att arbetstagare och entreprenörer inom transportrelaterade sektorer har de färdigheter som krävs. Förändrade arbetsuppgifter, bland annat till följd av digitaliseringen, innebär en betydande förändring när det gäller efterfrågan på kvalifikationer. Mål 4 spelar därför en viktig roll för transportsektorn.

6.3

I mål 5 betonas vikten av att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Transportsektorn kan bidra till ökad jämställdhet genom att locka fler kvinnor att börja arbeta som företagare eller arbetstagare inom den och på så sätt frigöra potentialen hos personer av båda könen. Transporter, framför allt kollektivtrafiken, måste också göras säkra för kvinnors resande.

6.4

I mål 8 betonas vikten av att skapa full och produktiv sysselsättning, förebygga utestängning av ungdomar, uppnå anständiga arbetsvillkor för alla samt skydda arbetstagarnas rättigheter. När det gäller dessa aspekter varierar förutsättningarna. I utvecklingsländer kan tillämpningen av grundläggande rättigheter för arbetstagare vara det mest relevanta målet, medan de centrala frågorna i EU inför framtiden är förknippade med främjandet av full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.

6.5

Hanteringen av de strukturförändringar som EU står inför på grund av digitaliseringen och övergången till en koldioxidsnål ekonomi kräver övergripande strategier för hur man ska säkerställa en rättvis och smidig övergång, minska negativa sociala konsekvenser och ta itu med kompetensklyftan.

6.6

Vidare efterlyses i mål 10 främjandet av social, ekonomisk och politisk delaktighet för alla, och antagandet av politiska strategier som syftar till ökad jämlikhet. Denna politik stärker även mål 1, att utrota fattigdomen. Beträffande transporter betonas i mål 9 vikten av rättvis tillgång för alla till överkomligt pris. Eftersom transporter – framför allt kollektivtrafik – möjliggör tillgången till arbete, varor och tjänster spelar de en viktig roll när det gäller att förebygga utestängning av människor.

6.7

I mål 10 framhålls också att man måste underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer. Detta hänger samman med transporter på två sätt: För det första är transporter viktiga för att förhindra förlust av människoliv och bidra till att flyktingar och migranter ska kunna röra sig på ett säkert och lagligt sätt. För det andra ger transportsektorn migranter möjlighet att integreras på arbetsmarknaden.

7.   Transporter och målen för hållbar utveckling: genomförandet av miljömålen

7.1

Förutom att tillgodose personers och företags behov av rörlighet måste transporter uppfylla klimat- och miljöskyddskraven. I mål 13 betonas att det finns ett behov av att omgående vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. Eftersom transporter är en stor källa till utsläpp av växthusgaser globalt sett och en sektor där utsläppen fortfarande ökar, är detta mål en extremt stor utmaning för transportsektorn. Det krävs ökade insatser för att uppnå de mål som fastställs i EU:s strategier, samt internationellt samarbete när det gäller internationella luft- och sjötransporter.

7.2

Målet att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med mål 8, är också en enorm utmaning ur transportsektorns synvinkel eftersom det finns en stark koppling mellan transporter och ekonomisk tillväxt. Arbetet för att bryta detta samband förutsätter således en intensiv utveckling av hållbara transportsystem med minsta möjliga miljöpåverkan, införandet av avancerad teknik samt nya och innovativa strategier för rörlighet. Detta är också kopplat till mål 12, som handlar om ansvarsfull konsumtion och produktion.

7.3

Infrastrukturen spelar en viktig roll med tanke på transporternas inverkan på miljön. Mål 15 syftar till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, vilket måste beaktas i markanvändningsplaneringen och uppbyggnaden av infrastruktur. Detsamma gäller för mål 11, som handlar om behovet av att stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

7.4

Eftersom energi är en förutsättning för transporter är mål 7, som är relaterat till energi, också direkt relevant för transportsektorn. I det målet efterlyses en avsevärd ökning av andelen förnybar energi i den globala energimixen, samt betydande förbättringar av energieffektiviteten. Mål 12 omfattar i sin tur ett delmål om att fasa ut skadliga subventioner av fossila bränslen. Med tanke på den omfattande användningen av fossila bränslen inom transportsektorn har detta delmål en tydlig inverkan på transporterna och deras användare.

7.5

Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Utöver landbaserade verksamheter utmanar det sjötransportsektorn att förbättra avfallshanteringen och minska utsläppen.

7.6

Miljöpåverkan är inte bara kopplad till transporterna i sig, utan även till fordonens, luftfartygens och fartygens livscykel, från tillverkningen tills att de är uttjänta. Påverkan kan minskas genom förbättrad resurseffektivitet samt användning av ren teknik i industriella processer, tillsammans med återvinning och återanvändning, såsom efterlyses i målen 9 och 12.

7.7

Åtgärder som förbättrar trafikflödet har också en roll att spela när det gäller att minska utsläppen. Därför är infrastruktur av hög kvalitet och smidiga gränspassager, markanvändning och stadsplanering, effektiv kollektivtrafik och multimodala godstransportalternativ ytterst viktiga.

7.8

Utvecklingen av autonoma transporter kan leda till ökad användning av personbilar på grund av att bekvämligheten för passagerare ökar. Samtidigt är tanken att samåkning – i kombination med användning av kollektivtrafik – ska minska antalet personbilar. På det hela taget medför digitaliseringen och robotiseringen en effektivisering av transporter och logistik, vilket har en positiv inverkan på transporternas klimatrelaterade och miljömässiga effekter.

7.9

Bortsett från att det finns ett behov av att minska de utsläpp som transporter ger upphov till, bidrar transporter också till att förebygga och lösa klimat- och miljörelaterade problem genom att möjliggöra spridningen av koldioxidsnåla och miljövänliga teknikformer, produkter och lösningar, såsom efterlyses i mål 17.

8.   Transporter och målen för hållbar utveckling: konsekvenserna för det politiska beslutsfattandet

8.1

Analysen i de föregående avsnitten visar tydligt att transportsektorn är kopplad till många av målen för hållbar utveckling. Eftersom transporter är viktiga för uppnåendet av flera av målen för hållbar utveckling bör transportsektorns roll erkännas fullt ut i genomförandet av dessa mål på EU-nivå, medlemsstatsnivå och lokal nivå.

8.2

Samtidigt bör EU i sin transportpolitik beakta målen för hållbar utveckling på ett integrerat sätt, i syfte att lägga grunden för bättre transporter och rörlighet samtidigt som man uppnår resultat i fråga om de sociala och miljömässiga målen.

8.3

Att närma sig transportrelaterade frågor med utgångspunkt i olika politikområden samtidigt, ”en fråga i taget”, leder till lösningar som inte är optimala. Det är därför viktigt att transportpolitiken utvecklas som helhet. Kommittén uppmanar därför kommissionen att utarbeta en ny, samordnad politisk ram för nästa generation av transportpolitiken. Denna ram bör sedan utgöra riktlinjer för mer specifika transportrelaterade beslut.

8.4

Den politiska ramen bör också omfatta en global dimension, som syftar till att integrera målen för hållbar utveckling i EU:s transportrelaterade internationella samarbete och utrikesåtgärder.

8.5

Eftersom transport är en fråga som rör samhället som helhet är det viktigt att det civila samhället involveras i transportpolitikens utarbetande och genomförande. Detta hänger ihop med mål 16, i vilket man efterlyser ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. När det gäller arbetsmarknadsrelaterade frågor och övergångsprocesser bör den sociala dialogen spela en central roll.

8.6

I mål 17 förespråkas i sin tur att man uppmuntrar och främjar effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier. Även om den offentliga sektorn är ytterst viktig uppmanar EESK EU:s politiska beslutsfattare att också fullt ut erkänna den avgörande roll som gräsrotsinsatser och partnerskap spelar eftersom de bidrar till att finna de bästa möjliga lösningarna på transportrelaterade utmaningar och sätt att ta vara på möjligheter, till exempel genom nya produktions- och konsumtionsmodeller som utvecklats av företag och medborgare.

8.7

EESK uppmanar också kommissionen att bedöma indikatorerna för målen för hållbar utveckling ur ett transportperspektiv och förbättra utarbetandet av indikatorer som är relevanta, ger en realistisk och informativ bild av utvecklingen och ligger i linje med den integrerade strategin, såsom beskrivs ovan.

Bryssel den 11 juli 2018.

Luca JAHIER

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande